Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Mw. Pouwels gaat op eigen kracht verder

Een aantal dagen geleden hebben wij een bericht gedeeld over de samenstelling van onze fractie. Tot onze grote spijt hebben wij nu, via de website van Gouwe IJssel Nieuws, vernomen dat Sepideh Pouwels alsnog heeft besloten om uit onze fractie te stappen. Wij hebben uit deze berichtgeving ook begrepen dat zij van plan is om met haar zetel als eenmansfractie verder te gaan in de gemeenteraad. Uiteraard kan dit niet onder de naam GroenLinks, want GroenLinks vormt in de gemeente Zuidplas samen met de PvdA de fractie PvdA/GroenLinks.

In de weken voorafgaand aan de verkiezingen werd voor ons een ambivalente houding van mw. Pouwels ten opzichte van het samenwerkingsverband PvdA/GroenLinks via meerdere, tegenstrijdige berichten op sociale media zichtbaar. Wij hebben geprobeerd om de verhoudingen binnen de fractie zoveel mogelijk te herstellen. Helaas heeft de door ons nagestreefde periode van bekoeling en (zelf-) reflectie niet mogen baten.

Wij betreuren het zeer dat de fractie PvdA/GroenLinks terugvalt naar twee zetels, want dit doet geen recht aan de uitslag van de verkiezingen. Desondanks gaan wij met frisse energie van start om ons progressieve geluid in de gemeente Zuidplas te laten horen. Wij zullen er alles aan doen om de mensen die hun stem aan ons hebben toevertrouwd niet teleur te stellen. De besturen van beide afdelingen willen bij deze benadrukken dat de politieke samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks in de gemeente Zuidplas niet ter discussie staat.

Hoewel wij de gang van zaken betreuren is het het recht van mw. Pouwels om zich als verkozen volksvertegenwoordiger verder individueel te profileren in de gemeenteraad. Wij wensen haar veel wijsheid en succes bij het vinden van haar eigen geluid.

Dit betekent dat bij de start van de nieuwe gemeenteraad de fractie van de PvdA/GroenLinks bestaat uit Denise (fractievoorzitter) en Martin (raadslid). 

          PvdA-GroenLinks-2021-11-_V202242                  PvdA-GroenLinks-2021-11-_V202244

“Beetje buiten de lijntjes kleuren”

De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid diverse taken, onder andere de Jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. De gemeentelijke overheden dienden zich wel te houden aan de wet-/regelgeving, die door het rijk waren opgesteld. Ook is de lokale overheid op diverse beleidsterreinen WMO, Bijstand en Participatie een uitvoerder geworden van het door het rijk opgesteld beleid. Gemeenten kregen vanuit het rijk voor het uitvoeren van de bovengenoemde taken minder geld.  Het uitvoeren op gemeentelijk niveau onder druk/regie van wet- en regelgeving die door het rijk is opgesteld is ingewikkeld.

Is dat wel wenselijk?

In dit artikel “Beetje buiten de lijntjes kleuren” ga ik in op waar de schoen wringt, wat de mogelijke oplossingen zijn en hoe daar in de nabije toekomst mee om gegaan zou kunnen worden.

Het uitgangspunt om te decentraliseren is dat de lokale overheid het beste hun eigen inwoners kent, dus weet welk beleid het beste aansluit. Vandaar de oproep aan gemeenten: ga experimenteren met het ontwikkelen van lokaal beleid en draag er zorg voor dat dit beleid bijdraagt aan minder administratieve ballast, regelgeving en overhead.  Er zijn gemeenten die de afgelopen jaren geëxperimenteerd hebben met een eigen interpretatie van de rijksregels, voorbeelden in onze eigen regio zijn: Krimpen a/d IJssel met het afschaffen van het abonnementstarief WMO voor de huishoudelijke hulp, soepeler bijstand regels in Waddinxveen. Onze gemeente Zuidplas is tot op heden niet meegegaan in het experimenteren met het ”buiten de lijntjes kleuren”, ondanks aandringen vanuit diverse fracties, waaronder die van de PvdA/GroenLinks.

Maar niet getreurd: vanaf april 2022 kan Zuidplas met een nieuwe gemeenteraad en college “haar nek uitsteken”.

Onder andere door de komende tijd samen met de andere vier Midden- Holland gemeenten het initiatief voor een proef rond de inkoop van maatwerk-voorzieningen voor WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg te nemen. Start van de voorbereiding in 2023 en start van de gecontracteerde organisaties per januari 2025.

De uitgangspunten voor deze pilot zoals wij die zien:

  • Geen of minder marktwerking in de zorg;
  • Geen of zeer eenvoudige aanbestedingsprocedures met verminderde administratieve kosten (overhead);
  • Met (veel) minder organisaties in zee gaan, ruimte voor vernieuwende organisaties, maar ook organisaties die een breed aanbod hebben voor complexe hulpverlening en 24 uur inzetbaar zijn;
  • Minder verantwoording, meer vertrouwen.

“Buiten de lijntjes kleuren” is een oproep tot creativiteit en het terugkeren naar de kern, namelijk een aanbod wat goed aansluit bij de wensen van onze inwoners en ook kosteneffectief is..

Daar willen wij ons de komende jaren graag voor in zetten.

Jacques Bovens,
Lid gemeenteraad Zuidplas
fractie PvdA/GroenLinks

 gemeenteraadslid-zuidplas-jacquesbovens_0

Wat vindt u? mail mij op j.bovens@zuidplas.

 

Mensen moeten geen speelbal worden!

Er wordt veel gesproken over jongeren en ouderen, waarbij het onder andere gaat over het tekort aan woningen. Dit tekort zou volgens bepaalde opiniemakers te wijten zijn aan de ouderen.

Er zijn natuurlijk meer terreinen waarbij de jongeren, maar ook ouderen in de kou staan. Denk maar aan de wachtlijsten en de moeilijke toegang in de zorg, maar ook aan de uitkeringen. De Rijksoverheid heeft veel taken overgeheveld naar gemeenten en daarbij minder geld ter beschikking gesteld.

Ook  de gemeente Zuidplas heeft de afgelopen jaren minder geld gekregen dan dat men nodig had voor deze extra taken.  Recent is er door de gemeente Zuidplas gekeken waar er bezuinigd zou kunnen worden om deze taken toch nog goed uit te kunnen voeren.

Naast alle taken die overgeheveld zijn, zijn er veel taken, zeker ook landelijk, uitgehold in de afgelopen 10 á 12 jaar. Hier hebben veel partijen aan meegewerkt. Dus ook onze partijen. Dit valt niet goed te praten, maar dit kan wel een halt worden toegeroepen. Gelukkig wordt dit vanuit de gemeente inmiddels onderkent. Resultaten zijn echter  nog niet of nauwelijks te bespeuren.

De huisvestingsproblematiek is een van de grote knelpunten in iedere gemeente. Er moet zowel voor de jongeren, maar ook voor de ouderen huisvesting komen in de eigen gemeente. Dit is een belangrijke opgave voor de nieuwe gemeenteraad.

In de laatste tien jaar zijn er maar heel weinig seniorenwoningen gebouwd. Voor jongeren zijn er helemaal geen woningen bijgebouwd.

De toegankelijkheid van de zorg voor jongeren en ouderen is een ander knelpunt in onze gemeente. Laten we hierbij niet wegkijken, maar de handschoen oppakken. Waar nodig zullen wij in de komende raadsperiode, net zoals in de afgelopen raadsperiode deze zaken op de agenda laten plaatsen en er de aandacht op vestigen.

Wij blijven ons inzetten voor al onze inwoners in Zuidplas.

aad en jacques

 Jacques Bovens (j.bovens@zuidplas.nl) en Aad Stuivenberg (a.stuivenberg@zuidplas.nl)

Iedereen moet mee kunnen doen!

Diversiteit en inclusiviteit zijn veelgehoorde woorden. De intentie is op agenda’s van vele organisaties terug te vinden. In de praktijk blijkt dat voornemen echter niet altijd tot uiting te komen. 

Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht geloof, afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of beperking.  

Toch ervaren veel mensen het tegendeel. Zij hebben geen toegang tot de arbeidsmarkt of vinden geen geschikte woning. Voor teveel kinderen met een beperking is er geen passend onderwijs en zij zitten daardoor langdurig thuis. Voor zorg en hulpverlening ontstaan steeds vaker wachtlijsten. En doordat de fysieke leefomgeving niet toegankelijk genoeg is, ervaren steeds meer mensen met een beperking problemen om volledig zelfstandig te kunnen meedoen. Dit leidt niet zelden tot een sociaal isolement met alle gevolgen van dien. 

Het aanbod van passende, toegankelijke en betaalbare woonvormen en woningen dient daarom veel groter en divers te zijn. Mensen hebben het recht om zelf te kiezen waar, hoe en met wie ze wonen. Landelijke en lokale overheden, maar ook de corporaties, ontwikkelaars, bouwers en verhuurders, dienen hier veel meer werk van te maken. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen maar moeilijk aan het werk. Nemen we de participatiesamenleving serieus, dan moet iedereen op een waardevolle wijze kunnen meedoen.  

Onderwijs-zorgarrangementen zijn actueel omdat ze kansen bieden voor samenwerking tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en scholen. Hiermee kan passend onderwijs worden geregeld en wordt thuiszitten tegengegaan. 

Door toenemende behoefte aan zorg en hulpverlening ontstaan lange wachtlijsten. Deze leiden vaak tot het vergroten van de oorspronkelijke hulpvraag. Snelle screening aan de voorkant, en het adequaat inzetten van maatwerk, kan hierin helpend zijn. 

Een toegankelijke, fysieke leefomgeving moet de norm zijn. In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in een periodiek plan op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het verdrag. Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein. Deze “lokale inclusie agenda” moet er dus zo snel mogelijk komen.  

Wij gaan ons inzetten voor een sociale, toegankelijke en inclusieve gemeente Zuidplas. 

Helpt u mee? Mail of bel ons gerust! 

Danny

Danny Rombouts (Rombouts78@gmail.com)

Steeds meer mensen worden getroffen door armoede, ook in Zuidplas!

 U kent het verhaal vast wel,

Op oudejaarsavond zwerft een meisje op haar blote voeten door de straat, haar schoenen is ze kwijtgeraakt. Terwijl anderen gezellig thuis in de warmte van het haardvuur zitten. Moet het meisje buiten zwavelstokjes zien te verkopen…

 Dat de tijden veranderen weten we allemaal wel, maar hoe groot is het verschil in armoede en beleving ervan nu echt? 

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier nog steeds armoede en steeds meer mensen worden door armoede getroffen. Anno nu is veel ‘stille’ armoede in ons land: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteuning van kerken enz. Door de voortdurende bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk.

Het moeilijkste voor mensen zijn de vooroordelen waar ze mee te maken krijgen en het taboe dat rond armoede hangt. De confrontatie daarmee is elke keer opnieuw pijnlijk. Los van het financiële aspect, heeft leven in armoede ook op persoonlijk vlak vaak verregaande gevolgen. Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens leven in armoede en maar liefst 1 op de 5 mensen heeft betalingsproblemen. Mensen leven onder de lage-inkomensgrens en beschikken bijvoorbeeld niet over basis-benodigdheden, (gezond) voedsel, huisvesting, kleding of toegang tot gezondheidszorg.

En de gevolgen liegen er niet om: armoede en schulden kunnen leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen, uitsluiting en soms zelf het missen van een dak boven het hoofd. Kinderen die opgroeien in armoede lopen vaak een achterstand op. U kunt zich er misschien iets bij voorstellen dat wanneer u vanaf vroege leeftijd niet mee kan doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of zelfs voor toegang tot het internet, dat er geen sprake van gelijkwaardigheid of gelijke kansen is. Deze achterstanden zijn nauwelijks in te lopen en Iedere situatie die zich zo voordoet is er een teveel. Wij gaan ons inzetten om armoede zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden.

Helpt u mee? Mail of bel ons gerust!

Sep

 Sepideh PouwelsSep-Nahrvar (s.pouwels@zuidplas.nl)

 

 

Verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks Zuidplas 2022-2026

 “Samen voor een eerlijk, zorgzaam en groen Zuidplas voor iedereen”

 

Inhoud

1. Zeker zijn van betaalbare woningen. 

2. Armoede bestrijden. 

3. Zeker zijn van een plezierige en leefbare omgeving. 

4. Zeker zijn van (bereikbaarheid)reizen zonder gedoe. 

5. Veiligheid en veiligheidsgevoel in onze dorpen. 

6. Geluidsoverlast door verkeer. 

7. Zeker zijn van sociale en eerlijke duurzame energievoorziening. 

8. Zeker zijn van goede afvalverwerking. 

9. Jongeren zijn de toekomst. 

10. Zeker zijn van goede zorg in de buurt. 

11. Ouderen moeten zeker zijn van goede zorg. 

12. Statushouders. 

13. Zeker zijn van degelijk bestuur. 

14. Arbeidsmarkt en inkomen.  

15. Wij willen voldoen aan de criteria voor Fairtrade gemeente. 

16. Sport en cultuur voor iedereen. 

17. Zeker zijn van voldoende klaslokalen en scholen. 

18. Zeker zijn van natuur en diervriendelijke omgeving.  

19. Samenwerking met onze politieke geestverwanten in de omliggende gemeenten.

20. Vitale dorpen. 

21. Diversiteit en inclusieve samenleving. 

22. Zeker zijn van zorgvuldige invoeging van ondergrondse- en bovengrondse leidingen. 

23. Bijlage: Kandidatenlijst PvdA/GroenLinks Zuidplas. 

(Defninitief-Verkiezingsprogramma-PvdA-GroenLinks-Zuidplas-2022-2026)

 

1. Zeker zijn van betaalbare woningen

Inwoners moeten snel een goede en betaalbare woning kunnen vinden. Wie een prettige woning heeft, kan daaromheen een leven opbouwen met buren, vrienden en familie. Dit is de basis van bestaanszekerheid en de plek waar vooruitgang begint. Wij willen daarom dat er meer woningen in onze dorpen gerealiseerd worden die toekomstbestendig zijn en passen bij de dorpen en de behoeften van onze inwoners. Voor jongeren, ouderen, starters, doorstromers, arbeidsmigranten en statushouders.

 

Er zijn veel te weinig betaalbare woningen in onze gemeente. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn hierdoor te lang. Er worden minder sociale huurwoningen gebouwd dan afgesproken en daarom moet er in de komende jaren minimaal 40 procent nieuwe sociale woningbouw worden gerealiseerd, ook om de in de afgelopen jaren opgebouwde achterstand in te halen.

Wij vinden dat woningen bewoond moeten worden door de eigenaar of huurder van de betreffende woning. We zijn er dan ook tegen dat woningen in de gemeente Zuidplas worden gebruikt als beleggingsobject. Wij pakken dit verschijnsel aan en helpen zo starters en doorstromers op de woningmarkt.

Woningen op de recreatieparken zijn niet geschikt voor permanente bewoning. De parken, die geen recreatieve functie meer hebben, moeten worden verbouwd tot een situatie die voor de toekomst houdbaar is. De woningen op deze parken kunnen eventueel permanent bewoond worden als ze aan de geldende bouwbesluiten voldoen, veilig zijn en bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

Vrijwel iedereen woont het liefst in een dorp met goede voorzieningen. Daarom komen nieuwe woningen zoveel mogelijk binnen of in de omgeving van de bestaande dorpen. Bovendien beschermen we zo de open landschappen die we nog hebben.

We stimuleren zelfbouw en kleinschalige initiatieven met creatieve oplossingen en nieuwe woonvormen.

 

2. Armoede bestrijden

De Nederlandse economie herstelt zich na de financiële- en de Coronacrisis weer en dat is verheugend. Maar niet iedereen ervaart dit. Een grote groep mensen kan van dit herstel nog niet profiteren. De coronacrisis heeft veel onzekerheid met zich meegebracht en de gevolgen ervan zijn bij veel mensen voelbaar. We zien bijvoorbeeld dat meer mensen gebruik moeten maken van de Voedselbank.

Wanneer iemand onvoldoende inkomen heeft bestaat het risico dat zij schulden moeten maken. Armoede ligt dan op de loer en dat geeft bij veel mensen een gevoel van schaamte.

Armoede zorgt voor een negatieve spiraal voor alle leden van een gezin. Kinderen, die in armoede opgroeien, lopen meer kans op een onderwijs- en

 

gezondheidsachterstand, zowel mentaal als fysiek. Door uitsluiting en ongunstige omstandigheden zijn deze achterstanden lastig weg te werken. De kans is dan groot dat ze ook als volwassene in armoede blijven leven. Wij willen deze armoedecirkel doorbreken. We vinden dat het voorkómen en bestrijden van armoede een belangrijke maatschappelijke taak is van de gemeente. De PvdA/GroenLinks Zuidplas is dan ook vastberaden om armoede in onze gemeente terug te dringen.

We geven extra aandacht aan kinderen. Alle kinderen moeten mee kunnen doen in Zuidplas, ongeacht hun thuissituatie. De aanpak van kinderarmoede vraagt meer dan alleen geld. Het vraagt ook een actieve inzet van de gemeente. De gemeente moet het initiatief te nemen om kinderarmoede in Zuidplas tegen te gaan en hierbij organisaties en bedrijven beter betrekken. Voorbeelden van organisaties waar wij de samenwerking mee willen voortzetten is Stichting leergeld, Rotterdampas of samenwerken met andere organisaties.

 

3. Zeker zijn van een plezierige en leefbare omgeving

We hebben in alle dorpen goede voorzieningen nodig. De bouw van het “Vijfde dorp” mag niet leiden tot verschraling van bestaande voorzieningen in de andere dorpen.

De voorzieningen die in het vijfde dorp nodig zijn, dienen te worden afgestemd met de behoeften van mensen die er gaan wonen, met maatschappelijk organisaties en de middenstand.

De kracht van onze gemeente ligt in de vitaliteit van onze dorpen en buurtschappen. Wij zijn van mening dat het nu nog rijke verenigingsleven belangrijk blijft voor onze gemeente. Naast de inzet van individuele bewoners vormen verenigingen de hoekstenen en vrijwilligers het cement van onze gemeenschap. Daarom stimuleren wij initiatieven uit de gemeenschappen en de inzet van vrijwilligers.

Het onderhoud van de openbare ruimte in onze gemeente is op dit moment matig en vergt daarom meer financiële inzet, vooral in de wijken uit de jaren ‘70 en ‘80.

Daarom zetten we ons in voor een uitbreiding van het budget voor het beheer van de openbare ruimte.

 Ook pleiten wij ervoor dat het overvloedige regenwater goed wordt opgevangen en dat er meer groen in de omgeving moet komen om de woon- en werksituatie te verlevendigen.

We moeten inwoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen zodat het regenwater beter benut kan worden.

Omdat onze gemeente in de laagste polders van Nederland ligt, moeten wij ons voorbereiden op de gevolgen van toenemende hevige regenbuien die veroorzaakt worden door klimaatverandering. Waterdoorlatende bestrating en het hemelwater niet in het riool maar in de sloten te laten stromen, vergroten de hoeveelheid water dat snel kan worden afgevoerd.

 

4. Zeker zijn van (bereikbaarheid)reizen zonder gedoe

Iedereen in onze gemeente moet toegang hebben tot goede vervoersvoorzieningen. Ook voor mensen die slecht ter been zijn, slechtzienden, of die met een kinderwagen willen reizen, moet het openbaar vervoer in onze gemeente goed en makkelijk toegankelijk zijn.

Bij ons staan fiets, voetpaden en openbaar vervoer op één en daarom hebben veilige (snel)fiets- en voetpaden en (elektrisch) openbaar vervoer voor ons prioriteit boven het aanleggen van nieuwe wegen. Alleen als het echt niet anders kan, nemen we knelpunten weg door het aanleggen van nieuwe wegen. Bovendien stimuleren we milieuvriendelijke innovaties zoals CO2-neutrale wegen en zonnepanelen op geluidsschermen.

Wij ontmoedigen autoverkeer en stimuleren fietsverkeer en openbaar vervoer.

 

5. Veiligheid en veiligheidsgevoel in onze dorpen

Iedereen moet zichzelf in Zuidplas thuis en veilig kunnen voelen. We gaan ons inzetten om in de bebouwde kom overal 30 kilometer in te voeren. Daarbij is het van belang dat de inrichting van onze wegen en fietspaden daarop wordt aangepast.

Goede hulpverlening moet voor alle inwoners te allen tijde beschikbaar zijn. Daarom vinden wij dat de aanrijtijden van ambulance, brandweer en politie aan wettelijke normen moeten voldoen.

 

Deelnemen aan het verkeer moet veilig kunnen en daarom moeten we de verkeersveiligheid vergroten. Dat begint met het beschermen van de verkeersdeelnemers die de grootste kans lopen op letsel, zoals fietsers en voetgangers. Plekken die voor hen onveilig zijn maken we veiliger. Waar het niet mogelijk is om verkeersstromen te scheiden moet de maximumsnelheid omlaag en bromfietsers worden van het fietspad geweerd. Wij willen ervoor zorgen dat voetpaden veilig, toegankelijk, verlicht en goed onderhouden zijn.

Wij willen dat veiligheidsgevoel in zijn algemeenheid kan worden verhoogd en voldoende wijkagenten beschikbaar zijn.

 

6. Geluidsoverlast door verkeer

We zetten ons in om overlast door verkeersgeluid te beperken door te blijven nadenken over oplossingen. Bijvoorbeeld, geluidsschermen bij de A20 en ook een sterkere positie van inwoners ten opzichte van Rotterdam/ The Hague Airport wat betreft de geluidsoverlast van het vliegveld en de aanvliegroutes. Wij willen binnen de aanvliegroutes meetstations om de geluidsoverlast te kunnen vaststellen.

 

7. Zeker zijn van sociale en eerlijke duurzame energievoorziening

Veel mensen zijn onzeker over hoelang hun woning op het aardgas blijft aangesloten en of ze de energierekening in de toekomst kunnen blijven betalen. Wij zetten ons in voor een sociaal, duurzaam en betaalbare energievoorziening! De veranderingen die nodig zijn, moeten sociaal en eerlijk gebeuren.

Wij vinden dat stadverwarming niet op kolen of gas mag worden gestookt.

 

In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Om dat te bereiken is het nodig dat het energieverbruik daalt, dat er meer duurzame energie wordt opgewekt en dat energie waar mogelijk zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Hierbij speelt de gemeente een grote rol.

Wij voorzien zoveel mogelijk dakoppervlak van zonnepanelen, mits dat past in de omgeving en nemen hindernissen bij bijvoorbeeld huurhuizen en appartementen

 

zoveel mogelijk weg. Wij zijn voor zonnevelden die doordacht in het landschap worden ingepast en kleinschaligheid daarvan.

Ook windenergie is nodig voor de overgang naar duurzame energie. Wij willen dat er windmolens geplaatst worden langs de A12 in het verlengde van de bestaande windmolens. Initiatieven voor windmolens van- en voor omwonenden geven wij ruimte en ondersteuning.

Wij steunen de aanleg van een “warmterotonde”. Met restwarmte uit de industrie kunnen we warmte leveren aan woonwijken, tuinbouw en andere bedrijven zodat die geen aardgas meer nodig hebben. Bij nieuwbouw van bedrijven, waaronder glastuinbouw, eisen we energieneutraliteit als dat met de beschikbare middelen mogelijk is.

 

8.                 Zeker zijn van goede afvalverwerking

Het is belangrijk dat we afval scheiden en dat we ons er zoveel mogelijk voor inzetten dat bruikbare grondstoffen weer worden hergebruikt. Dit doen we op een manier die technisch efficiënt is en die voor inwoners zo weinig mogelijk kost. Dit betekent dat wij, totdat er een passender alternatief is, het huidige systeem willen houden.

 

9. Jongeren zijn de toekomst

De jongeren verdienen onze aandacht en perspectief!

We moeten daar veel meer zorg en aandacht aan geven om zodoende jongeren mentaal, fysiek en sociaal sterker te maken.

In de afgelopen jaren is het voor jongeren mede door de Coronapandemie het opdoen van levenservaring en het hebben van een sociaal netwerk afgenomen en uitgesteld. Het is belangrijk dat wij onze jongeren perspectief bieden om te kunnen leren, werken, wonen en leven.

Ook verdient de jeugd in alle dorpen ruimte en plekken om elkaar te ontmoeten. Wij staan voor investeren in meer multifunctionaliteit van bestaande gebouwen.

Daarnaast willen we meer blijvende aandacht voor kwetsbare jongeren en voor jongeren met een chronische aandoening. Ook deze jongeren verdienen een passende toekomst.

 

De gemeente en netwerkpartners gaan we daarom overtuigen dat toekomstplannen voor kwetsbare jongeren zo veel mogelijk integraal en op verschillende leefwijzen gemaakt moeten worden.

 

10.  Zeker zijn van goede zorg in de buurt

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor een groot deel van de zorg. Wij vinden dat de organisatiekosten laag moeten blijven, waardoor zoveel mogelijk van de beschikbare gelden ingezet kunnen worden ten behoeve van de zorg aan inwoners zelf. Bovendien vinden wij dat er geen wachtlijsten moeten zijn voor specialistische- en langdurige zorg.

Wij zetten in op preventie en betaalbaarheid. Het aanbieden van goede preventieve zorg leidt op de langere termijn tot een kostenbesparing. Dit omdat preventieve zorg in een vroeg stadium de vraag naar zwaardere of intensievere hulp in de toekomst vermindert. Stichting Zo! kan door de centrale toegang en samenwerking met andere partijen zoals zorgverleners, scholen en instanties bijdragen aan meer preventie.

Iedereen binnen onze gemeente moet mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Het is daarom belangrijk dat inwoners, wanneer nodig, gebruik kunnen maken van hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en bijgestaan worden om de juiste instanties te vinden. Wij zijn voor een inkomenstoets bij het verstrekken van deze hulp.

Eenzaamheid is vaak een onzichtbaar probleem dat voorkomt in alle leeftijdsgroepen. Wij willen eenzaamheid verminderen door inwoners, die hieraan behoefte hebben sociale contactmogelijkheden te bieden.

 

11. Ouderen moeten zeker zijn van goede zorg

In onze samenleving komen steeds meer ouderen. Dit vraagt om een samenleving die we zodanig inrichten dat ouderen zo lang als zij willen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit betekent, dat we ons inzetten voor levensbestendige woningen en voor het realiseren van wooncomplexen in “de stijl van een

Knarrenhof”.

Dit vraagt ook om gemeentelijke beleid dat mantelzorgers ondersteunt. Vanwege de toenemende gevallen van dementie is voldoende aandacht noodzakelijk voor bewustwording- en preventieve maatregelen waardoor er meer begrip ontstaat voor

 

de problematiek van dementerenden en hun naasten. Daarbij hoort ook dat we mogelijkheden bieden zodat zij ook zo lang mogelijk blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven.

 

12. Statushouders

Wereldwijd ontstaan steeds vaker omstandigheden die ertoe leiden dat mensen de plek waar ze wonen moeten ontvluchten. Van de gemeente Zuidplas wordt verwacht dat de jaarlijks toegewezen statushouders, die hier worden gehuisvest ook goed geholpen worden om in de gemeenschap te worden opgenomen.

Voor de hulp aan statushouders is maatwerk nodig omdat de benodigde hulp verschilt per individu. Een jaar hulp door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk vinden wij te kort. Daarom willen wij samen met vrijwilligers in de dorpen de integratie van vluchtelingen bevorderen en zorgen dat deze mensen zich snel volwaardige burgers voelen en mee kunnen doen. Daarnaast willen wij ook zorgen voor bruikbare en passende dagbesteding en/of scholing voor statushouders.

 

13. Zeker zijn van degelijk bestuur

Wij zijn voor een transparant bestuur dat zichtbaar en bereikbaar is voor alle inwoners, verenigingen en ondernemers. Waar mogelijk steunen wij initiatieven uit de gemeenschap. De rode draad van ons beleid is tegelijk de naam van dit verkiezingsprogramma: “Sociaal en Duurzaam”. Wanneer er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, kiezen wij dus voor mensen boven stenen.

De gemeentelijke dienstverlening richt zich op de gemeenschap van inwoners en ondernemers. De gemeente moet als werkgever het goede voorbeeld geven. De gemeente Zuidplas is dynamisch en wordt voortdurend geconfronteerd met uitdagingen. De gemeente moet een dienstverlenende organisatie zijn en blijven. Het spreekt voor zich dat we moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die wij hiervoor zelf hebben vastgelegd. Het is van belang dat inwoners, verenigingen en ondernemers op tal van terreinen kunnen participeren en dat ze ervaren dat ze gehoord worden en dat hun vragen of klachten serieus worden genomen.

 

Wij gaan samen met betrokkenen kritisch terugkijken naar 6 jaar Participatiewet. Met de resultaten hiervan bereiden we ons voor op de toekomst van Zuidplas waar iedereen samen veilig en prettig opgroeit, leert, werkt en leeft!

 

14. Arbeidsmarkt en inkomen

De afgelopen jaren hebben wij gezien dat het voor winkeliers niet eenvoudig is om te blijven bestaan wanneer het economisch tegenzit. Bovendien doen mensen steeds vaker online inkopen. Daarom zetten wij ons in voor de huidige winkeliers en voor voldoende winkels en supermarkten (bijvoorbeeld een tweede supermarkt in Zevenhuizen).

In onze gemeente werken veel zelfstandige ondernemers. Voor hen is het van belang dat we als gemeente goed bereikbaar zijn en dat de snelheid van het digitale netwerk in onze gemeente van hoge kwaliteit is. Wij ondersteunen initiatieven vanuit ondernemers en ondernemersverenigingen en wij stimuleren de onderlinge samenwerking.

Binnen de regelgeving koopt de gemeente zoveel mogelijk in bij ondernemers die in Zuidplas actief zijn.

 

15. Wij willen voldoen aan de criteria voor Fairtrade gemeente

Wij willen als gemeente solidair zijn met hen die het op onze wereld niet goed hebben. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.

Om als Fairtrade gemeente in aanmerking te komen dient ook de gemeente zelf Fairtrade in te kopen en de ondernemers in Zuidplas daartoe te stimuleren.

 

16. Sport en cultuur voor iedereen

Bibliotheken, sporthallen en sportvelden, theater Swanla, dorpshuizen, verenigingen en activiteiten in de dorpen dragen bij aan een actieve en levendige gemeente. Ook hier geldt dat iedereen moet kunnen meedoen. Wij zorgen ervoor dat we behouden

 

wat we hebben en dat er in het nieuwe dorp voldoende voorzieningen komen zodat deze voor iedereen bereikbaar blijven.

We stimuleren een betaalbaar en uitgebreid aanbod. Uitgangspunt hierbij is dat jong en oud, hoogopgeleid en praktisch geschoold en mensen van verschillende achtergronden samen cultuur kunnen maken en samen kunnen sporten. Wij zetten ons daarom in dat sport en cultuur toegankelijk blijven voor iedereen. Dit betekent dat wij het sport- en cultuurfonds willen continueren. Bovendien zorgen we ervoor dat de bekendheid van regelingen wordt vergroot door inwoners actief te informeren over de mogelijkheden.

We hebben in het bijzonder oog voor professionals, de jeugd en vrijwilligers. Zij kunnen niet zonder elkaar. Ieder kind heeft het recht om op te groeien met cultuur. Het onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Met muziek-, toneel-, teken- en schrijflessen leren kinderen zelf cultuur te maken.

Zuidplas kent eeuwenoude boerderijlinten, watergangen en molens en ook gezellige dorpen. Onze geschiedenis herleeft in het vele erfgoed dat Zuidplas rijk is. Daarom moeten we dit voor de toekomst behouden blijven. Niet alleen onderhoud en restauratie, maar vooral ook het toegankelijk maken zien wij als een belangrijke taak van de gemeente.

 

17. Zeker zijn van voldoende klaslokalen en scholen

Het is belangrijk dat leerlingen dicht bij huis naar school kunnen gaan. Als groeiende gemeente moeten we ervoor zorgen dat er op tijd voldoende lokalen en scholen beschikbaar zijn. Hier moet extra aandacht zijn voor leerlingen met speciale behoeften. We zetten ons in dat basisscholen, kinderopvanglocaties en andere voorzieningen dichtbij aanwezig zijn en dat ze ondersteunend zijn aan de leerlingen van de basisschool. Als groeigemeente zetten we ons in om ook meer mogelijkheden voor voortgezet onderwijs binnen onze gemeentegrens te realiseren.

 

18. Zeker zijn van natuur en diervriendelijke omgeving

Onze polder wordt steeds meer bouwrijp gemaakt en volgebouwd, maar groen en natuur in de buurt zijn belangrijk om te kunnen ontspannen en te recreëren. Wij

 

vinden dat iedereen en vooral ook kinderen dicht bij huis de natuur moeten kunnen beleven.

Bovendien moeten we de achteruitgang van het aantal dieren en planten stoppen. Bijen zijn onmisbaar voor de voedselproductie. En we moeten “kappen” met bomen kappen. In de bermen vergroten we de biodiversiteit door het maaibeleid nog meer aan te passen. Natuurontwikkeling, bijvoorbeeld in het Restveengebied, moet gerealiseerd worden door samen te werken met andere overheden en natuurorganisaties.

We zijn tegen onnodig doden van dieren in Zuidplas. We erkennen dat er soms gevaar ontstaat of dat bijzondere soorten dreigen te verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het bestrijden van de rode Amerikaanse rivierkreeft, die een bedreiging is voor de biodiversiteit in Zuidplas en andere gebieden in ons land. Overlast van andere in het wild levende dieren, zoals muskusratten en ganzen, willen we op een diervriendelijke manier bestrijden.

 

19. Samenwerking met onze politieke geestverwanten in de omliggende gemeenten

Als gemeente Zuidplas participeren we in verschillende regionale samenwerkingsverbanden. We verwachten dat op onderwerpen zoals de energietransitie, ontwikkelingen in het sociaal domein, vervoer en economische verbindingen de samenwerking belangrijker wordt. Om als PvdA/GroenLinks Zuidplas meer invloed te hebben binnen deze samenwerkingsverbanden zoeken wij de samenwerking met de PvdA en GroenLinks in de omliggende gemeenten.

 

20. Vitale dorpen

PvdA/GroenLinks streeft naar vitale dorpen. Dit betekent dat mensen in onze dorpen zowel mentaal en als fysieke gezond kunnen leven. Hierbij denken we aan een evenwichtig niveau van voorzieningen zoals winkels, sport, ontmoeting en vermaak die voorzien in een complete en aangename leefomgeving. Vooral de individuele en persoonlijke vitaliteit van de inwoners speelt hier een belangrijke rol. Dat is de reden waarom wij vinden dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft om gezonde voeding te promoten. We willen het eten van verse groenten en fruit

 

stimuleren en de consumptie van vlees, vet en suiker ontmoedigen. Hierdoor leveren we een bijdrage aan de gezondheid en verminderen we de invloed van veel en slecht eten op het milieu. Zo kunnen we meehelpen aan het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs. In dat verband willen wij in de komende raadsperiode nadrukkelijk gezonde voeding volgens de “schijf van vijf” promoten, met aandacht voor lokaal, milieu- en diervriendelijk geproduceerde producten. Hierover gaan we uiteraard met de toeleverende middenstand in gesprek.

 

21. Diversiteit en inclusieve samenleving

PvdA/GroenLinks streeft naar een diverse samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is. Een inclusieve samenleving, waarin alle diverse talenten en vermogens op alle vlakken tot hun recht komen, ongeacht hun leeftijd, levensfase, verblijfsduur, geslacht of herkomst. Iedereen moet worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om hier het beste uit te halen voor onze maatschappij. Er is behoefte aan een diversiteit aan zienswijzen. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten kunnen namelijk de kracht en het woonplezier in onze dorpen vergroten.

Discriminatie is strafbaar. Discriminatie en uitsluiting doorbreekt je niet met wetten, maar met mensen! Het gif van institutionele discriminatie, systematische uitsluiting en de hardnekkigheid ervan moeten worden bestreden. Discriminatie zorgt voor ongelijkheid en uitsluiting van individuen en groepen. Het treft migranten, minderheden, vrouwen en mensen met een beperking en mensen met een andere huidskleur, een ander geloof of een andere seksuele voorkeur. Het meest gehoorde argument om de achterstelling niet te doorbreken is: we willen wel, maar het is allemaal te ingewikkeld of te duur. Wij vinden dat niet en zetten ons door met voorlichting en preventie om discriminatie te bestrijden.

We willen dat er een goede invulling wordt gegeven aan het VN-verdrag over mensen met een handicap zodat deze inwoners van Zuidplas de rechten krijgen die bij dit verdrag horen.

Daarmee bestrijden we ook het grote aantal botsende regelingen en belangen. We willen de bewustwording vergroten, dat discriminatie als gevolg van goede

 

bedoelingen, ook uitsluiting in de hand kan werken. Onze missie is niet makkelijk en levert niet morgen het resultaat op dat we voor ogen hebben. Natuurlijk kan de overheid, de wetgever daar best een beetje bij helpen, maar wij zullen moeten opstaan en ons steentje bijdragen aan een veerkrachtige samenleving, te beginnen in Zuidplas. We hijsen de vlag en doen daarmee een beroep op mensen en ook op onszelf.

 

22. Zeker zijn van zorgvuldige invoeging van ondergrondse- en bovengrondse leidingen.

De gemeente Zuidplas gaat in een hoog tempo groeien in aantallen woningen en de daarmee gepaard gaande activiteiten. Dit betekent dat er in toenemende mate kabels en leidingen worden aangelegd, soms ten behoeve van de omliggen de gemeenten. Dit vraagt zorgvuldigheid waar deze leidingen komen vanwege de beperkte mogelijkheden van beschikbare gronden, maar ook omdat de gezondheid van onze inwoners erdoor in het geding kan komen. Als voorbeeld noemen we de recente discussies over het TENNET-tracé. Zeker de TENNET- leiding moet zover mogelijk van bewoond gebied worden aangelegd.

 

 

 

23. Bijlage: Kandidatenlijst PvdA/GroenLinks Zuidplas

 

 

Plek

Naam

M/V

Van

Leeftijd

Woonplaats

1

Denise Leliënhof

v

PvdA

32

Nieuwerkerk

2

Martin Damen

m

GroenLinks

62

Zevenhuizen

3

Sep Pouwels – Nahrvar

v

GroenLinks

44

Nieuwerkerk

4

Jacques Bovens

m

PvdA

67

Nieuwerkerk

5

Anneke de Waal

v

PvdA

64

Nieuwerkerk

6

Danny Rombouts

m

GroenLinks

42

Moerkapelle

7

Aad Stuivenberg

m

PvdA

69

Nieuwerkerk

8

Rinus van Ruitenburg

m

PvdA

62

Zevenhuizen

9

Naomi den Hollander

v

GroenLinks

20

Zevenhuizen

10

Frans Peelen

m

PvdA

76

Nieuwerkerk

11

Henk Doornheim

m

PvdA

71

Moerkapelle

12

Cor Laurier

m

PvdA

70

Moordrecht

13

Ed Diersman

m

PvdA

75

Moordrecht

14

Leo Loch

m

PvdA

71

Moordrecht

15

Arjen Hazelebach

m

PvdA

70

Nieuwerkerk

16

Johan Helmer

m

PvdA

69

Zevenhuizen

 

 

Kandidatenlijst PvdA/GroenLinks verkiezingen gemeenteraad vastgesteld

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 november, Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen heeft de Progressieve samenwerking van de PvdA/GroenLinks Zuidplas voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.haar kandidatenlijst vastgesteld. Wij kiezen voor een in alle opzichten diverse en vernieuwende kandidatenlijst, waarop de ervaren kandidaten niet ontbreken. Graag stellen wij U de top 10 van onze kandidatenlijst aan U voor.

 PvdA-GroenLinks-2021-11-_V202290 nr max

1. Denise Leliënhof. Zij is bekwaam, heeft brede interesse en sterk verbindende eigenschappen, heeft een financiële en organisatorische achtergrond en is een frisse en enthousiaste nieuwkomer, die lokaal zeer betrokken is. Denise liep zich de afgelopen jaren als fractie-adviseur en lid van de Programmacommissies Samenleving en  Verbonden Partijen al warm voor het raadswerk.

2. Martin Damen. Ervaren lokale politicus, die de afgelopen raadsperiode als raadslid heeft deelgenomen aan de gemeenteraad. Een man met een kritische kijk op de gang van zaken rond de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de gemeentelijke praktijk en met een luisterend oor voor de inwoners. Hij neemt deel aan de gemeentelijke auditcommissie en is m.i.v. september jl. tevens fractievoorzitter.

3. Sepideh Pouwels-Nahrvar. Zittend raadslid, gedreven en sterk gemotiveerd zet zij zich met brede interesse en een groen sociaalliberaal tintje in voor de inwoners van Zuidplas met extra aandacht voor jongeren en kinderarmoede. Met haar GGZ achtergrond gaat haar interesses vooral uit naar de zorg en de steun aan kwetsbare groepen.

4. Jacques Bovens. Een betrokken en ervaren raadslid, die de afgelopen raadsperiode als raadslid in de gemeenteraad functioneerde. Jacques is een verbinder en door zijn achtergrond zeer deskundig in het sociaal domein.

5. Anneke De Waal. Een warm en betrokken persoonlijkheid. Heeft als ZZP’er waardevolle gemeentelijk organisatorische ervaring en is goed ingevoerd in het (politieke) netwerk. Heeft een brede expertise op het vlak van het lokaal bestuur in het algemeen en het sociaal domein in het bijzonder.

6. Danny Rombouts. Als voorzitter van het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zuidplas en Waddinxveen nauw is betrokken bij het wel en wee kent in Zuidplas en zich zeer gemotiveerd inzet voor diversiteit en inclusiviteit. Zowel onderwijs als voorzieningen voor gehandicapten en chronisch zieken in bijvoorbeeld het (leerlingen)vervoer zijn daarbij belangrijke punten van aandacht

 7. Aad Stuivenberg. Die zich op tal van vlakken als gedreven sociaaldemocraat en steun en toeverlaat inzet, zowel als bestuurder van de Wereldwinkel in Nieuwerkerk als de vereniging Eigen Huis. Aad heeft zich de afgelopen jaren sterk als fractie-adviseur geprofileerd en was lid van de  Programmacommissie Ruimte, die vanwege de gemeenteraad is ingesteld.

8. Rinus van Ruitenburg. Als politieman in hart en nieren nauw betrokken bij de (verkeers)veiligheid in onze dorpen. Een echt gedreven pragmaticus met een sociaaldemocratische no-nonsense mentaliteit.

9. Naomi den Hollander. Een jonge verfrissende nieuwkomer met passie voor de samenleving en wens voor een inclusief en duurzaam Zuidplas. Zij zal in de komende tijd zich vooral als schakel tussen jong en oud willen optreden en binnen de fractie vooral ook de jeugd van Zuidplas op de politieke agenda plaatsen.  Zij is als actief lid van Jongerenraad Zuidplas een aanstormend talent. 

10. Frans Peelen. Frans is van veel markten thuis, deze van oorsprong econoom en planoloog heeft als kerncompetenties oog voor complexe projecten en financiën en heeft ervaring in de commissie ruimte. Frans is als bestuurslid van de locale PvdA-afdeling een sociaaldemocraat in hart en ziel, is bestuurslid van de fietsersbond Zuidplas en heeft daarnaast een grote passie voor muziek.

Wij zijn trots op onze lijst; met drie vrouwen in de top vijf, een brede leeftijdsverdeling,  een gevarieerde expertise en  culturele achtergronden.  Met een goede mix van ervaring en diversiteit presenteren wij de meest progressief en diverse kandidatenlijst van de Zuidplas. Een lijst en een mix van meer dan 10 enthousiaste kandidaten die zich zullen inzetten om verschillen tussen mensen te overbruggen en de saamhorigheid in onze dorpen te versterken!

Groen, duurzaam, plezierig wonen, werken, leren en leven in Zuidplas zijn onze doelen onder het motto van SOLIDARITEIT. Samen met de inwoners gaan wij een bijdrage leveren aan een meer verzorgd, groen, duurzaam en socialer Zuidplas waarin respectvol en inclusieve samenleving voorop staat.

De gehele kandidatenlijst vindt U hier: Kandidatenlijst PvdA GroenLinks gemeenteraadsverkiezing 2022

Ons verkiezingsprogramma vindt U hier: Defninitief-Verkiezingsprogramma-PvdA-GroenLinks-Zuidplas-2022-2026

 

Betaalbare energietransitie vraagt zon én wind

Midden-Holland • De Regionale Energie Strategie (RES) verbindt PvdA en GroenLinks. Tijdens onze eerste gezamenlijke ledenbijeenkomst werd de RES beoordeeld. Conclusie: de verhouding zonnepanelen / windmolens is in de toekomstige duurzame energieopwekking onvoldoende in balans. Dit zal leiden tot ongewenste hoge kosten.

 

Verhouding zon/wind

Om de energietransitie betaalbaar te maken, is energie van zon én wind nodig. De RES die nu in de vijf gemeenten van Midden-Holland wordt besproken, zet echter uitsluitend in op zonne-energie. Windenergie is voorlopig reserve. Dit terwijl veel deskundigen juist pleiten voor een evenwichtige (50/50) verdeling tussen zon en wind. Zo concluderen de netbeheerders Stedin en Liander in hun analyse van de RES: “Hoe groter het aandeel wind, des te haalbaarder en betaalbaarder deze zal zijn.”

Dit komt doordat een betere verdeling van zon en wind zorgt voor een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Zonne-energie levert relatief weinig op in de winter, maar juist relatief veel in de zomer. Bij wind energie is dit omgekeerd. Daarnaast waait het ook eens vaker dan dat de zon schijnt. Zowel ’s nachts als overdag kan het waaien, terwijl zonne-energie alleen overdag opgewekt kan worden. Een gelijkere verdeling van zon en wind zorgt dus voor een betere gemiddelde energieopwekking en is daarom efficiënter. Bovendien zouden de windmolens langs de A12, A20 en N11 dicht bij elkaar staan wat ook weer efficiëntievoordelen heeft. Efficiënt gebruikmaken van het elektriciteitsnet is zo belangrijk omdat dit goedkoper is. De verhouding zon/wind moet daarom meer in balans.

 

Vermogen incl

 

Politieke blokkades

In onze regio werpen diverse partijen helaas blokkades op voor energieopwekking uit wind. Zij accepteren alleen grootschalige inzet op zon. Met als gevolg dat in het Groene Hart honderden hectare (landbouw)grond gebruikt moeten gaan worden voor zonnevelden. Bovendien zal de eenzijdige inzet op zonne-energie leiden tot onnodig hoge kosten om het energienet hiervoor aan te passen: de burger betaalt straks deze rekening. Energiearmoede ligt hiermee op de loer. Met andere woorden: ’s winters in de kou zitten en de lampen uit. Niet omdat je wilt besparen maar omdat je de energierekening niet meer kunt betalen.

PvdA en GroenLinks vinden dat de toepassing van windenergie niet moet worden uitgesloten. Wij bepleiten een stevig onderzoek naar de mogelijkheden voor windmolens langs de A12, A20 en N11 met aandacht voor voldoende afstand tot woningen, behoud van natuurwaarden en maatschappelijk draagvlak.

 

RES verbindt PvdA en GroenLinks regionaal

Het is uniek dat de lokale afdelingen van twee partijen verspreid over vijf gemeenten al ruim een half jaar intensief samenwerken. Onlangs organiseerden wij een gezamenlijke digitale ledenbijeenkomst waarin de waarde van deze unieke samenwerking meer dan tot zijn recht kwam.

“De ontwrichting van het klimaat vraagt dat we onze krachten bundelen en vaart maken met de opwek van groene, duurzame energie”, meent Annemiek Mul van GroenLinks Gouda. Haar Goudse collega van de PvdA José van Eijkelenburg vult aan: “Juist het onderwerp, ‘energietransitie’ leent zich uitstekend om samen te werken in een breed regionaal verband. We hebben elkaar hard nodig.” De samenwerking binnen de RES regio bevalt GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk tot nu toe ook goed, vertelt fractievoorzitter Merel van Dijk. “Het levert veel op bij deze urgente en belangrijke invulling van de RES-opdracht binnen onze regio.”

Ook de bestaande PvdA/GroenLinks fracties zijn tevreden. De roodgroene fractievoorzitter Johan Helmer uit Zuidplas omarmt deze regionale samenwerking. “De regionale opgave wint nu eenmaal aan kracht als op het politieke vlak regionaal wordt samengewerkt.” Fractievoorzitter Halvard Jan Hettema van PvdA/GroenLinks Waddinxveen is ook erg enthousiast over de regionale samenwerking. “Dit levert een waardevolle bijdrage aan de discussie over een groenere toekomst.”

Namens de regionale PvdA en GroenLinks afdelingen van Midden-Holland, Sandro Kovacic (PvdA Krimpenerwaard), Annemiek Mul (GroenLinks Gouda), Johan Helmer (PvdA/GroenLinks Zuidplas), Halvard Jan Hettema (PvdA/GroenLinks Waddinxveen), Jan Bouwens (PvdA Bodegraven-Reeuwijk), Merel van Dijk-Baak (GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk), José van Eijkelenburg (PvdA Gouda).

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (Een nieuw dorp in een vernieuwend landschap)

Na vele malen te zijn uitgesteld was daar dan ineens het masterplan voor het Middengebied.

afbeelding-bij-bericht-ontwikkeling-vijfde-dorp_1

De voorgestelde plannen zoals die nu voor ons liggen zijn gebaseerd op het BID zoals dit is geaccordeerd door de raad. U weet, dat wij een aantal jaren geleden, tegen dit plan gestemd hebben omdat wij het bouwen aan de dorpen en het behoud van de groene polder een betere optie vonden, en nog steeds vinden. Desalniettemin er ligt een plan met het bouwen van een groot aantal woningen, dringend noodzakelijk voor jongeren en ouderen. Er gaat voor 30% sociale (huur)woningbouw komen en daarnaast nog voor ongeveer 20% betaalbare koop. Dat zijn aspecten die voor ons belangrijk zijn. Wat verder opvalt is dat er in de mobiliteit voor fietsen, openbaar vervoer en auto’s veel geïnvesteerd gaat worden.

 Wat we op zich vreemd vinden is dat het nieuwe dorpshart uiteindelijk decentraal in het dorp komt te liggen. Bovendien is nog onduidelijk wat we gaan zien van de groene binnen-dorpse elementen en hoe de aanmerkelijk versmalde groene schakel van de Eendragtspolder met de Hollandse IJssel wordt uitgewerkt. 

Het college stelt voor om het geheel in eigen regie te gaan uitvoeren, daar zitten wel wat financiële risico’s bij. Als fractie zijn we ons nu aan het beraden over een groot aantal aspecten, zoals de klimaatadaptieve en waterveilige inrichting van deze nieuwe bebouwde omgeving. Wij nodigen U daarbij uit om met ons mee te denken en eventuele suggesties of opmerkingen per mail (j.helmer@zuidplas.nl of m.damen@zuidplas.nl) onder onze aandacht te brengen.

Tijdens het openbare deel van de gemeenteraad van 21 april a.s. zal het Masterplan in de raad worden besproken. U kunt deze beraadslagingen via de online stream op de website van de gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) volgen. Ter uwer informatie zijn onder dit bericht de links naar het Masterplan en het pamflet opgenomen.

 

Masterplan:  https://bit.ly/3t9Dya6

Pamflet Middengebied:  https://bit.ly/3d7XOmK