Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (Een nieuw dorp in een vernieuwend landschap)

Na vele malen te zijn uitgesteld was daar dan ineens het masterplan voor het Middengebied.

afbeelding-bij-bericht-ontwikkeling-vijfde-dorp_1

De voorgestelde plannen zoals die nu voor ons liggen zijn gebaseerd op het BID zoals dit is geaccordeerd door de raad. U weet, dat wij een aantal jaren geleden, tegen dit plan gestemd hebben omdat wij het bouwen aan de dorpen en het behoud van de groene polder een betere optie vonden, en nog steeds vinden. Desalniettemin er ligt een plan met het bouwen van een groot aantal woningen, dringend noodzakelijk voor jongeren en ouderen. Er gaat voor 30% sociale (huur)woningbouw komen en daarnaast nog voor ongeveer 20% betaalbare koop. Dat zijn aspecten die voor ons belangrijk zijn. Wat verder opvalt is dat er in de mobiliteit voor fietsen, openbaar vervoer en auto’s veel geïnvesteerd gaat worden.

 Wat we op zich vreemd vinden is dat het nieuwe dorpshart uiteindelijk decentraal in het dorp komt te liggen. Bovendien is nog onduidelijk wat we gaan zien van de groene binnen-dorpse elementen en hoe de aanmerkelijk versmalde groene schakel van de Eendragtspolder met de Hollandse IJssel wordt uitgewerkt. 

Het college stelt voor om het geheel in eigen regie te gaan uitvoeren, daar zitten wel wat financiële risico’s bij. Als fractie zijn we ons nu aan het beraden over een groot aantal aspecten, zoals de klimaatadaptieve en waterveilige inrichting van deze nieuwe bebouwde omgeving. Wij nodigen U daarbij uit om met ons mee te denken en eventuele suggesties of opmerkingen per mail (j.helmer@zuidplas.nl of m.damen@zuidplas.nl) onder onze aandacht te brengen.

Tijdens het openbare deel van de gemeenteraad van 21 april a.s. zal het Masterplan in de raad worden besproken. U kunt deze beraadslagingen via de online stream op de website van de gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) volgen. Ter uwer informatie zijn onder dit bericht de links naar het Masterplan en het pamflet opgenomen.

 

Masterplan:  https://bit.ly/3t9Dya6

Pamflet Middengebied:  https://bit.ly/3d7XOmK

Regionale Energie Strategie en Transitie Visie Warmte: Mening PvdA/GroenLinks-Zuidplas

Op 19 januari as. bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas de kadernota Energieopgave RES 1.0. 

De RES, Regionale Energie Strategie, die voor de regio Midden-Holland aan zal geven hoe en waar de regionale opgave voor de opwekking van hernieuwbare energie voor de middellange termijn (tot 2030) zal worden gerealiseerd, zal 21 juni 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Min of meer tegelijkertijd zal ook de Transitie Visie Warmte, ten behoeve van keuzes rond de toekomstige omschakeling van aardgas naar alternatieve bronnen voor verwarming (van het aardgas af) aan de raad worden voorgelegd. In politieke zin betekent dit kleur bekennen over de wijze waarop en route waarlangs de gemeente Zuidplas de energietransitie zal laten verlopen. 
 adobestock-energietransitie-gas-wind-zon
 
De fractie van de PvdA/GroenLinks ziet het als haar verantwoordelijkheid de keuze die zij hierin maakt tijdig en beargumenteerd te delen met de inwoners en bedrijven in de gemeente. Zij hoopt hiermee vooral ook het maatschappelijk debat aan te zwengelen of te voeden. Daarom brengt deze fractie nu haar opinie uit via het artikel, Opinie RES en TVW PvdA-GroenLinks-Zuidplas, dat integraal ingaat op de achtergronden en de keuzes die hierop moeten volgen. 
Graag nodigen wij U uit om na het lezen van het artikel ook de 10 vragen van onze enquete te beantwoorden. U vindt deze enquete op: https://www.survio.com/survey/d/B8O9Q9A4L7P7K9I5
 
Bij voorbaat dank,
J. (Johan) Helmer
Fractievoorzitter
 
 
What do you want to do ?

New mail

Nieuwjaarsrede Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas

 Nieuwjaar

Het is een goede gewoonte binnen de PvdA om jaarlijks het nieuwe jaar in te leiden met een gezamenlijke bijeenkomst in een van de dorpen onder het genot van een borrel en een hap. In deze tijden van het nieuwe normaal, of liever gezegd het abnormaal, dat ons wordt opgelegd door de Covid-19 Pandemie, is een dergelijke bijeenkomst niet mogelijk. Dit is dan ook de reden dat met het bestuur is afgesproken om onze uitingen voor het nieuwe jaar aan het papier toe te vertrouwen en U langs deze weg onze nieuwjaarsrede onder de aandacht te brengen. Hierbij bied ik U de mijne als fractievoorzitter van onze 3-mans raadsfractie.

Over de heersende Pandemie is de afgelopen tijd al via diverse media genoeg gezegd. In dit nieuwe jaar gloort gelukkig toch een lichtpuntje dat ons door vaccinatie kan worden geboden. Dit natuurlijk als ons huidige kabinet toch eindelijk in staat blijkt om deze immense operatie uiteindelijk in gang weet te zetten en voortvarend zal oppakken. Eerlijk gezegd is het toch feitelijk een gotspe dat we als welvarend Nederland met een, zoals we zelf zeggen, uitstekend zorgsysteem, feitelijk deze race nog moeten starten terwijl andere (Europese) landen al zijn gestart……… Maar goed laten we ons optimisme behouden en er samen voor zorgen om deze vaccinatie efficiënt en effectief door te voeren, waarbij mijn gedachten vooral ook uitgaan naar het toch grotendeels onderbetaalde zorgpersoneel. Aan hen zijn wij veel dank verschuldigd. Het wordt dan ook hoog tijd om deze kanjers loon naar verdiensten te geven. Hopelijk kunnen we als PvdA samen met GroenLinks dan ook uitzien naar een goed resultaat van de Tweede Kamer verkiezingen die op 17 maart worden gehouden en daaropvolgend het sociaal-democratische progressieve geluid harder laten doorklinken in de Nederlandse regering.

Dit jaar zal voor onze raadsfractie naast de politieke gang van zaken de verkiezingen van de tweede Kamer en vooral de gemeentelijke verkiezingen op 16 maart 2022 veel aandacht vragen. Naast dat de voortzetting van de samenwerking tussen de PvdA-Zuidplas en de lokale afdeling van Groenlinks opnieuw moet worden bezegeld, staan we dit jaar ook weer voor de opgave om een programma en kieslijst samen te stellen zowel als onze verkiezingscampagne te plannen. Op dat punt hopen en vertrouwen wij op uw steun en behulpzaamheid. Immers alleen SAMEN kunnen we zorgen voor een goed resultaat. 

Tijdens dit laatste politieke jaar van de zittende gemeenteraad zal de inzet van onze fractie blijvend gericht blijven op een sociale en duurzame inrichting van onze gemeenschap(pen). Daarbij blijven armoedebestrijding, sociale woningbouw en voldoende passende (jeugd)zorg zowel als de passende uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES) en de TransitieVisie Warmte (TVW) onze belangrijkste aandachtspunten. Gelet op de regionale belangen, die o.a. voortkomen uit de regionale aansturing en uitvoering van deze aandachtsgebieden via gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, is de afgelopen tijd ook gewerkt aan een meer regionaal PvdA- en GroenLinks geluid. Dit heeft o.a. zijn weerslag gehad op de uitwerking van de RES en de TVW, waarvoor de PvdA regionaal diverse amendementen en moties met succes heeft ingediend. Wij zullen deze samenwerking in de verbanden Midden-Holland en Hollands Midden voortzetten en zo nodig intensiveren.

Wij prijzen ons als fractie gelukkig met de ondersteuning die we van onze fractieondersteuners, Aad, Arjan, Marieke, Denise, Anneke en Rinus voortdurend mogen ontvangen. Zonder hen zou het raadswerk van de fractieleden, Martin, Jacques en mijzelf aanmerkelijk zwaarder vallen. Naast onze dank gaat onze bijzondere waardering naar hen uit.

Daarbij hopen wij van harte dat ook Denise Leliënhof zich na de langdurige weerslag van haar Covid-19 besmetting weer op afzienbaar termijn bij ons kan aansluiten. Bij ieder fractieoverleg gaan onze gedachten naar haar uit.

Wel beste mensen, rest mij nog, om U namens de fractie en fractie-ondersteuning een goed en vooral gezond 2021 te wensen, waarin voor U en de Uwen het oude normaal wordt hersteld en wij ons sociale en innige instinct weer onbelemmerd kunnen volgen.

J. (Johan) Helmer, Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas
 
 
What do you want to do ?

New mail

Opinie PvdA/GroenLinks over concept Regionale Energie-Strategie Midden Holland

RESRESRES
 
Op 6 oktober j.l. debatteerde de gemeenteraad over de concept-RES Midden Holland. Bijgaand de bijdrage van onze fractie

Het is geen geheim dat onze fractie gaande naar een definitieve RES 1.0 in juni 21 de concept-RES omarmt. De dreiging van de verdergaande klimaatverandering als gevolg van de koolzuuremissie vraagt nu eenmaal offers, waarbij we als mensheid het gebruik van fossiele brandstoffen toch echt moeten beperken. Niets doen om redenen van verwachte innovatieve en duurzame alternatieven is volgens ons nu geen optie. Esthetische argumenten mogen volgens ons deze belangrijke transitie niet belemmeren.

De technieken van de productie van hernieuwbare duurzame energie met zon en wind zijn inmiddels beproefd en worden al op toenemende schaal ingezet tegen acceptabele kosten. Het zijn juist deze technieken die de komende decennia onze vraag naar fossiele brandstoffen, wellicht niet zullen beëindigen, maar zeker wel aanmerkelijk kunnen temperen. Kortom wij zijn voor de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en vinden niet dat we maar moeten wachten tot het moment dat het kalf letterlijk is verdronken. Immers, goed rentmeesterschap vraagt hier om daden en geen afwachtende houding of het doorschuiven van de hete brij. Daarvoor zien wij deze Concept RES als een goed startpunt met voldoende ambitie als opmaat naar de RES 1.0 in juni 2021, waarmee tevens nauw wordt aangesloten op de intentie van het collegeprogramma “Zuidplas energieneutraal in 2050”.

Centraal in deze concept-RES staat het bod dat de regio Midden-Holland denkt uit te brengen aan de rijksoverheid. Wij achten het bod van 1,24% van de 35 TWh die landelijk op land hernieuwbaar moet worden opgewekt, zijnde evenredig aan het aandeel van deze regio in het landelijke elektriciteitsverbruik, passend, en wat belangrijker is ook goed uitlegbaar en verdedigbaar. Sterker nog, deze verandering vertegenwoordigt een ambitie die in onze ogen juist onze creativiteit tot het uiterste zal prikkelen en innovatie zal versnellen, werkgelegenheid creëert en welvaart brengt. In dit aandeel van zo’n 1,6 pJ moet in de regio in opwekking van hernieuwbare energie worden voorzien.

Zoals we eerder en op verschillende momenten hebben gememoreerd zijn wij ervan overtuigd dat it mogelijk is, waarbij wij opteren voor zon op woningen, bedrijven, schuren, geluidsschermen en hiervoor geschikte restgronden met een relatief geringe bouw en natuurwaarde, zoals ons inziens best zijn te vinden in ons gemeentelijke gebied. Maar ook, voor wind langs de hoofdinfrastructuren zoals langs de A12 aansluitend op de molens in het distripark A12 en naast het intensieve glastuinbouwgebied tot aan het Noordeinde en ook langs de A20 vanaf het Distripark A12 tot de provinciale weg N457. Deze stroken bieden voldoende ruimte om windturbines van dezelfde hoogte als die op het Distripark A12 te realiseren. Wat ons betreft worden deze locaties meegenomen in de verdere uitwerking van het RES naar de RES 1.0, waarbij wij overigens vinden dat een regionale aanpak in de locatiekeuzes op grond van een regionaal op te stellen selectie-ladder en ongeacht de gemeentegrenzen de beste perspectieven biedt. Daartoe hebben wij samen met D66 de motie “Denk regionaal’ ingebracht.

Natuurlijk geheel in lijn met het klimaatakkoord dient de energietransitie naast haalbaar vooral ook betaalbaar te blijven.Waarbij het credo “iedereen doet mee” geldt, en waarvoor wij een motie hebben ingediend. Hierbij dient vooral ook de aandacht uit te gaan naar de minder draagkrachtige inwoners en bedrijven in onze gemeente. Deze groep, die veelal niet in staat zijn om praktisch of financieel hun energieverbruik individueel te beperken, zullen we coöperatieve alternatieven moeten kunnen bieden, door bijvoorbeeld gezamenlijk eigenaarschap. Daarbij zijn wij tevens van mening dat juist de gemeente hierin een faciliterende rol moet hebben. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse afspraken met de wooncorporaties, actieve uitgifte van duurzaamheidsleningen en door een geclausuleerde selectie van uitvoering van energieprojecten, zodat lokaal eigenaarschap mogelijk wordt gemaakt. Om dit laatste nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming hebben wij samen met het CDA en D66 een motie “lokaal eigenaarschap” ingediend.

adobestock-energietransitie-gas-wind-zon

Eigenlijk begint alles met zo veel als mogelijk energie te besparen of het nu elektrische energie of warmte is. Hieraan wordt al aandacht besteed, maar dit zou het volgens het Planbureau voor de Leefomgeving best een tandje sneller kunnen. Daarom hebben wij samen met D66 een motie ter bevordering van de particuliere energiebesparing ingediend.

Tot slot memoreer ik, dat in onze gemeenteraad juist voor de gewenste energietransitie het verkrijgen van draagvlak van groot belang wordt geacht. Immers uiteindelijk zijn het de inwoners en bedrijven zelf, die aan de slag zullen moeten gaan. Dit draagvlak kan enkel voldoende worden gecreëerd door de betrokkenheid met effectieve communicatie en participatie te vergroten. Op dit punt vinden wij dat de concept RES nog te veel onduidelijk laat over de wijze waarop deze communicatie en participatie zowel lokaal als regionaal gestructureerd vorm zal krijgen. In dat verband hebben wij samen met D66 een motie ingediend, waarin wij via de wethouder de stuurgroep RES oproepen om zo snel als mogelijk, doch uiterlijk eind november een regionaal plan van aanpak communicatie en participatie ter consultatie aan te bieden aan de betrokken gemeenteraden, zodat deze communicatie en participatie trajecten uiterlijk in januari 2021 kunnen starten.

 J. Johan) Helmer, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Online bijeenkomst over duurzame energie ambitie van onze regio

Op 1 oktober biedt de regio Midden-Holland haar concept RES aan het Nationaal Programma Energiestrategie aan. Doel van het Nationaal programma is bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot door besparen en het vergroenen van de energievoorziening. Alle gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd. Gegroepeerd in 30 energieregio’s zullen ze een regionale energiestrategie (RES) opstellen, die op 1 juli 2021 gereed zal zijn. 

uitnodiging RES

Op zaterdagmiddag 5 september a.s. vanaf 14.15 uur organiseert GroenLinks voor de regio Midden-Holland een online-regiobijeenkomst over de concept RES Midden-Holland. De bijeenkomst is bedoeld voor leden, politici, sympathisanten uit de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. Graag bespreken wij met deelnemers uit alle vijf de betrokken gemeenten de duurzame ambitie van onze regio en de plannen om deze te realiseren. Wat vinden we van het ambitieniveau? Hoe kunnen we dat maximaliseren? Wat kunnen we samen doen om elke gemeenteraad zo groen mogelijk te laten besluiten? 

De resultaten van de bijeenkomst kunnen de regionale politici benutten voor het overleg dat zij in september in de gemeenteraden zullen voeren. Een ieders inbreng is welkom en doet ertoe. Dus ben je expert of leek, donkergroen of juist minder radicaal: je bent van harte welkom!

De bijeenkomst start om 14.15 uur. Let op: de videochat “Jitsi” werkt alleen goed met de browsers Chrome en Firefox.

Wil je ter voorbereiding stukken inzien, dan kan je vanaf woensdagmiddag 2 september deze ophalen op de website van de gemeente Gouda via deze link! Voor deelname kan je voor vrijdag 4 september je aanmelden bij mw. A. Mul (annemiek.mul@gouda.nl), waarna je de link voor de videochat en de vergaderstukken ontvangt.

J. (Johan) Helmer

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas

 

 
 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Fractielid PvdA/GroenLinks onterecht beticht van schending geheimhoudingsplicht.

 

Kort voor het zomerreces, op 15 juli j.l., werd het raadslid Martin Damen door tenminste twee coalitiepartijen beticht van het lekken van informatie opgedaan tijdens de besloten bijeenkomsten rond de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Beide coalitiepartijen hebben daarop de burgemeester in kennis gesteld met het verzoek hierop in te grijpen. Dit heeft ertoe geleid dat na een intern onderzoek, zonder positieve uitkomst, alsnog een extern onderzoek werd opgedragen aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Ook dit onderzoek concludeert dat er geen enkele sprake was van enige schending van de geheimhouding en de verdenkingen dus volkomen onterecht waren.

Wat is er gebeurd, dat tot een dergelijk ingrijpend onderzoek heeft geleid? Wel, op 13 juli schreef Martin Damen een opiniebericht op GouweIjsselnieuws getiteld; “De volledige beslotenheid over het vijfde dorp is PvdA/GroenLinks een doorn in het oog” en op 14 juli reageerde hij op een artikel in het Hart van Holland getiteld; “VVD Zuidplas wil meer gas op het vijfde dorp”.

Naar verluidt zou Martin in deze berichten uit de school klappen over de verhandelingen, die rond het Middengebied, in besloten raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest. Feitelijk gaat het er om dat hij aangeeft voorafgaand aan de besloten vergadering de beslotenheid aan de orde heeft gesteld. Dit met als doel de beslotenheid van dergelijke bijeenkomsten tot het minimaal vereiste te beperken. Daarbij vermeldt hij ook dat de PvdA/GroenLinks op eigen moverende redenen wil bouwen voor alle doelgroepen waaronder minimaal 30% sociale woningbouw. Als klap op de vuurpijl spreekt Martin in zijn reactie op het artikel in het Hart van Holland van 14 juli zijn bezorgdheid uit over de uiteindelijke realisatie van voldoende betaalbare woningen, dit omdat hij constateert dat de fractie van de VVD zich vooral inzet voor duurdere woningen.

De fractie van de PvdA/GroenLinks vond en vindt de belichte verdachtmakingen ridicuul en heeft dit  direct daarop bij brief aan de burgemeester op 16 juli onderbouwd. Echter, dit gaf geen aanleiding om de intentie van het externe onderzoek alsnog af te herzien.

Het onderzoek door BING is inmiddels afgerond en vertrouwelijk gerapporteerd met de conclusie dat hier geen enkele sprake is van enige schending van de geheimhoudingsplicht, doch dat deze kwestie wel leert dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met de beslotenheid van de raadsvergaderingen en hiermee verbonden geheimhoudingsplicht. Immers, uitspraken die als algemeen of publiekelijk bekend worden geacht vallen hier niet onder. Meer in het bijzonder beveelt BING de gemeente aan om bij besloten vergaderingen de geheime onderwerpen en informatie concreet te benoemen.

De fractie PvdA/GroenLinks hecht veel waarde aan openbaarheid van het openbaar bestuur, niet alleen van de raadsvergaderingen, maar ook als er onderzoeken naar integriteit worden verricht. Dat is de reden waarom de fractie met deze persnotitie de openbaarheid zoekt. Zowel het BING advies als Reactie fractie 16 juli 2020 zijn bij dit bericht gevoegd.

Fractie PvdA/GroenLinks

 

Fracties van PvdA/GroenLinks en SP in Zuidplas pleiten voor opvang verweesde Vluchtelingenkinderen

PvdA/GroenLinks en SP in Zuidplas vragen burgemeester en wethouders een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen. Van hen zou een aantal ook in Zuidplas terecht moeten kunnen.

 coalitie-van-eu-landen-bereid-om-kinderen-uit-griekse-kampen-op-te-nemen

Opeengepakt

Op de Griekse eilanden zitten duizenden vluchtelingen, onder wie veel kwetsbare kinderen, opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Daarbovenop komt het Coronavirus. De gevolgen van een uitbraak van dit virus in vluchtelingenkampen is niet te overzien, aldus de PvdA/GroenLinks.

 

Griekenland heeft Europese landen dringend verzocht een aantal van deze alleenstaande kinderen op te nemen. “Nederland heeft in tegenstelling tot andere Europese landen hier niet of nauwelijks gehoor aan gegeven, maar wil dit humane initiatief afkopen. Opnieuw een kenmerkende houding van ons als een van de meest welvarende landen in de Europese Unie, dat Europese solidariteit alleen maar vanuit het exportperspectief lijkt te benaderen.”, zo zegt Johan Helmer, fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks Zuidplas.

 image0

Met een motie vreemd aan de orde van de dag wil de fractie van PvdA/GroenLinks samen met de SP dat de gemeente zich in navolging van een groot aantal andere gemeenten (zie onder) zich aansluit bij de “Coalition of the Willing”. De motie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 mei as.

 
What do you want to do ?

New mail

Beschouwing Concept Ontwikkelvisie Middengebied Zuidplaspolder (19 juni 2019)

Het is goed om nu de beoogde ontwikkeling na anderhalf jaar van besloten wikken en wegen met de inwoners en bedrijven en overige stakeholders in de gemeente Zuidplas te delen. Immers het gaat hier toch over een maatschappelijk en financieel majeure ontwikkeling waarbij transparantie een essentieel onderdeel van welslagen is en zoals U dat zelf verwoord dit kan en mag leiden tot verrijking, verdieping en versterking van de plannen, kortom de publieke participatie. Met agendering in deze raad van de concept ontwikkelvisie en bijbehorende openbare documenten zijn deze feitelijk al vrijgegeven en gemeengoed geworden zodat een besluit hierover overbodig is. Aangezien het overgrote deel van de onder dit eerste beslispunt geduide criteria al onderdeel waren van het bid en zijn van de voorliggende concept ontwikkelvisie, achten wij ook de besluitvorming hierover nu overbodig. Met uitzondering van het ontwikkelkrediet en de geheimhouding zouden wij graag ons voldoende tijd willen voorbehouden om over de strekking en randvoorwaarden rond de overige beslispunten onze mening te vormen om zo bij te kunnen dragen aan de verdere veredeling van de concept ontwikkelvisie naar een definitieve.

Wij stellen U dan ook voor om met uitzondering van de beslispunten 5 en 6 verdere besluitvorming van de raad hierover over het zomerreces te tillen en ons daarbij o.a. de gelegenheid te bieden om onze achterban te raadplegen. Daarnaast mag u verwachten dat de raad met het beschikbaar stellen van het krediet uw college ook impliciet de opdracht geeft of eigenlijk al heeft gegeven om het ontwikkelproces, natuurlijk in nauw overleg met de bestuurlijke en overige partijen en stakeholders, voort te zetten.

Ten aanzien van de voorliggende concept visie willen wij u vanavond toch onze primaire kanttekeningen en kritische noten niet onthouden.

Ik richt mij daarbij op een drietal aspecten te weten:

- De landschappelijke inpassing

- De verdeling naar woningtypen

- De organisatorische en financiële risico’s

Op het gebied van de landschappelijke inpassing zijn wij verdrietig en teleurgesteld. Verdrietig over de globale contour en ligging van de beoogde ontwikkeling in het Oostelijk deel van het zoekgebied tussen de Middelweg en de Vierde Tocht.

Wij constateren dat hiermee feitelijk het meest waardevolle en ongerepte landschappelijke deel van het zoekgebied tussen de Middelweg en de Vierde Tocht wordt geofferd. Een locatie die op de hier getoonde kaart zo passend als een wond wordt weergegeven.

Kaartje raadspresentatie met wond

Teleurgesteld omdat wij, ondanks onze regelmatige verzoek daartoe, het afgelopen anderhalf jaar er niet in zijn geslaagd om een brede en integrale en zorgvuldige locatiestudie in het zoekgebied te laten uitvoeren. Een studie die toch ten grondslag zou moeten liggen van een dergelijke omvangrijke ruimtelijk plan. Nu lijkt het erop dat via bodemopbouw met een kreekrug wordt geredeneerd naar een ontwikkeling in het meest landschappelijk, cultuurhistorische en qua poldernatuur meest waardevolle deel van het Middengebied. Overigens, op de bodemopbouw in het gehele zoekgebied, zoals gegeven in de provinciale bodemkaart, zien wij nauwelijks discriminerende aspecten die de ontwikkeling ergens zouden belemmeren. Wij denken dat hier hoofdzakelijk de economie ofwel de grondposities van de grondbank de locatiekeuze hebben bepaald. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou de bouwcontour conform uw scenario 2a zijn geprojecteerd als de grondbank hier een vergelijkbaar forse grondpositie zou hebben.

De oprechte vermelding en toelichting op dit sturende effect van de grondposities van de Grondbank missen wij echter wel in de nu openbare concept ontwikkelvisie. In dat licht is het overigens onbegrijpelijk dat de bouwcontour niet noordelijker, aansluitend op de n219 en begrenst door Knibbelweg en de spoorlijn Gouda/Zoetermeer, is neergelegd. Een suggestie die onze fractie tijdens een van de eerste besloten bijeenkomsten heeft ingebracht. Immers deze locatie heeft ook het voordeel dat zij aansluit op het te ontwikkelgebied Knibbelweg ten noorden van de n219. Vast staat daarbij dat de bodemgesteldheid in dat gebied de beste perspectieven biedt voor bebouwing. Kortom de planologische inpassing van het te ontwikkelen gebied had uitgebreider, completer en daarmee zorgvuldiger gekund, waarin volledigheidshalve ook de consequenties van de locatiekeuze in de zin van het verlies van landschappelijke en cultuurhistorische hadden kunnen worden beschreven.

Het tweede aspect betreft de samenstelling van de bouwopgave waarin naast 30% sociale woningbouw, wat onze fractie als muziek in de oren klinkt, ook rekening wordt gehouden met een aanzienlijk aandeel van maar liefst 35% van de woningen in de dure categorie van koopwoningen gelijk of duurder dan € 450.000. Hier zouden wij een aan de bestaande dorpen gelijkwaardige verdeling van de kwaliteit van woningen conform de woonvisie, waarin ook voldoende woningen in het middeldure segment worden gerealiseerd, meer op zijn plaats vinden. Tijdens de laatste bijeenkomst gaf U aan dat de keuze voor dure koopwoningen voortkomt uit het woonbehoefteonderzoek dat regionaal zou zijn uitgevoerd. Deze peiling zou bij de woonvisie, die we in het begin van dit jaar hebben behandeld zijn bijgevoegd. Los van het feit dat in de Woonvisie expliciet is vermeld dat die geen rekening hield met de bovenregionale behoefte, hebben wij bij de destijds bijgevoegde stukken de uitkomsten van dit regionale woononderzoek ook niet gevonden. Kunt U ons hiervan alsnog voorzien?

Bij de opgave voor de sociale woningbouw constateren wij dat uitgegaan wordt van 50% sociale koop. Hierbij tekenen wij aan dat we nog in afwachting zijn van de eerder toegezegde nadere definitie van sociale of goedkope koopwoningen. Voorts merk ik op dat voor onze fractie het behoud van landschappelijke waarden ons zodanig aan het hart gaat dat wij de beperking van het bouwareaal en hiermee verhoging van de bebouwingsdichtheid voorstaan. Zo dit de landschappelijk waardevolle gebieden aantoonbaar ontziet, zijn wij hiervoor zelfs bereid om met een lager aandeel sociale woningbouw genoegen te nemen.

Ten slotte, merken wij op dat de organisatorische en financiële risico’s, die deze omvangrijke ontwikkeling met zich mee brengt, ons zeer verontrust. In organisatorische zin vragen wij ons af of we als gemeente Zuidplas ambtelijk zowel als bestuurlijk voldoende zijn toegerust om dit riskante avontuur aan te gaan en in goede banen te leiden. De regie nemen klinkt stoer, maar leidt er wel toe dat de gemeente alleen aan de lat komt te staan en als het ware de vragende i.p.v. biedende en gebiedende rol moet spelen. Hier dreigt het risico van wie bepaalt betaalt. Wij zijn dan ook van mening dat de ruimtelijke, financiële en sturende risico’s niet alleen door de onze gemeente zouden moeten worden gedragen. Gelet op de dominante rol van de Grondbank en die hierin vertegenwoordigde overheden, zijn wij van mening dat de ontwikkeling van het gebied als gezamenlijke opgave van deze partners zou moeten worden beschouwd. Mogelijk biedt hier de oprichting van een samenwerkende organisatie in de vorm van een ontwikkelmaatschappij oplossing. Graag horen wij hoe uw college in organisatorische zin de risico’s bij de voorgenomen ontwikkeling gaat verdelen over de direct en indirect bestuurlijke partijen.

Onder het mom van beter iets dan niets zou toch zeker met de partners in de Grondbank overeenstemming moeten kunnen worden bereikt over acceptabele grondprijzen liggend tussen de boek- en marktwaarde, of liever nog dat de ontwikkeling vanuit de grondbank als eigenaar van de gronden mede wordt geregisseerd, zodat dit financiële risico ook gezamenlijk kan worden gedragen. Immers de ontwikkeling van dit gebied zowel als de instelling van de Grondbank komen voort uit de toenmalige RZG-organisatie, waarin de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen ieder vanuit de eigen rol was geregeld. Dit is dan ook de reden waarom we mede met D66 amendementen over de financiering van het ontwikkelproces en de grondverwerving inbrengen. Een eigen amendement rond de besluitvorming houdt ik in afwachting van het verloop van dit debat aan. 

Ik dank U

 

Nabeschouwing en verantwoording________________________

In vervolg op het eerste termijn werd de vergadering op verzoek van een lid van de CU/SGP geschorst met de intentie om te bezien of en zo ja hoe over het raadsvoorstel nog in dezelfde vergadering zou kunnen worden besloten. Daarbij is door de fractievertegenwoordiger aangegeven dat de bezwaren zich hoofdzakelijk richten op het eerste beslispunt, waarmee tevens impliciete besluiten zouden worden genomen op de gerubriceerde uitgangspunt en criteria. Dit terwijl het eerste agendapunt zich richtte op het publiekelijk vrijgeven van de ontwerp ontwikkelvisie. Door wijziging van dit beslispunt waarmee de besluitvorming over de concrete uitgangspunten van het beslispunt werd ontkoppelt, verviel het bezwaar van de fractie en is het amendement voor gedeeltelijke besluitvorming ingetrokken. Immers met deze wijziging is de fractie niet verbonden aan de uitgangspunten en kunnen deze in de toekomst, afhankelijk van de uitkomsten van de participatie, nog verder worden geamendeerd. Daarbij zij opgemerkt dat zoals in de beschouwing al werd opgemerkt de overige beslispunten als logisch en behorend bij het vervolgtraject werden beschouwd.

Ook D66 heeft de amendementen niet ingediend waarbij wordt vermeld dat de wethouder wel vanuit de intenties van deze amendementen zou handelen tijdens de onderhandelingen met de betrokken bestuurlijke en overige partijen.