Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Overschrijding dreigt bij nieuwbouw gemeentehuis

gemeentehuisDe nieuwbouw van het gemeentehuis in Zuidplas dreigt duurder te gaan worden dan het beschikbare budget. Die conclusie trekt PvdA/GroenLinks uit een raadsvoorstel van de nieuwe wethouder Daan de Haas. De Haas geeft aan dat de kans op aanbestedingsvoordelen hoegenaamd is verdwenen door de aantrekkende bouwmarkt.Volgens raadslid Pieter Beeldman (PvdA/GroenLinks) is dit een hele scherpe ‘winstwaarschuwing’. “Als er geen kans is op een meevaller, maar wel op tegenvallers, dan is het wel duidelijk welke kant het op gaat. Er moet geld bij”. 

Beeldman is boos dat deze informatie beetje bij beetje beschikbaar komt en niet meteen gedeeld is toen het besluit werd genomen door de gemeenteraad. “PvdA/GroenLinks heeft deze waarschuwing in september al gegeven, en daarom ook tegen de nieuwbouw gestemd”. Hij is ervan overtuigd dat er geen aanbiedingen binnen het budget zullen komen. “Als die er toch wel komen, dan is de kans heel groot dat het budget door meerwerkclaims van de aannemer alsnog overschreden wordt. Alleen door te bezuinigen op kwaliteit en duurzaamheid kan geprobeerd worden alsnog binnen het budget te blijven. Dan heb je een gemeentehuis dat bij oplevering al niet voldoet”.

Dit is voor PvdA/GroenLinks niet acceptabel. Volgens Beeldman maakt elke stap die gezet wordt in de richting van nieuwbouw, het probleem groter. Met elke stap wordt het lastiger om terug te komen op het besluit. Er is dan al te veel geld in de voorbereiding gestopt. “We zwemmen steeds dieper de fuik in, terwijl er zoveel signalen zijn dat we dat niet moeten doen. Eerst gaf wethouder Vroegop al aan onzeker te zijn over de financiële haalbaarheid en nu volgt er weer een waarschuwing van haar opvolger. Hoeveel waarschuwingen heeft de raad nog nodig, voordat zij de conclusie trekt om te stoppen?”.

Uit het raadsvoorstel bij agendapunt 9 van de gemeenteraad van 17 januari a.s.:

Kanttekeningen

1.1 Eventuele aanbestedingsvoordelen kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Doordat voorafgaand aan de aanbesteding de interne ramingen van de gemeente openbaar zijn, kan het zijn dat eventuele aanbestedingsvoordelen onder druk komen te staan. Er kan namelijk met het budget en de onderbouwing daarvan bekend een aanbieding worden gedaan. Met de huidige aantrekkende markt is het echter de vraag of er reële kans is op significante aanbestedingsvoordelen en daarbij is prijs slechts één van de vele selectiecriteria. Kwaliteit en bijvoorbeeld duurzaamheid zijn minstens zo belangrijk. 

Complimenten voor Zuidplas over jeugdzorg

Knipsel

De overgang van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 moest er voor zorgen dat deze slimmer, dichterbij en beter georganiseerd zou worden. Voorlopig valt vooral de keerzijde op. Bezuinigingen en stroperigheid leiden er toe dat de wachtlijsten voor jeugdzorg weer stijgen. Dit was een conclusie van twaalf zorgverleners die op verzoek van PvdA/GroenLinks, D66 en ChristenUnie/SGP hun ervaringen deelden met de politiek en welzijnsorganisaties in Zuidplas. Er was ook een lichtpuntje. Juist Zuidplas loopt volgens de zorgverleners voorop om de wachtlijsten voor haar jeugd te verkorten. Dat kost in het begin wel meer, maar voorkomt dat kinderen later nog veel zwaardere zorg nodig hebben.

Op de zorgbijeenkomst, die de drie politieke partijen uit Zuidplas donderdag in Oud Verlaat organiseerden, waren juist de professionals uitgenodigd die zelf kinderen en ouders helpen. De partijen wilden weten hoe de transformatie in de jeugdzorg in de praktijk uitpakt en hoe een stap vooruit gezet kan worden. Volgens de aanwezige wethouder jeugdzorg André Muller is die opzet geslaagd. “Het is goed om hier de signalen direct uit het werkveld te horen. Niet de bestuurstafel, maar de verhalen van de mensen die spreekwoordelijk met hun knieën in de modder staan”.

image1Bijna alle zorgverleners gaven aan dat ze zien dat de samenwerking tussen de verschillen organisaties voor jeugdzorg steeds beter wordt. Een voorbeeld hiervan is een gezamenlijk project van Centrum Jeugd en Gezin en Horizon Pleegzorg om pleegouders beter te ondersteunen. Dagvoorzitter Jacques Bovens (PvdA/GroenLinks) was onder indruk hoe hier de partijen samen alles uit de kast halen, met bijvoorbeeld coaches en supportgroepen van pleegouders onderling. En er is volop steun. “Zelfs de burgemeester was aanwezig bij de aftrap”.

Ook wordt steeds meer gezocht naar het oplossen van de jeugdproblematiek in het eigen netwerk, zonder specialistische zorg. Toch schuilt daarin volgens Talitha van de Bunt van Stek Jeugdzorg ook het gevaar. “Soms is het eigen netwerk juist het probleem en daarnaast krijgen we nu kinderen die heel lang bij ons moeten blijven, terwijl we ze zo veel sneller kunnen helpen als ze eerder bij ons waren gekomen”. Marianne Samson van Curium Jeugdzorg  beaamde dit “een snelle deskundige diagnose is cruciaal”. De waarschuwing was dan ook dat zoeken naar ‘eigen kracht’ niet mag leiden ‘tot pappen en nat houden’.

De aanwezige deskundigen waarschuwden dat de ingezette veranderingen steeds meer gedreven lijken te worden door bezuinigingen. Ze zien de wachtlijsten groeien. Samson: “Vóór 2015 hebben we samen alle wachtlijsten weggewerkt. Die komen nu weer terug. We hebben de mensen. We hebben ruimte, maar we krijgen het geld niet”. Zij vindt het vooral triest om te zien dat nu aan het einde van het jaar er kinderen ingehaald worden op de wachtlijst door een kind uit een andere gemeente, waar nog wel budget is. Zuidplas steekt er wat dat betreft positief uit. “Jullie zijn een open en betrokken gemeente. Niet alleen om flexibel mee te denken over de wachtlijsten, maar ook een bijeenkomst als deze; dat heb ik nog niet eerder mee gemaakt”.

 

 

Terugkijken met de fractie PvdA/GroenLinks

In dit bericht kijken we als fractie van de PvdA/GroenLinks, in vervolg op het bericht bij de Algemene Ledenvergadering in de eerste helft van dit jaar, samen met u graag terug op het afgelopen half jaar van gemeentepolitiek.

 Ruimte en (bouw)plannen

1Misschien wel het meest in het oog springend is de ontwikkeling rond de huisvesting van de gemeente aan het Raadhuisplein in Nieuwerkerk. Onlangs is door de gemeenteraad groen licht gegeven voor een (afgeslankte) nieuwbouw van het gemeentehuis op deze locatie. Onze fractie heeft zich samen met de fractie van het CDA voortdurend verzet tegen deze nieuwbouw en is daarbij zelfs zo ver gegaan dat er een alternatief plan “Beter Benutten” van het bestaande gemeentehuis is opgesteld en ingediend. Echter zonder succes aangezien de overige fracties de nieuwbouwambities van het college met beide armen innig omarmden. Het moge duidelijk zijn dat onze fractie samen met die van het CDA tegen het voorstel hebben gestemd. Bij onze fractie blijft daarbij een smaak achter van salamipolitiek. Immers was er in eerste aanleg en tegen onze zijn sprake van huisvesting van de gehele bestuurlijke en ambtelijke organisatie in de Saffier te Nieuwerkerk a/d IJssel, werd in september 2015 alsnog gekozen voor de huisvesting aan het Raadhuisplein nr. 100. Uitgangspunten daarbij waren o.a.; geen nieuwbouw en de gehele organisatie onder één dak! Uiteindelijk bleken deze uitgangspunten op een verschillende manier te worden geïnterpreteerd door het college van B&W en de andere politieke partijen. Op basis van een schetsje door de architect werd namelijk het uitgangspunt “geen nieuwbouw” snel verlaten, maar bleef het uitgangspunt “alles onder één dak” onveranderd geldig. In de wetenschap dat het huidige kantoorgebouw onvoldoende ruimte biedt voor de huisvesting van de gehele organisatie, zelfs na invoering van het plaats- en tijdonafhankelijk werken, opent dan ook de weg naar nieuwbouw. 2Onze fractie en die van het CDA gelooft stellig dat dit had kunnen worden voorkomen als ook het uitgangspunt “alles onder één dak” opnieuw ter discussie zou zijn gebracht. Immers dan hadden we ook kunnen opteren voor een uitwerking van het plaats- en tijdonafhankelijk werken van de organisatie. Waarbij andere locaties in de dorpen, zoals dorpshuizen, zouden kunnen worden betrokken en de dienstverlening dichter bij de deur van de inwoners zou kunnen worden gerealiseerd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit mede in het licht van de leeftijd van het bestaande gemeentehuis van 28 jaren maatschappelijk de betere oplossing zou zijn geweest. Maar goed de gemeenteraad exclusief de PvdA/GroenLinks en het CDA heeft nu eenmaal gekozen om ruim 10 miljoen te investeren in een nieuw gemeentehuis. Wij denken dat het taakstellende budget niet toereikend zal blijken te zijn en zullen de ontwikkelingen hierin nauwgezet blijven volgen. In dat verband is wel positief dat de intentie geldt om het toekomstige gemeentehuis zodanig duurzaam te ontwikkelen dat het predicaat “excellent” wordt verdient. Afwachten maar of het taakstellend budget daartoe de benodigde financiële ruimte zal bieden.

Rond de verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van het bedrijf Van Vliet aan de Parallelweg Zuid 216 is binnen de fractie veel te doen geweest. Enerzijds speelde de continuïteit in de inzichten van de PvdA vanuit het verleden op de Regionale ontwikkeling van de Zuidplas (RZG) in het algemeen en dat van dit dossier in het bijzonder ons parten. Immers deze beoogde ontwikkeling was onderdeel van een breder afsprakenkader rond de toekomstige functie van diverse eigendommen van deze firma elders in de gemeente, terwijl vooral van de zijde van GroenLinks de verdere annexatie van het groene veenweidegebied werd afgewezen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat bij de stemming de beide leden van de fractie een verschillende stem hebben uitgebracht.

3Onlangs is duidelijk geworden dat de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Zevenhuizen alsnog dichterbij lijkt te komen. Er bestaat hierbij zicht op een herontwikkeling waarbij mogelijk 23 eengezinswoningen en 15 appartementen voor o.a. starters en senioren, winkeltjes en een zorg- of gezondheidscentrum ter plaatse van het huidige kantoorgebouw aan de Dorpsstraat zullen verrijzen. Onze fractie is content met deze ontwikkeling, die eindelijk serieus zicht biedt op het herstel van de dorpskern in Zevenhuizen.

Voorts kan worden geconstateerd dat de nieuwe woningbouwlocaties bij Moordrecht, Nieuwerkerk, Moerkapelle en Zevenhuizen zich kunnen verheugen over een animo die de verwachtingen overstijgt. Als gevolg van de aantrekkende economie blijken de woningen snel te kunnen worden verkocht en wordt de realisatie versneld. Dit heeft er o.a. toe geleid dat het bouwplan van de Brede School in de nieuwe wijk De Jonge Veenen in Moerkapelle op capacitieve gronden moest worden herzien. 4Daarbij is tevens gebleken dat het te hanteren gemeentelijke eenheidsbedrag per m2 vloeroppervlak naar boven moest worden bijgesteld, wat in totaal leidde tot een aanvulling van het beschikbare budget met € 1,3 miljoen tot € 6 miljoen. Dit laat overigens onverlet dat onze fractie zich blijvend zorgen maakt over het aantal goedkope huurwoningen, die in deze plannen slechts mondjesmaat worden gerealiseerd. Dit in schril contrast met de ontwikkeling van de vraag naar dergelijke woningen in de komende jaren, die onder andere toeneemt als gevolg van de instroom van statushouders (vluchtelingen) en de verkoop van deze woningen door Vestia. Hierop blijft onze fractie voortdurend alert en zal zij ieder moment aangrijpen om de realisatie dergelijke sociale woningen te vergroten.

 Sociaal

5Ons verkiezingsprogramma vermeldt dat we zouden moeten overwegen om het schoolzwemmen opnieuw te introduceren. Dit standpunt was geboren vanuit de wetenschap dat weliswaar veel kinderen al vroeg leren zwemmen, maar dat dit geen gegeven is voor kinderen die in een armoede situatie opgroeien en bijvoorbeeld statushouders (vluchtelingen) die veelal uit waterarme landen zijn gekomen. In nauwe samenwerking en overleg met verschillende direct en indirect betrokken organisaties zoals de besturen van basisscholen en zwembadbesturen heeft de fractie gezocht naar een oplossing hiervan. Al snel bleek dat de herinvoering van schoolzwemmen niet het juiste antwoord bood. Feitelijk schoten we daarmee met een kanon op een mug. Aan de andere kant was er wel reden om enige vorm van vangnet rond de zwemvaardigheid van kinderen te creëren. Dit heeft ertoe geleid dat de fractie nog net voor het zomerreces een initiatiefvoorstel “Alle kinderen kunnen zwemmen” heeft opgesteld en aangeboden aan het college van B&W. Mede op grond van dit initiatiefvoorstel is er een overeenkomst met de Sportfondsen in de Zuidplas gesloten en wordt ons initiatief tot enig vangnet voor de zwemvaardigheid van kinderen in de Zuidplas voldoende geborgd. Dit gaf dan ook aanleiding om onlangs in oktober het initiatiefvoorstel in te trekken.

 Veranderingen in de zorg

6Vanaf het begin van deze raadsperiode heeft een groep actieve leden van PvdA/GroenLinks het initiatief genomen om met direct betrokken in de zorg het gesprek aan te gaan. Jacques Bovens, Geertien Pols en Joke van Gelderen doen dat door bijeenkomsten te organiseren, de laatste tijd ook samen met D66 en CU/SGP. Op 17 november is er een bijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomsten zijn leerzaam, omdat we dan echt de geluiden uit de praktijk horen. En niet zelden geeft dat een ander beeld dan de wensbeelden die ten grondslag liggen aan het beleid. De bijeenkomsten worden dan ook door zowel de politiek als de betrokken professionals zeer gewaardeerd. Fantastisch werk Joke, Geertien en Jacques!

Ook in de raad nemen we deze geluiden mee. Zo hebben we bij de begroting gevraagd om in de jeugdzorg het verwijzen naar lichtere zorg en meer gebruik te maken van eigen kracht niet te dogmatisch te hanteren. Uit de praktijk hoorden we namelijk dat dit voor een deel van de kinderen averechts en stroperig werkt. Het duurt daardoor langer voor kinderen om op de juiste plek terecht te komen om geholpen te worden. We hebben daarom het voorstel gedaan om “snelle passende zorg” als uitgangspunt te nemen in plaats van “de trap af naar lichtere zorg”. Ook signaleren we dat we als gemeente met het geld voor de zorg elk jaar weer wat extra groei van de ambtelijke organisatie creëren. Begrijpelijk, maar niet de bedoeling. Want de groei zit vooral in management en ondersteunende functies en komt niet direct terecht bij zorg voor inwoners. Wij hebben een amendement ingediend om het geld juist zo veel mogelijk direct aan de zorg te besteden en de uitbreiding met 3,5FTE te niet te doen.

 Overig

De gemeente Zuidplas werkt in regioverband op diverse dossiers o.a. samen met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk ofwel de Regio Midden-Holland. Dit samenwerkingsverband is ontstaan na opheffing van het historische samenwerkingsverband Midden-Holland, dat als gevolg van de reorganisatie en herschikking van de diverse activiteiten ophield te bestaan. De Regio Midden-Holland richt zich op de programma’s: Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Ruimte en Wonen, Verkeer en Vervoer, Sociaal Domein, Natuur, Water en Recreatie. Rond deze ontwikkeling waarin opnieuw een regionaal samenwerkingsverband ontstond, waarvan de meerwaarde vanaf het begin onduidelijk was, stelt onze fractie zich kritisch op. Immers samenwerking is goed maar het moet wel enig doel hebben en niet slechts tot bestuurlijke drukte leiden. Onze kritische houding werd onlangs bevestigd bij de presentatie van het concept Regionale Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). Daarbij bleek immers dat toch belangrijke verkeersknelpunten met een regionale oorzaak in onze gemeente gewoonweg niet meegenomen waren. Wij doelen daarbij op de verkeersdruk op de Moerkapelse Zijde. Deze omissie heeft er o.a. toe geleid dat vertegenwoordigers van alle fracties de regionale bijeenkomst over het RVVP hebben bezocht en hier de opname van het genoemde knelpunt hebben ingebracht. Of het desbetreffende knelpunt nog werkelijk wordt opgenomen in het RVVP blijft nog onzeker, aangezien de gemeente nog nadere informatie ter onderbouwing moet aanleveren. Ook hieruit blijkt volgens onze fractie dat de meerwaarde van de Regio Midden-Holland zich nog (lang) niet heeft bewezen.

7Ook heeft het initiatief van de eigenaar van het wegrestaurant “De Pleisterplaats” om hier een speelautomatencasino op te richten onlangs geleid tot een voorstel om een verordening speelautomatenhallen vast te stellen. Bij de behandeling van dit voorstel bleek de raad zowel aan oppositie- als coalitiezijde verdeeld. Onze fractie achtte het voorstel onvoldoende compleet en onderbouwd en was o.a. van mening dat het beschikbaar stellen van één locatie in de gemeente in deze verordening het normale proces van ruimtelijke planvorming te veel verstoord.8 Ook werd in het voorstel naar onze mening te beperkt ingegaan op de risico’s en de daarvan. Onze fractie heeft dan ook betoogd om nu geen gelegenheidsoplossing te bieden, maar een serieuze afweging van alle aspecten en een impactanalyse aan besluitvorming rond de invoering van een dergelijke verordening vooraf te laten gaan. Het voorstel is dan ook door het college van B&W ingetrokken met de toezegging om een impactanalyse uit te voeren en het voorstel verder te preciseren. Wij wachten een nieuw voorstel dan oom verder af.

De economische crisis is voorbij, maar heeft natuurlijk de nodige voetsporen achter gelaten. Zoals al vermeld rond de sociale woningbouw zal de gemeente hierop alert moeten blijven o.a. vanuit de drie in 2015 gedecentraliseerde taken van Jeugdzorg, Ouderenzorg en Werk. Aan de andere kant krabbelt onze economie mede dankzij het kabinetsbeleid waarin de PvdA een belangrijke rol vervult weer op. Dat is ook te merken aan de ruimte die de gemeente in toenemende mate op het financiële vlak geniet. Zo viel de meicirculaire over het gemeentefonds alleszins mee en kan er ook vanuit de septembercirculaire van de rijksoverheid voor 2017 op meer financiële ruimte worden gerekend. Punt van zorg is en blijft wel de financiering van de Jeugdzorg, die zeker voor de gemeente Zuidplas gevoelig wordt gekort. In de jaarstukken over 2015 zowel als de voorjaarsnota van 2016, die net voor het zomerreces zijn geagendeerd, blijkt dan ook met uitzondering van de Jeugdzorg een positief resultaat (ruim € 400.000 in 2015 en € 560.000 voordeel voor 2016). Het gaat dus wat meer voor de wind al blijft alertheid geboden. Immers de koppeling van de gemeentelijke financiën met de rijksfinanciën via het gemeentefonds geeft nu eenmaal onzekerheid terwijl de marges niet echt groot zijn.

9Op 4 juni is de fractie van de PvdA/GroenLinks samen met de verschillende fractieondersteuners en wat leden op de fiets langs de dorpen gereden. De bedoeling van deze randgang was om halverwege het politieke termijn verantwoording af te leggen aan onze inwoners en vooral kiezers. Een ‘mid-term’ flyer (zie bijlage) was bijgevoegd om geïnteresseerden nader te informeren over onze inzet gedurende de eerste twee jaren.

 

 

Vragen gesteld aan collega i.v.m. item bij tv-programma ‘KASSA’

kassaOp zaterdag 24 september heeft het VARA-programma KASSA een item uitgezonden over een inwoner van Zuidplas die al drie maanden wachtte op een aanpassing van zijn rolstoel. Zowel de wijze van beantwoording als de kennelijk beperkte snelheid van dienstverlening roept bij onze fractie vragen op. Dat is de reden dat we samen met de fracties van ChristenUnie/SGP en CDA vragen hebben gesteld aan het college. 
 
Het betreffende item is terug te zien via deze link (vanaf 11 minuten)
 
Lees hier  de vragen die gesteld zijn aan het college.
 

PvdA GroenLinks: ‘zwemles moet voor alle kinderen bereikbaar zijn’

De fractie van PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente het mogelijk maakt dat alle kinderen in Zuid-plas zwemles krijgen. Daarvoor heeft de fractie een Initiatiefvoorstel opgesteld, dat raadslid Pieter Beeldman dinsdag aan wethouder Rik van Woudenberg heeft aangeboden. Van Woudenberg zal hierover een advies uitbrengen, dat de gemeenteraad bij behandeling na de zomer kan meenemen in haar besluit.

polderbadHet voorstel bestaat uit een samenhangende aanpak van signaleren, informeren/stimuleren en financieel ondersteunen. Raadslid Pieter Beeldman van PvdA/GroenLinks ziet de kosten van de zwemles, die tot 500 euro per kind per  jaar kunnen oplopen, als de grootste drempel voor gezinnen met een laag inkomen. Om deze gezinnen financieel te ondersteunen kan de gemeente zich volgens PvdA/GroenLinks het best aansluiten bij het Jeugdsportfonds. Zo’n fonds kan, samen met de gemeente en particuliere fondsen, geld beschikbaar krijgen, waardoor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen toch op zwemles kunnen. Het jeugdsportfonds maakt hiervoor afspraken met het zwembad en betaalt ook rechtstreeks aan het zwembad. 

Een extra aandachtspunt is de sluiting van zwembad de Koornmolen in Zevenhuizen. “Daardoor nemen de reiskosten voor die kinderen toe. Daar moet bij een nadere uitwerking nog een oplossing voor komen. Wellicht dat er iets te doen is in bijvoorbeeld het afstemmen van de zwemtijden, waardoor kinderen uit Zevenhuizen en Moerkapelle zo veel mogelijk met elkaar mee kunnen rijden”, aldus Beeldman.

Voor het opstellen van het voorstel heeft PvdA/GroenLinks veel gehad aan de kennis en ervaring van alle betrokken partijen. Ze zijn met onder andere het Polderbad, Zuidplas Helpt, Vluchtelingenwerk, de scholen en de GGD in gesprek gegaan. Volgens Beeldman heeft dat een schat aan informatie opgeleverd. “Juist door al die invalshoeken bij elkaar te brengen, werd heel scherp hoe het met de zwemvaardigheid gaat en waar de mogelijkheden voor verbetering liggen”.

Uit cijfers van de GGD en input van scholen blijkt dat meer dan 98% van kinderen al zwemles krijgt. Daarmee scoort Zuidplas al heel erg goed. Dat is volgens Beeldman extra stimulans om ook die laatste paar kinderen nog naar zwemles te krijgen. “We hebben al een heel deskundige en goede basis in Zuidplas. Als we nog meer samenwerken in signaleren, informeren en financieel ondersteunen, dan moet het lukken ook die laatste paar kinderen minimaal hun diploma A te laten halen”.

Lees hier het Initiatiefvoorstel en het document verkenning zwemvaardigheid.

PvdA/GroenLinks: verbouw gemeentehuis kan bijna helft goedkoper

Op 29 juni bespreekt de gemeenteraad van Zuidplas de alternatieven voor de huisvesting van de gemeente. Het college van B&W heeft de raad vier varianten van verbouw en nieuwbouw van het gemeentehuis voorgelegd, variërend van ongeveer 6 tot ruim 11 miljoen euro. Volgens de fractie van PvdA/GroenLinks zijn alle vier die alternatieven te duur. Na een jaar tevergeefs vragen om een goedkope variant, hebben ze deze daarom nu zelf ontwikkeld. Deze variant, Beter Benutten, richt zich op betere dienstverlening en slim benutten van het bestaande gebouw. De kosten zijn ongeveer 3,2 miljoen euro. Dat is iets meer dan de helft van het goedkoopste alternatief dat het college uitgewerkt heeft.

foto PieterRaadslid Pieter Beeldman van PvdA/GroenLinks vindt dat het college bij haar vier varianten de slopershamer wel heel gemakkelijk hanteert. “Wij hikken er erg tegenaan dat een nog maar 28 jaar oud gebouw, dat er nog prima uitziet, tegen de grond moet of zo grootschalig gestript wordt. Dat lijkt ons kapitaalvernietiging en niet duurzaam”. Het is volgens Beeldman oud denken om de boel meteen plat te gooien als de installaties te oud zijn geworden. “Dat is een nieuwe keuken kopen omdat de koelkast kapot is. Dat is verspilling”.

In plaats van deze makkelijke weg in te slaan, heeft PvdA/GroenLinks gekeken of je met creativiteit het bestaande gebouw beter kunt benutten. Daarbij is gezocht naar win-win. Beeldman: “Van andere gemeenten, zoals Woerden, leerden we dat goede dienstverlening juist ook buiten het gemeentehuis kan plaatsvinden. Naar de inwoners toegaan en bijvoorbeeld paspoorten thuis laten bezorgen. Dat scheelt ruimte in het gemeentehuis”. Dat combineert de partij met het invoeren van flexwerken in de bestaande ruimtes. Daardoor hoeft niet de hele binnenruimte gestript te worden. Dat is een grote kostenpost in alle verbouwvarianten van het college. Ook in het plan van PvdA/GroenLinks kan daardoor de dure huur van gebouw de Saffier, waar nu veel ambtenaren werken, worden beëindigd. Daardoor is het plan jaarlijks 200.000 euro goedkoper dan de goedkoopste variant van het college en ook veel voordeliger dan de bestaande situatie.

In het plan wordt wel een fors bedrag uitgetrokken voor groot onderhoud van de gevel, het dak en de  technisch afgeschreven installaties, die vervangen worden door duurzame installaties, wellicht warmtepompen. Dat geeft een energiebesparing van 30 procent. Ook heeft het dak de mogelijkheid voor zonne-energie.

Aandachtspunt is volgens Beeldman nog wel de financiële onderbouwing. “We hebben één op één de gegevens uit de raming van het college gehaald. Daarbij valt ons op dat er wel heel positief geraamd is. Er is in de raming van de vier alternatieven van het college geen rekening gehouden met risico’s en er staat een hele kleine post onvoorzien in” De kans is volgens Beeldman levensgroot dat die alternatieven meer gaan kosten. “Daarom hebben we voor dit alternatief alvast twee ton extra als onvoorzien opgenomen”.

Lees hier het hele document.