Diversiteit en inclusiviteit zijn veelgehoorde woorden. De intentie is op agenda’s van vele organisaties terug te vinden. In de praktijk blijkt dat voornemen echter niet altijd tot uiting te komen. 

Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht geloof, afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of beperking.  

Toch ervaren veel mensen het tegendeel. Zij hebben geen toegang tot de arbeidsmarkt of vinden geen geschikte woning. Voor teveel kinderen met een beperking is er geen passend onderwijs en zij zitten daardoor langdurig thuis. Voor zorg en hulpverlening ontstaan steeds vaker wachtlijsten. En doordat de fysieke leefomgeving niet toegankelijk genoeg is, ervaren steeds meer mensen met een beperking problemen om volledig zelfstandig te kunnen meedoen. Dit leidt niet zelden tot een sociaal isolement met alle gevolgen van dien. 

Het aanbod van passende, toegankelijke en betaalbare woonvormen en woningen dient daarom veel groter en divers te zijn. Mensen hebben het recht om zelf te kiezen waar, hoe en met wie ze wonen. Landelijke en lokale overheden, maar ook de corporaties, ontwikkelaars, bouwers en verhuurders, dienen hier veel meer werk van te maken. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen maar moeilijk aan het werk. Nemen we de participatiesamenleving serieus, dan moet iedereen op een waardevolle wijze kunnen meedoen.  

Onderwijs-zorgarrangementen zijn actueel omdat ze kansen bieden voor samenwerking tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en scholen. Hiermee kan passend onderwijs worden geregeld en wordt thuiszitten tegengegaan. 

Door toenemende behoefte aan zorg en hulpverlening ontstaan lange wachtlijsten. Deze leiden vaak tot het vergroten van de oorspronkelijke hulpvraag. Snelle screening aan de voorkant, en het adequaat inzetten van maatwerk, kan hierin helpend zijn. 

Een toegankelijke, fysieke leefomgeving moet de norm zijn. In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in een periodiek plan op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het verdrag. Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein. Deze “lokale inclusie agenda” moet er dus zo snel mogelijk komen.  

Wij gaan ons inzetten voor een sociale, toegankelijke en inclusieve gemeente Zuidplas. 

Helpt u mee? Mail of bel ons gerust! 

Danny

Danny Rombouts (Rombouts78@gmail.com)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter