Speerpunten

Voor voldoende betaalbare woningen willen wij dat:

 • De gemeente bij woningbouw in de dorpen een aandeel van ten minste 40% sociale woningen realiseert, waarvan zeker een kwart als senioren- en starterswoningen;

 • De gemeente een fonds in stelt ter financiering van sociale woning- bouw, dat wordt gevuld via afdracht bij de bouw van woningen in duurdere segmenten;

 • De gemeente zich inspant om in bestaande plannen het aandeel betaalbare woningen te vergroten en hier, zo nodig, middelen voor beschikbaar stelt;

 • De gemeente met wooncorporaties de doorstroming bevordert, door bemiddeling en doorstroming tussen wooncorporaties te regelen;

 • De gemeente de behoefte aan alternatieve woonvormen (bijv. “Tiny houses”) peilt en daarbij openstaat voor particuliere opdrachtgevers.

 Voor vitale dorpen willen wij dat:

 • De gemeente zich inzet voor het open poldergebied en vitaliteit van de bestaande dorpen en afziet van het realiseren van een vijfde dorp

 • De gemeente initiatieven voor het verbeteren van de dorpse vitaliteit stimuleert en waar nodig mogelijk maakt en ondersteunt en hiervoor leegstaande gebouwen beschikbaar stelt;

 • De gemeente zich blijvend actief inspant om samen met verenigingen en organisaties inwoners te motiveren zich als vrijwilliger in te zetten;

 • De gemeente het organiseren van evenementen voor jongeren stimuleert met ten minste één extra evenement per jaar per dorp;

 • De gemeente in overleg met de jongerenraad en jongeren organisaties, de aantrekkelijkheid van de gemeente voor jongeren versterkt;

 Voor het bestrijden van armoede willen wij dat:

 • De gemeente het deel van de jaarlijkse Klijnsma-toelage ter bestrijding van kinder-armoede voor de volle 100% ten goede brengt aan de doelgroep;

 • De gemeente, bij een tekort, uit eigen middelen tot 25% van de Klijnsma toelage bijpast;

 • De gemeente actief en overzichtelijk inzicht geeft in alle voorzieningen die voor het voorkomen en bestrijden van armoede bestaan (sociale kaart);

 • De gemeente als schuldeiser mensen met een schuld bij invordering de gelegenheid biedt voor een half jaar adempauze;

 • De gemeente het loket van de gezamenlijke sociale dienst zo dicht mogelijk bij de cliënt brengt, bijvoorbeeld een balie, of spreekuur in onze dorpen;

 Voor een goede Zorg willen wij dat:

 • De gemeente zorgt dat ouderen weer vertrouwen krijgen in de zorgverlening;

 • De gemeente hulpmiddelen en zorg vanuit de Wmo, voor elke beurs betaalbaar houdt;

 • De gemeente wachtlijsten verkort voor langdurige of specialistische zorg;

 • De gemeente zich inspant om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen;

 • De gemeente bureaucratie in de jeugdzorg tot een acceptabel niveau (maximaal 25%) terugbrengt;

 Voor een duurzame gemeente willen wij dat:

 • De gemeente alleen de nieuwbouw van energie neutrale en gasloze woningen toe staat;

 • De gemeente bij nieuwbouw van bedrijven, waaronder glastuinbouw, ook gasloosheid en energieneutraliteit vereist;

 • De gemeente alert aansluit bij komende landelijke regelingen voor bestaande woningen het energiegebruik te verminderen en de gasaansluiting te beëindigen;

 • De gemeente het fietsen boven autorijden bevordert door het realiseren van voorzieningen voor fietsers, zoals snelfietspaden en fietsparkeerplaatsen en de top 20 van veiligheidsknelpunten voor fietsers op pakt;

 • De gemeente meer laadpalen bij openbare parkeerplaatsen ten voordele van elektrische auto’s aan brengt.

Voor het functioneren van de gemeente willen wij dat:

 • de gemeente voor eigen personeel en bij inhuur, cao-afspraken nakomt en vormen van “payrolling”, of slapende dienstverbanden vermijdt;

 • de inwoners en bedrijven nadrukkelijk wordt betrokken bij besluit-vorming en dat participatie wordt geïntegreerd in alle werk- en bedrijfsprocessen.

 • overhead in de gemeentelijke organisatie tot een minimaal niveau wordt teruggebracht;

 • eventueel toenemende lastendruk, naar draagkracht wordt opgelegd (de zwaarste lasten op de sterkste schouders).

 • de menselijke maat en kwaliteit sturend zijn bij de dienstverlening in het algemeen en zorgverlening in het bijzonder;

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter