RESRESRES
 
Op 6 oktober j.l. debatteerde de gemeenteraad over de concept-RES Midden Holland. Bijgaand de bijdrage van onze fractie

Het is geen geheim dat onze fractie gaande naar een definitieve RES 1.0 in juni 21 de concept-RES omarmt. De dreiging van de verdergaande klimaatverandering als gevolg van de koolzuuremissie vraagt nu eenmaal offers, waarbij we als mensheid het gebruik van fossiele brandstoffen toch echt moeten beperken. Niets doen om redenen van verwachte innovatieve en duurzame alternatieven is volgens ons nu geen optie. Esthetische argumenten mogen volgens ons deze belangrijke transitie niet belemmeren.

De technieken van de productie van hernieuwbare duurzame energie met zon en wind zijn inmiddels beproefd en worden al op toenemende schaal ingezet tegen acceptabele kosten. Het zijn juist deze technieken die de komende decennia onze vraag naar fossiele brandstoffen, wellicht niet zullen beëindigen, maar zeker wel aanmerkelijk kunnen temperen. Kortom wij zijn voor de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en vinden niet dat we maar moeten wachten tot het moment dat het kalf letterlijk is verdronken. Immers, goed rentmeesterschap vraagt hier om daden en geen afwachtende houding of het doorschuiven van de hete brij. Daarvoor zien wij deze Concept RES als een goed startpunt met voldoende ambitie als opmaat naar de RES 1.0 in juni 2021, waarmee tevens nauw wordt aangesloten op de intentie van het collegeprogramma “Zuidplas energieneutraal in 2050”.

Centraal in deze concept-RES staat het bod dat de regio Midden-Holland denkt uit te brengen aan de rijksoverheid. Wij achten het bod van 1,24% van de 35 TWh die landelijk op land hernieuwbaar moet worden opgewekt, zijnde evenredig aan het aandeel van deze regio in het landelijke elektriciteitsverbruik, passend, en wat belangrijker is ook goed uitlegbaar en verdedigbaar. Sterker nog, deze verandering vertegenwoordigt een ambitie die in onze ogen juist onze creativiteit tot het uiterste zal prikkelen en innovatie zal versnellen, werkgelegenheid creëert en welvaart brengt. In dit aandeel van zo’n 1,6 pJ moet in de regio in opwekking van hernieuwbare energie worden voorzien.

Zoals we eerder en op verschillende momenten hebben gememoreerd zijn wij ervan overtuigd dat it mogelijk is, waarbij wij opteren voor zon op woningen, bedrijven, schuren, geluidsschermen en hiervoor geschikte restgronden met een relatief geringe bouw en natuurwaarde, zoals ons inziens best zijn te vinden in ons gemeentelijke gebied. Maar ook, voor wind langs de hoofdinfrastructuren zoals langs de A12 aansluitend op de molens in het distripark A12 en naast het intensieve glastuinbouwgebied tot aan het Noordeinde en ook langs de A20 vanaf het Distripark A12 tot de provinciale weg N457. Deze stroken bieden voldoende ruimte om windturbines van dezelfde hoogte als die op het Distripark A12 te realiseren. Wat ons betreft worden deze locaties meegenomen in de verdere uitwerking van het RES naar de RES 1.0, waarbij wij overigens vinden dat een regionale aanpak in de locatiekeuzes op grond van een regionaal op te stellen selectie-ladder en ongeacht de gemeentegrenzen de beste perspectieven biedt. Daartoe hebben wij samen met D66 de motie “Denk regionaal’ ingebracht.

Natuurlijk geheel in lijn met het klimaatakkoord dient de energietransitie naast haalbaar vooral ook betaalbaar te blijven.Waarbij het credo “iedereen doet mee” geldt, en waarvoor wij een motie hebben ingediend. Hierbij dient vooral ook de aandacht uit te gaan naar de minder draagkrachtige inwoners en bedrijven in onze gemeente. Deze groep, die veelal niet in staat zijn om praktisch of financieel hun energieverbruik individueel te beperken, zullen we coöperatieve alternatieven moeten kunnen bieden, door bijvoorbeeld gezamenlijk eigenaarschap. Daarbij zijn wij tevens van mening dat juist de gemeente hierin een faciliterende rol moet hebben. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse afspraken met de wooncorporaties, actieve uitgifte van duurzaamheidsleningen en door een geclausuleerde selectie van uitvoering van energieprojecten, zodat lokaal eigenaarschap mogelijk wordt gemaakt. Om dit laatste nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming hebben wij samen met het CDA en D66 een motie “lokaal eigenaarschap” ingediend.

adobestock-energietransitie-gas-wind-zon

Eigenlijk begint alles met zo veel als mogelijk energie te besparen of het nu elektrische energie of warmte is. Hieraan wordt al aandacht besteed, maar dit zou het volgens het Planbureau voor de Leefomgeving best een tandje sneller kunnen. Daarom hebben wij samen met D66 een motie ter bevordering van de particuliere energiebesparing ingediend.

Tot slot memoreer ik, dat in onze gemeenteraad juist voor de gewenste energietransitie het verkrijgen van draagvlak van groot belang wordt geacht. Immers uiteindelijk zijn het de inwoners en bedrijven zelf, die aan de slag zullen moeten gaan. Dit draagvlak kan enkel voldoende worden gecreëerd door de betrokkenheid met effectieve communicatie en participatie te vergroten. Op dit punt vinden wij dat de concept RES nog te veel onduidelijk laat over de wijze waarop deze communicatie en participatie zowel lokaal als regionaal gestructureerd vorm zal krijgen. In dat verband hebben wij samen met D66 een motie ingediend, waarin wij via de wethouder de stuurgroep RES oproepen om zo snel als mogelijk, doch uiterlijk eind november een regionaal plan van aanpak communicatie en participatie ter consultatie aan te bieden aan de betrokken gemeenteraden, zodat deze communicatie en participatie trajecten uiterlijk in januari 2021 kunnen starten.

 J. Johan) Helmer, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter