Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Vijfde dorp gaat Zuidplas veel geld kosten

Het besluit dat de gemeenteraad van Zuidplas heeft genomen om een nieuw dorp ter grootte van Moordrecht in het open en groene middengebied te bouwen, gaat Zuidplas veel geld en groene weidse open ruimte kosten. Dat is de Schermafbeelding 2017-12-16 om 11.02.21

conclusie van Johan Helmer van PvdA/GroenLinks. “Dit is opnieuw geld gooien in de bodemloze put, die de Zuidplaspolder heet. Het college heeft berekend dat het bouwen van dit dorp netto een negatief saldo heeft van 64 miljoen euro. Er moet dus geld bij. En dan zijn daar alle risico’s en de kosten van een goede inpassing met natuur nog niet bij gerekend”. De nu gekozen opgave van 4000 woningen in het middengebied is een fractie van de opgave voor heel Zuid-Holland (230.000), maar heeft een grote impact op het gebied. 

Helmer begrijpt dan ook niets van dit besluit. “Woningbouw in het middengebied is niet nodig. De eigen woningbehoefte kan, inclusief een regionale bouwopgave, in en aan de bestaande dorpen worden gerealiseerd”. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven de bovenregionale behoefte hoofdzakelijk  binnenstedelijk te willen oplossen en het bebouwen van groene polders zo veel als mogelijk te willen vermijden. PvdA/GroenLinks ziet dit dan ook als de kans om het gebied tussen de dorpen open te houden. “Ook is nu al duidelijk dat dit dorp met OV slecht ontsloten kan worden en de omringende weginfrastructuur het ook niet aan kan. De meerderheid van de raad besloot echter dat een nieuw (vijfde) dorp er toch moet komen”. Het positieve aan dat besluit is dat nu ook de provincie kleur moet gaan bekennen over de door hun gewenste ontwikkelingvan de Zuidplaspolder op afzienbaar termijn. “Maar dat had ook in een constructief gesprek gekund, zonder de polder vol te bouwen”.

Vier redenen om woningbouwopgave Zuidplas te beperken (video)

Bij de gemeenteraad van 19 december heeft PvdA/GroenLinks aangegeven dat het vanuit vier invalshoeken slecht is voor Zuidplas om een te grote woningbouwopgave te realiseren (meer dan 7000) . In de onderstaande video wordt dat door Johan Helmer toegelicht. 

De vier redenen

beeld ontwikkeling zuidplaspolder 4c1

Woningbehoefte

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant woningbehoefte

De eigen woningbehoefte van Zuidplas voor de komende decennia bedraagt veel minder dan  het eerder afgesproken pakket van 7000 (tussen de 2000 en 4000 voor de komende 20 jaar). Een bovenregionale vraag ligt niet voor de hand, omdat de provincie Zuid-Holland kiest voor bouwen in de stedelijke gebieden en (nog) niet in de open polder. Er is dus geen probleem als Zuidplas bovenop de eigen behoefte niet meer dan enkele duizenden woningen bouwt. 

Omgeving

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant omgeving

Bouwen in het open gebied van de Zuidplaspolder (vijfde dorp) heeft veel nadelen. Voor het huidige voorstel van het college zijn nog heel veel aspecten niet onderzocht. Wel is duidelijk dat een goede bereikbaarheid slecht te realiseren is. Daarnaast  is het een grote aanslag op de hoeveelheid open akkers en weiden, inclusief de daar aanwezige natuur. De kwalitatieve uitgangspunten die het college aangeeft lijken mooi. Echter uit antwoorden op onze vragen blijkt dat deze uitgangspunten boterzacht zijn en er geen dekking voor is. Ze lijken vooral bedoeld om dit plan er nu doorheen te halen en de kans is groot dat deze straks als niet betaalbaar ter zijde worden geschoven.

Financieel

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant geld

De grote bouwopgave die het college wil,  lijkt financieel positief. Dit is echter op basis van zeer globale ramingen en met weglaten van belangrijke grote kostenposten (zoals bijvoorbeeld 300 miljoen euro voor de natuurontwikkeling in het plan). Ook is er geen risicoanalyse gemaakt. Wat ons betreft stappen we niet opnieuw in de valkuil van het doen van grote investeringen, waarbij we uiteindelijk achterblijven met schulden, omdat het toch wat tegenzat. 

Samenwerking

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant samenwerking

De situatie is anders dan tien jaar geleden. Toen wilden Rijk, provincie en Rotterdam grote woningbouw in de Zuidplaspolder. Nu hoeft grote woningbouw in Zuidplas voor hen niet meer. Hun motto is eerst bouwen in de stedelijke gebieden en proberen de open groene ruimte te ontzien. Dat lijkt ons ook. Het college wil echter wel snel en veel bouwen, omdat ze bang is dat Zuidplas anders een restpost wordt van Rotterdam en de Provincie. Dit is gebaseerd op angst en wantrouwen, en kan er toe leiden dat Zuidplas straks alleen verantwoordelijk is voor de uitbreiding. Daarmee trekt Zuidplas de risico’s van grote investeringen in voorzieningen, bereikbaarheid en groen naar zich toe. Wat ons betreft gaat Zuidplas de samenwerking aan met Provincie en Rotterdam gericht op het verminderen van eventuele nadelen die minder woningbouw heeft voor Zuidplas. 

Video “vier reden om niet meer dan 7000 woningen te willen bouwen”

Hieronder de toelichting Johan Helmer, die niet bij de raad aanwezig kon zijn.

 

Nog veel vragen over woningplannen Zuidplaspolder

Op 19 december bespreekt de gemeenteraad van Zuidplas de plannen voor grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder. De inhoudelijke onderbouwing, en de analyse van de verschillende varianten door het college van B&W, is zeer beperkt, terwijl dit waarschijnlijk het meest ingrijpende besluit is van de afgelopen jaren. PvdA/GroenLinks heeft na zorgvuldige lezing van de stukken daarom nog de nodige vragen die zij als technische vragen heeft ingediend. De antwoorden daarop worden door het college voorafgaand aan de gemeenteraad van 19 december gegeven. Volgens raadslid Pieter Beeldman is het de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om bij zo’n belangrijk onderwerp goed door te vragen voordat er een besluit genomen wordt.

Vooralsnog ziet PvdA/GroenLinks geen reden om de huidige strategie van Zuidplas te wijzigen. Wat ons betreft blijft de woningbouw tot 2030 beperkt tot het reeds afgesproken startpakket van 7000 woningen. Van een verdergaande opgave daarna kan geen sprake zijn zonder een goede analyse van de woningbehoefte en een uitgebreide maatschappelijke kostenbatenafweging.

De stukken zijn te vinden op de website van gemeente Zuidplas bij agendapunt 7.

https://zuidplas.raadsinformatie.nl/vergadering/329313/Gemeenteraad%252019-12-2017

PvdA/GroenLinks heeft de volgende vragen ingediend bij het college van B&W:

1. Kwalitatieve uitgangspunten

U geeft bij beslispunt 1 de kwalitatieve uitgangspunten aan.

1a. welke status hebben deze uitgangspunten en voor wie zijn deze uitgangspunten leidend?

1b. is de partij aan wie het bid gedaan wordt, de provincie, ook gehouden aan deze uitgangspunten als zij het bid accepteert en hoe wordt dit geborgd?

1c. wie draagt de verantwoordelijkheid voor, en de kosten van, het behalen van deze uitgangspunten?

1d. wat gebeurt er als niet aan deze uitgangspunten wordt voldaan in de fasen van planvorming en realisatie?

1e. wat gebeurt er als uitgangspunten strijdig met elkaar zijn, bijvoorbeeld natuur- en duurzaamheidseisen, bereikbaarheidseisen en de eis dat publieke partijen hun investeringen hebben terugverdiend?

1f. in hoeverre kan op de uitgangspunten  teruggekomen worden als ontwikkelaars te zijner tijd aangeven binnen deze uitgangspunten niet rendabel te kunnen ontwikkelen?

 

2. Identiteit en woonmilieus

2a. wat betekent in de praktijk dat alle woontypes aanwezig zijn? Kunt u dat kwantitatief en concreet maken en in hoeverre is dat anders dan de samenstelling van de bestaande dorpen en hun huidige nieuwbouwwijken (Esse Zoom laag, Brinckhorst, Zevenhuizen Zuid, Wilde Venen)?

2b. welke concrete eisen worden aan de woningen gesteld om deze geschikt te laten zijn voor meerdere generaties en zorgbehoeften en hoe wijkt dit af van de huidige dorpen en hun huidige nieuwbouwwijken?

2c. Hoe worden deze eisen (2b) verankerd richting ontwikkelaars? In hoeverre kan hierop terug gekomen worden als blijkt dat ontwikkelaars dan aangeven niet rendabel te kunnen ontwikkelen?

2d. Waar ligt de grens (huur/prijs) bij aandeel sociaal/goedkoop?

2e. Hoe is de wens om vooral een inhaalslag te maken voor starters en ouderen in deze plaatjes meegenomen? Welke garanties zijn er daarvoor?

 

3. Water

3a. hoeveel hectare waterberging moet er gerealiseerd worden om klimaatadaptief te zijn? Zit deze opgave in de businesscase?

3b. wat betekent de zin ‘dat er middelen gevonden moeten zien te worden om dit te financieren’ in het kader van deze gebiedsontwikkeling?

3c. wat betekent de zin ‘water en een flexibel waterpeil’ concreet voor de eisen die aan woningbouw gesteld worden? Hoe zijn deze kosten en onzekerheden meegenomen in de businesscase?

3d. Hoe kan het dat de grote woningbouwopgaven (C en D) een zelfde benodigde wateropgave hebben als B, terwijl daar veel meer verhard oppervlak gecreëerd wordt?

 

4. Duurzaamheid

Volgens het collegeprogramma moest Zuidplas een voorbeeld zijn op duurzaamheid voor andere gemeenten en in de top 5 van duurzame gemeenten in Zuid-Holland komen. Dit is bij lange na niet gehaald, maar hier stapte het college snel overheen. In dit document worden opnieuw grote woorden gebruikt (de ontwikkeling is een voorloper op het gebied van duurzame innovaties).

4a. Hoe garandeert het college dat de ontwikkeling een voorloper is op het gebied van duurzaamheid? Waaruit blijkt dat en hoe wordt dat meetbaar gemaakt?

4b. Wat betekent de zin ‘hierbij zal sprake zijn van een mix aan technische uitwerkingen, zowel op schaal van de woning als op schaal van het dorp. Welke concrete eisen worden aan deze mix gesteld en hoe wordt geborgd dat dit in de praktijk deze eisen worden gerealiseerd?

4c. Hoe garandeert het college dat er in de nieuwbouw een circulaire economie ontstaat, waarbij alles herbruikt wordt zoals beschreven in het conceptbid? En als garanties niet mogelijk zijn, kunt u dan aannemelijk maken dat dit argument meer is dan een verkooppraatje om deze wijk te mogen bouwen. Bijvoorbeeld waarom zouden we dit niet in de bestaande dorpen kunnen doen?

4d. De woningbouwopgave vraagt een hele grote hoeveelheid grond die nu gebruikt wordt voor veeteelt en akkerbouw. De landbouwgrond vermindert en het aantal inwoners neemt in deze plannen fors toe. Hoe reëel is het dat 55.000 tot 90.000 mensen kunnen eten van de lokale voedselproductie? Gaat het dan ook over duurzame producten? Hoe wil het college dit uitgangspunt borgen? Is dit uitgangspunt juist niet beter te realiseren met minder vergaande woningbouw?

4e. Wat betekent slim omgaan met drinkwater concreet bij deze gebiedsontwikkeling en hoe gaat het college dat borgen?

4f. Hoe garandeert de gemeente dat er niet eerst woningen gebouwd worden en dan pas de natuurontwikkeling gerealiseerd wordt?

 

5. Bewegen, sporten en gezondheid

5a. Welke concrete eisen worden er gesteld aan de hoeveelheid en kwaliteit/breedtes van de fietspaden? In hoeverre is dit meegenomen in de businesscase?

5b. Hoeveel sportvoorzieningen worden gerealiseerd en hoe verhoudt zich dit tot de sportvoorzieningen in de bestaande dorpen (zijn er meer voorzieningen per inwoner)? In hoeverre is dit meegenomen in de businesscase?

 

 

6. Werkgelegenheid en onzekerheid bedrijven

Aangegeven wordt dat de zittende ondernemers al jarenlang in onzekerheid verkeren. Dit ondanks het feit dat er begin van deze eeuw een duidelijk beeld was van de bouwopgave. Voor ons is van belang om te weten hoe groot het probleem van onzekerheid is (ook relatief) en in hoeverre er zekerheid gegeven kan worden (mede gezien de ervaring van 10 jaar geleden).

6a. welke garanties kunt u ondernemers geven die met de structuurplannen rond 2008 kennelijk niet gegeven konden worden?

6b. Hoeveel ondernemers zijn er in het gebied waar nu de onzekerheid geldt?

6c. Hoeveel van deze ondernemers hebben het bedrijf zelf nog in eigendom?

6d. Hoeveel daarvan hebben aangegeven uit te willen breiden of anderszins te investeren?

6e. In hoeveel van deze gevallen, waar het om uitbreiding gaat, vindt de gemeente, los van mogelijke toekomstige woningbouw, een dergelijke uitbreiding ook wenselijk, gezien het open en groene karakter van dit gebied?

6f. In hoeveel van deze gevallen is de huidige onzekere situatie de oorzaak van het niet kunnen uitbreiden of anderszins investeren?

6g. In hoeverre verandert de onzekerheid als in het bid komt te staan dat de gemeente hier binnen 20 jaar woningbouw wil plegen via een adaptief pad? Wordt een ondernemer dan meteen uitgekocht? Door wie? En wie loopt het risico dat over 10 jaar de woningmarkt toch weer instort? En als de ondernemer niet uitgekocht wordt, wat betekent dit dan voor zijn (on)zekerheid?

6h. zijn er situaties denkbaar waarbij het voor bedrijven mogelijk is om de bedrijfsvoering te verbeteren zonder dat dit leidt tot grote kapitaalvernietiging in het geval dat over 10 jaar de functie wijzigt?

6i. Zijn er andere mogelijkheden verkend om ondernemers in het gebied meer zekerheid te geven? Zo ja, kunnen wij de resultaten hiervan krijgen?

6j. zijn er binnen de gemeente ook andere locaties waar bedrijven niet kunnen uitbreiden? Zo ja, welk percentage van de bedrijven schat u in dat niet uit kan breiden? Hoe wordt daar in die locaties mee om gegaan?

6k. wat is de status van de uitspraak dat ten noorden van de A12 de glastuinbouw versterkt wordt  en dat er ruimte gecreëerd wordt voor bedrijventerreinen rond het Gouwepark en langs de A12? Gaat dit verder dan datgene wat in de huidige ruimtelijke plannen is vastgelegd?

 

7. Voorzieningen

7a. Hoe wordt gegarandeerd dat voorzieningen er eerder zijn dat de woningen?

7b. Welke gezondheidsvoorzieningen komen er?

 

8. Bereikbaarheid

8a. Welke garanties kunnen gegeven worden dat de bestaande rijkswegen en aansluitingen de groei in autoverkeer kunnen faciliteren die een dergelijke woninggroei (tot 50.000 extra inwoners) met zich meebrengt? Indien uitbreiding van het hoofdwegennet aan de orde is, kan het college dan ook aannemelijk maken dat deze er zal komen? Zijn er al toezeggingen?

8b. Bestaat er een risico dat de gemeente bij moet dragen aan aanpassingen van aansluitingen als gevolg van deze plannen, omdat het vooral Zuidplas is die de extra woningbouwopgave dan wil?

8c. Hoever zijn de plannen voor ontsluitende wegenstructuur uitgewerkt om daar een voldoende inschatting van de haalbaarheid en kosten voor te kunnen maken? Hoe zijn deze kosten meegenomen in de ramingen van de diverse varianten?

8d. Met welke verhouding autogebruik en overige modaliteiten is hierbij rekening gehouden?

8e. Wat betekent een intensivering van busvervoer en innovatieve vormen van OV concreet?

8f. In hoeverre is het plan om busverbindingen slim tussen OV-station te leggen (concurrerend met de auto) specifiek voor deze situatie getoetst op haalbaarheid door deskundigen op dit gebied? Hoe zijn de kosten hiervan berekend en meegenomen in de ramingen?

8g. In hoeverre is er draagvlak bij de verantwoordelijke OV-autoriteiten (ProRail, provincie) de OV-voorstellen in dit bid?

8h. Hoe wordt de garantie verankerd dat de benodigde infrastructuur er eerder is dan de woningen?

 

9. Financieel

9a. Enkele van de scenario’s voldoen niet aan het uitgangspunt dat de gedane publieke investeringen worden terug verdiend. Hoe hard is dan dit uitgangspunt?

9b. Is naast een post onvoorzien ook rekening gehouden met risico’s, zoals bijvoorbeeld het instorten van de woningmarkt, nadat extra investeringen zijn gemaakt, maar natuurlijk ook belangrijke andere risico’s. Zo ja, kunnen wij deze risicoanalyse krijgen?

9c. Wat is de nauwkeurigheid van de raming (in percentage van de totale raming?). Kunt u ook aannemelijk maken dat de raming aan die nauwkeurigheid voldoet?

 

Van alle varianten van een vijfde dorp is optie C de enige die een positief saldo kent. Wordt de opgave kleiner dan is het al snel negatief. Wordt de opgave groter dan is het ook meteen negatief. Kennelijk luister het erg nauw en is een net kleinere of grotere omvang dan 8000 woningen in deze berekeningen opeens snel negatief. Dit terwijl er op de raming een forse disclaimer zit.

9d. Heeft u een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om te checken of bij andere uitgangspunten optie C nog steeds financieel rendabel of als beste scoort op financiën en of er voor alle varianten mogelijk hele andere uitkomsten kunnen zijn? Zo ja, kunnen wij deze gevoeligheidsanalyse krijgen?

9e. Uit welke kostenposten bestaat het onderdeel ‘totale kosten’? Zijn dit alleen de kosten voor de gemeente? Zitten hierin ook alle kosten om de uitgangspunten mogelijk te maken? Welke bijkomende directe of indirecte kosten, die de gemeente moet maken, zijn hierin niet meegenomen?

9f. Kunnen we een opsplitsing krijgen van de post ‘totale kosten’ zodat we gevoel krijgen welke onderdelen de kosten primair bepalen?

9h. Klopt het dat de gehele groene inpassing die in de plaatjes is opgenomen niet in de businesscase is opgenomen en dat er nog een financier gevonden moet worden voor de ruim 300 miljoen die dit kost?

9i. Wat betekenen deze scenario’s voor onze schuldenpositie op de korte tot middelllange termijn als wel extra investeringen moeten worden gemaakt, maar er nog geen zekerheid is op de inkomsten?

 

10. Openbaarheid / geheime stukken

U geeft aan dat er gewerkt is met grove kengetallen. Verder zijn grondposities van partijen bij het kadaster opvraagbaar. Onze fractie heeft als uitgangspunt dat stukken openbaar horen te zijn, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn voor geheimhouding.

10a. Het college geeft in een geheime bijlage een breed aantal strategische overwegingen. Door dit stuk geheim te verklaren, kan daardoor feitelijk niet over deze strategische overwegingen gesproken worden, omdat al snel verwezen zal worden naar het geheime karakter van deze onderwerpen. Kan het presidium bevestigen dat over alle strategische overwegingen in het raadsdebat vrijuit gesproken kan worden, ook diegenen die in bijlage 1 worden beschreven?

10b. Wat gaat er fout als bijlage 2 openbaar gemaakt wordt? Welke marktgevoelige informatie staat er bijvoorbeeld in die zo specifiek is dat bijvoorbeeld ontwikkelaars deze niet zelf al hebben of kunnen achterhalen?

 

 

11. Variantenstudie

Wij missen de beschrijving van het startpakket van 7000 woningen. Dit is voor ons een heel voor de hand liggende variant voor de komende 15 jaar. Bezien vanuit het huidige beleid is dat min of meer de referentie.

11a. Waarom is dit startpakket niet beschreven in effecten?

11b. Hoe kan het startpakket ruimtelijk worden vormgegeven waarbij het uitgangspunt geldt dat er zo veel als mogelijk aan en in de bestaande dorpen wordt gebouwd? Wat zijn de effecten van het startpakket in vergelijking met de varianten A, B, C, D

11c. Hoeveel hectare open weide- en akkergebied gaat er bij de varianten A, B, C en D verloren?

11d. Is een inventarisatie gemaakt welke natuur/dieren nu gebruik maken van het gebied en wat de consequenties hiervan zijn voor natuur/dieren (zoals akker- en weidevogels)? Is duidelijk hoe dit is te mitigeren of te compenseren in de vier varianten/scenario’s.

11e. Waarom wordt het restveengebied, dat als natuurgebied omschreven wordt, met circa 20 nieuwe clusters van allen circa 6 woningen verstoord?

11f. Klopt het dat bij de vergelijking van de scenario’s onder de term ‘groen’ (mln m2) verstaan wordt dat het blijft zoals het nu is (dus geen natuurontwikkeling)? Zijn deze gronden dan wel in eigendom van de gemeente en zijn de kosten van de verwerving hiervan meegenomen in de businesscase per scenario?

11g. Wat beteken ‘te handhaven gebied’? Waar liggen deze gronden en wat zijn de functies hiervan?

 

12. Kwaliteitsborging

De impact van de voorliggende keuze is enorm, zowel ruimtelijk, landschappelijk als financieel. Daarom is het van belang dat de beslisinformatie klopt. De sommetjes komen op ons echter niet heel gedegen over. In korte tijd is een aantal conclusies op papier gezet, waarbij primair is ingezet op een mooi verhaal met mooie plaatjes.

12a. Hoe is de interne inhoudelijke kwaliteitsborging geregeld?

12b. Zijn de inhoudelijke resultaten extern getoetst en zo ja, kunnen we de resultaten van deze second opinion krijgen?

 

13. Planschadeclaims

13a. Zijn er afspraken gemaakt of explicite  toezeggingen gedaan met of aan de private investeerders in de Zuidplaspolder?

13b. Welke planschade of schadeclaims worden verwacht als de bouwclaim tot 2030 bij het startpakket blijft of geen bid wordt gedaan?

13c. Als er planschade of reden tot schadevergoeding van private partijen zou bestaan, waar is dat dan op gebaseerd en hoeveel zal dat naar schatting kunnen bedragen?

13d. Bestaat bij het herbestemmen van niet onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplannen eenzelfde recht op planschade (even groot) als bij wel vastgestelde bestemmingsplannen?

13e. In hoeverre geeft een niet ingevulde functie (woningbouw) bij een bestemmingsplan ouder dan 10 jaar nog recht op een planschadeclaim als deze terugbestemd wordt naar de huidige feitelijke functie (landbouw)?

Inbreng PvdA/GroenLinks in debat ontwikkeling Zuidplaspolder

Op 28 november 2017 heeft Johan Helmer in de gemeenteraad van Zuidplas het standpunt van PvdA/GroenLinks over het bid voor de ontwikkeling Zuidplaspolder samengevat:

- Angst is nooit een goede raadgever,

- Grootschalige gebiedsontwikkeling vraagt om uiterste zorgvuldigheid en maximale betrokkenheid van de inwoners,

- Geeft de gebiedsontwikkeling een politieke lading door de besluitvorming over de verkiezingen te tillen;

Vanuit onze optiek beperk, zo nodig, het bid nu tot het verzekeren van de groei in de woningvoorraad conform de afspraken rond het startpakket.

Hieronder het volledige betoog:

Beschouwing Ontwikkeling Zuidplaspolder Johan Helmer

Voorstel grootschalige woningbouw nauwelijks onderbouwd

PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente Zuidplas niet klaar is voor besluitvorming over 17.000 nieuwe woningen, inclusief het startpakket van 7000 woningen. Een groot deel van deze woningen zou gebouwd moeten worden in een nieuw (vijfde) dorp, ter grootte van het huidige dorp Nieuwerkerk, en zou moeten komen te liggen tussen de A20, N219, A12 en N357. Het nieuwe dorp is niet nodig voor de natuurlijke groei van de bestaande dorpen, maar  voorziet in een bovenregionale opgave. Volgens fractievoorzitter Johan Helmer is het onverantwoord om een besluit, dat zo bepalend is voor de toekomst van de gemeente, er snel en zonder enige onderbouwing doorheen te drukken. “De onderbouwing van de extra woningen in het voorstel van de gemeente bestaat uit één alinea van vijf zinnen, meer niet. Dat is onverantwoord en daarom moet het college met een nieuw voorstel komen, dat goed is doorgerekend op consequenties voor onder andere natuur, landschap, bereikbaarheid en financiën”

image1 

Eind september heeft Helmer een brief aan de burgemeester gestuurd waarin hij opriep tot zorgvuldige besluitvorming over de woningbouwopgave, inclusief nadrukkelijke betrokkenheid van inwoners bij de behoeftebepaling en alternatiefontwikkeling. Zijn voorstel was om de besluitvorming na maart 2018 te doen, zodat de inwoners hierop bij de gemeenteraadsverkiezingen hierover hun stem kunnen laten horen. Hij is teleurgesteld dat geen enkele van zijn suggesties is overgenomen. “In plaats daarvan zijn gemeenteraad en inwoners in enkele bijeenkomsten bijgepraat en gemasseerd om de vooraf vaststaande intentie van extra woningen te legitimeren, zonder enige onderbouwing van de aantallen en inzicht in de consequenties”.

 

De gemeente wil een groot deel van de nieuwe bovenregionale woningen bouwen in een nieuw (vijfde) dorp. Dat vijfde dorp leidt tot een fors verlies aan open weidegebied. Omdat in dit gebied  waarschijnlijk geen adequaat openbaar vervoer gerealiseerd kan worden, zal vrijwel iedereen met de auto gaan forensen. De huidige verbindingen en aansluitingen op de snelwegen kunnen dat volgens Helmer absoluut niet aan. Daarnaast is de provincie Zuid-Holland er inmiddels van overtuigd dat grootschalige nieuwbouw in en meteen aan de grote steden moet plaatsvinden. Bebouwing van open poldergebieden zou moeten worden voorkomen. De enige reden om nog grootschalig te willen bouwen in de Zuidplaspolder is omdat de overheden er in het verleden veel bouwgrond hebben gekocht. “De vraag is of je je bij zo’n belangrijk besluit voor de komende eeuwen, alleen moet laten leiden door geld. Wat de PvdA/GroenLinks betreft niet”.

 

Afgelopen zaterdag ging PvdA/GroenLinks in gesprek met het winkelend publiek bij de Jumbo in Zevenhuizen over de plannen. Naast de voorkeur van ongeveer 80 procent van de gesproken inwoners om minder woningen te bouwen en het middengebied groen te houden, viel ook op dat de inwoners het zat zijn dat er vooral eensgezinswoningen worden gebouwd. Er zijn volgens hen te weinig kleinere woningen voor jongeren en ouderen uit de eigen gemeenschap. Het antwoord van één van de inwoners was Helmer uit het hart gegrepen. Hij wilde geen keuze maken en wenste de raad veel wijsheid toe om de juiste keuze te maken. Toen ze hem uitlegden welke informatie we daarvoor in het bid hadden gekregen, zei de man verontwaardigd; “maar dat laat je als raad toch niet gebeuren. Dan eis je toch een goede onderbouwing”.

 IMG_2131

De raad buigt zich op dinsdagavond 28 november over het gewraakte bid aan de provincie, overigens nadat de raad zich opiniërend heeft uitgesproken over de verwachte vorm en inhoud van de geplande woonvisie. Een bijzondere volgorde.

 

Een dorp is nog geen dorp als er dorp op staat

In gesprek met inwoners van Zevenhuizen over het vijfde dorp

Vandaag, zaterdag 25 november, peilde de PvdA/GroenLinks de meningen in Zevenhuizen over de toekomstige ontwikkeling van een vijfde dorp midden tussen onze 4-dorpen gemeenschap. 
Er bleek redelijk veel animo om over deze ontwikkeling met ons van gedachten te wisselen. Over het algemeen gaven de aangesproken inwoners te kennen wat op te zien tegen de bouw een een omvangrijk vijfde dorp.

IMG_2131

Dit overigens los van het feit dat de bouw aan de bestaande kernen een goede ontwikkeling is. 
Vrijwel een ieder wees op het tekort aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Naast de bovenregionale bouwintenties vindt men dat dergelijke woningen in een hoger tempo en met een groter aandeel in de lopende en toekomstige bouwplannen zou moeten worden ingepast. “Mijn zoon of dochter kanhier geen woning krijgen!”, was een veel gehoorde hartekreet. Ook werd gevraagd of er naar alternatieven van een vijfde dorp is gekeken en waarom dat geen oplossing zou kunnen bieden? Men maakt zich zorgen over de toekomstige vitaliteit van de bestaande dorpen zodra er een omvangrijk vijfde dorp met een regionaal georiënteerd winkelcentrum ontstaat. Regelmatig vroeg men ons waarop het aantal van 17.000 woningen is gebaseerd en of het nu een dorp of een gewone grote nieuwbouwwijk met eigen voorzieningen gaat worden. Ook viel bij sommigen, onder het mom “we houden het toch niet tegen”, de gelatenheid op. 

Uiteindelijk bleek 80% van de geïnterviewden geen voorstander van een vijfde dorp en vermeldde de voorkeur van bouwen aan de bestaande dorpen.

Johan Helmer

PvdA/GroenLinks wil toekomstvisie recreatieparken

PvdA/GroenLinks heeft een debat aangevraagd over de toekomst van de recreatieparken in Zuidplas. We maken ons zorgen over de effecten van de dure handhaving op permanente bewoning, omdat een visie op de toekomst van de parken lijkt te ontbreken. Raadslid Pieter Beeldman denkt dat een deel van de parken geen recreatieve potentie heeft. Bij die parken kan handhaving een averechts effect hebben. “We hebben eerder al gewaarschuwd dat leegstand, verloedering en verpaupering bij deze parken dan op de loer ligt”.

Sinds ruim een jaar is de handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen weer opgepakt door de gemeente Zuidplas. Het is een kostbaar kat-en-muisspel tussen bewoners en de gemeente. Omdat permanente bewoning vaak lastig te bewijzen is, kost handhaving hierop de gemeente jaarlijks tussen de 300.000 en 400.000 euro. En als het de gemeente toch lukt om een bewoner te laten veroordelen, dan verkoopt die bewoner zijn huis en begint het spel met een nieuwe bewoner weer van voren af aan.

 

IMG_1697

Beeldman vindt dure handhaving acceptabel als er een maatschappelijk probleem mee aangepakt wordt. In dit geval wil de gemeente de recreatieve functie handhaven, maar als die er bij een deel van de parken niet is, dan zal handhaving volgens Beeldman een bodemloze put blijken. “Sterker nog, dan kan verloedering en verpaupering voor extra sociale problematiek zorgen. En dan heb je vele malen hogere kosten, die je bij de handhavingskosten op kunt tellen”.

Na signalen over beginnende verloedering op enkele Moordrechts parken heeft PvdA/GroenLinks hier in het voorjaar vragen over gesteld. Over de recreatieve potentie wilde het college niets zeggen en verwees het naar een ambtelijke verkenning waarvan het resultaat over de verkiezing heen getild wordt. Het lijkt er echter op dat er na een half jaar nog niets gedaan is aan de verkenning. “Zo’n verkenning is een veel gebruikte manier om een gevoelig onderwerp langdurig te parkeren”, aldus Beeldman. Daarom heeft PvdA/GroenLinks een interpellatiedebat aangevraagd om het college hierover te bevragen. “Er is wel degelijk haast bij. Als het inderdaad zo is dat we ‘handhaven met oogkleppen op’, dan worden we daar elke maand slechter van. Probeer een verloederd park maar weer eens terug te brengen naar het mooie park dat het enkele jaren geleden nog was”.

Geef inwoners een stem bij ontwikkeling van de Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas wil eind dit jaar afspraken maken met de Provincie–een bid uitbrengen-  over grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder, met mogelijk bijna 30.000 extra woningen. Dit gebeurt nu grotendeels door raadsleden en achter gesloten deuren. Volgens raadslid Johan Helmer (PvdA/GroenLinks) heeft het er alle schijn van dat dit besluit er vlak voor de verkiezingen nog snel even doorheen gedrukt moet worden. Hij heeft in een open brief aan Burgemeester Kats hierover de noodklok geluid. “Dit is een verstrekkend besluit dat het beeld van de Zuidplaspolder voor de komende eeuwen bepaalt. Daar moet je goed over nadenken en met de inwoners, bedrijven en belangenorganisaties over van gedachten wisselen. Geef hiermee de inwoners een stem bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder ”.

Herbezinning

Tussen de dorpen van Zuidplas bevindt zich de open en groene Zuidplaspolder. Begin van deze eeuw werd onder druk van rijk en provincie besloten tot de bouw van 30.000 woningen in dit gebied. Een belangrijk deel van de bestemmingsplannen hiervoor werd door de Raad van State vernietigd. Omdat in 2009 de woningmarkt instortte, is tot nog toe slechts een klein deel van het originele plan uitgevoerd. Nu de woningmarkt aantrekt, is het tijd voor herbezinning. De vraag ligt voor of het accent moet liggen op een kleinere bouwopgave, met bouwen voor de eigen inwoners, of wil de gemeente nog steeds een groeigemeente met 30.000 extra woningen worden? En in hoeverre mag dat ten kosten gaan van het open en groene karakter van de polder

  image2 

In hoeverre mag woningbouw ten kosten gaan van het open groene karakter van de Zuidplaspolder. 

Bid

De gemeente wil nog voor de jaarwisseling een zogenaamd ‘bid’ doen aan de provincie, met de bouwopgave waarin zij wil voorzien. De snelheid is ingegeven uit angst dat de provincie anders zelf het heft in handen neemt voor onze Zuidplaspolder. Helmer ziet hierin de kern van het probleem. “Je moet je nooit laten leiden door angst en haast. Het is onze polder en de nieuwe omgevingswet vraagt juist van ons als gemeente om de cruciale keuzes zorgvuldig en met de inwoners samen te maken. Als je het landschap voor de komende eeuwen wijzigt, dan moet snelheid niet leiden tot onzorgvuldigheid en verlies aan draagvlak. Dat begrijpen ze in het provinciehuis ook wel”.

Gesloten deuren

Het zogenaamde ‘bid’ van de gemeente wordt nu in besloten werksessies met raadsleden ontwikkeld. Dat is volgens Helmer een verkeerde volgorde. “Als raadsleden zelf gaan hobbyen is dat gevaarlijk”. Hij vindt dat het ontwikkelen van plannen het best gedaan kan worden door deskundigen in nauw overleg met de belanghebbenden (inwoners en bedrijven) “Dat geeft raadsleden de mogelijkheid om goed te luisteren om vervolgens een weloverwogen en liefst breed gedragen besluit te nemen”. Dat is voor PvdA/GroenLinks de reden om niet meer aan de besloten werksessies deel te nemen.

 image1

 Johan Helmer: “besluitvorming Zuidplaspolder uit de achterkamer”

 Zorgvuldige besluitvorming

PvdA/GroenLinks stelt een traject voor, waarin de belangen samen met alle betrokkenen zorgvuldig worden afgewogen. Dat kost tijd, maar alleen zo ontstaat volgens Helmer draagvlak. “Zonder draagvlak van je inwoners kun je een afspraak met de Provincie ook moeilijk waarmaken”. Het voorstel van PvdA/GroenLinks bestaat uit drie stappen; 1) analyse van problemen en kansen, 2) ontwikkeling van verschillende ambities met en door inwoners, bedrijven en belangenorganisaties en 3) benutten van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 om inwoners hierin een stem te geven. Na de verkiezingen kunnen de plannen dan nader uitgewerkt worden.

Bijlage: Open brief Zuidplaspolder

PvdA en GroenLinks samen verder in Zuidplas

PvdA en GroenLinks zetten hun samenwerking voort en gaan in 2018 opnieuw met een gezamenlijke lijst  meedoen  aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zuidplas. Beide partijen vormen sinds 2014 één fractie. Volgens PvdA-voorzitter Arjen Hazelebach waren de leden van beide partijen unaniem in hun wens om samen door te gaan. “Als progressieve partijen bereiken we samen meer dan alleen. Onze fractie heeft gestreden voor onder andere sociale woningbouw en energieneutrale nieuwe wijken”. Hij is er trots op dat beide partijen hebben bewezen dat je als oppositiepartij een opbouwende bijdrage kunt leveren. PvdA/GroenLinks heeft zorgbijeenkomsten georganiseerd en heeft eigen plannen ontwikkeld voor bijvoorbeeld zwemles voor alle kinderen en een alternatief plan waarbij nieuwbouw van het gemeentehuis niet nodig is . “En geen partij heeft zo actief de hele raadsperiode op zaterdagochtenden de inwoners opgezocht als onze fractie”.

I gesprek met inwoners

Op zaterdagochtend in gesprek met inwoners

GroenLinks-voorzitter Gijs van Soest  vult aan dat er naast successen ook nog voldoende uitdagingen zijn, bijvoorbeeld het vergroten van de diversiteit in de partijen. “We hebben er gelukkig weer enkele jonge leden bij, maar we willen meer. We roepen dan ook iedereen in Zuidplas op met ons mee te doen. Ook willen we deze zomer op pad gaan om in gesprek met leden en niet-leden de kernpunten van ons verkiezingsprogramma op te halen”.

Vragen afsluiting Middelweg/Bredeweg

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld over de communicatie en belangenafweging bij de voorgenomen afsluiting van de Middelweg/Bredeweg.

Aanleiding

Op 19 mei heeft het college een informatienota aan de raad gestuurd over maatregelen om verkeershinder van o.a. verkeerd rijdende vrachtwagens op de Middelweg/Bredeweg te verminderen.

Op 1juni heeft onze fractie het persbericht van de gemeente ontvangen waarin werd aangegeven dat op aangeven van de bewoners van de Middelweg tot een aantal maatregelen is besloten. Nog diezelfde dag bereikte onze fractie vanuit verschillende kanten signalen dat a) veel bewoners en bedrijven niet aanwezig zijn geweest bij de bewonersbijeenkomst en b) deze maatregelen zeer ingrijpend zijn en volgens hen niet verhouding staan tot het probleem dat opgelost wordt.

Onze fractie heeft afgelopen donderdag en vrijdag de zorgen over het proces en belangenafweging bij wethouder de Haas kenbaar gemaakt en geadviseerd de maatregelen niet in te voeren voor er een overleg is geweest met de andere omwonenden en bedrijven. Voor zover wij hebben begrepen wordt dit overleg binnen twee weken georganiseerd, maar is het nog steeds de intentie de maatregelen daarvoor al in te voeren.

 De fractie van PvdA/GroenLinks heeft dan ook de volgende vragen over het proces, inclusief belangenafweging, van het afsluiten van de Middelweg/Bredeweg.

 

Kernvragen (politieke actualiteit) zijn

1)    Waarom zijn deze ingrijpende maatregelen voor veel bewoners en bedrijven als een volslagen verrassing gekomen en is hier met een goed participatieproces geen beter draagvlak voor verkregen?

2)    Door de maatregelen nu in te voeren en wellicht na het overleg met de omwonenden en bedrijven aan te passen, lijkt het erop dat er sprake is van ‘trial and error’ in plaats van een gedegen voorbereiding en afweging van de maatregelen. Waarom worden maatregelen met grote snelheid ingevoerd zonder gedegen belangenafweging en een bijbehorend verkeersbesluit? Zijn deze maatregelen wel voldoende verantwoord om te nemen?

 Onderliggende vragen

 Informatie-avond van 17 mei

  1. Wanneer zijn bewoners en bedrijven langs de Middelweg/Bredeweg uitgenodigd voor de informatie-avond van 17 mei. Hoe breed is de uitnodiging verspreid? Zijn ook al diegenen uitgenodigd wiens belang geraakt wordt door de nu voorgenomen maatregelen (met name de afsluiting)
  2. Welke deel van de genodigden was aanwezig op de informatie-avond op 17 mei?
  3. Waren er bewoners en bedrijven niet aanwezig waarvan u er kon uitgaan dat deze negatief geraakt zou worden in hun belangen door een verslechterde bereikbaarheid?
  4. Hoe heeft u deze groep geconsulteerd over de voorgenomen maatregelen? Indien geen consultatie heeft plaatsgevonden, hoe ver van te voren zijn zij geïnformeerd en was dit voor of na het persbericht?
  5. Was het voor iedereen bij de informatie-avond op 17 mei duidelijk dat met  ‘het aanpakken van het probleem bij de bron’ ging om een harde afsluiting of waren ook betere bewegwijzering of andersoortige maatregelen op dat moment nog een optie? Indien het laatste het geval is, is er na het definitief worden van de maatregelen nog gecheckt bij de aanwezigen of zij de maatregel steunen?

 

Tijdspad

F. Waarom worden de voorgenomen maatregelen nu op stel en sprong genomen?

 

Afweging, onderbouwing en verkeersbesluit

G. Welke belangenafweging heeft er plaatsgevonden?

H. Zijn alle mogelijke negatieve effecten van de maatregelen (afsluiting en drempel in de tunnel) voldoende doorgerekend en door experts beoordeeld?

I. Zijn andere, alternatieve, maatregelen voldoende onderzocht?

J. Waarom is, gezien de langdurigheid van de situatie en de impact van de maatregel, geen verkeersbesluit genomen?

 

Doelwijk

K. Het college doet voorkomen dat de aansluiting bij Doelwijk alle problemen oplost, terwijl de analyse ook is dat buitenlandse chauffeurs met verouderde navigatiesystemen juist nog over de Middelweg rijden. Hoe lost een nieuwe aansluiting het probleem van verouderde navigatiesystemen op?

 

PvdA/GroenLinks

Johan Helmer