Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Inbreng PvdA/GroenLinks in debat ontwikkeling Zuidplaspolder

Op 28 november 2017 heeft Johan Helmer in de gemeenteraad van Zuidplas het standpunt van PvdA/GroenLinks over het bid voor de ontwikkeling Zuidplaspolder samengevat:

- Angst is nooit een goede raadgever,

- Grootschalige gebiedsontwikkeling vraagt om uiterste zorgvuldigheid en maximale betrokkenheid van de inwoners,

- Geeft de gebiedsontwikkeling een politieke lading door de besluitvorming over de verkiezingen te tillen;

Vanuit onze optiek beperk, zo nodig, het bid nu tot het verzekeren van de groei in de woningvoorraad conform de afspraken rond het startpakket.

Hieronder het volledige betoog:

Beschouwing Ontwikkeling Zuidplaspolder Johan Helmer

Voorstel grootschalige woningbouw nauwelijks onderbouwd

PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente Zuidplas niet klaar is voor besluitvorming over 17.000 nieuwe woningen, inclusief het startpakket van 7000 woningen. Een groot deel van deze woningen zou gebouwd moeten worden in een nieuw (vijfde) dorp, ter grootte van het huidige dorp Nieuwerkerk, en zou moeten komen te liggen tussen de A20, N219, A12 en N357. Het nieuwe dorp is niet nodig voor de natuurlijke groei van de bestaande dorpen, maar  voorziet in een bovenregionale opgave. Volgens fractievoorzitter Johan Helmer is het onverantwoord om een besluit, dat zo bepalend is voor de toekomst van de gemeente, er snel en zonder enige onderbouwing doorheen te drukken. “De onderbouwing van de extra woningen in het voorstel van de gemeente bestaat uit één alinea van vijf zinnen, meer niet. Dat is onverantwoord en daarom moet het college met een nieuw voorstel komen, dat goed is doorgerekend op consequenties voor onder andere natuur, landschap, bereikbaarheid en financiën”

image1 

Eind september heeft Helmer een brief aan de burgemeester gestuurd waarin hij opriep tot zorgvuldige besluitvorming over de woningbouwopgave, inclusief nadrukkelijke betrokkenheid van inwoners bij de behoeftebepaling en alternatiefontwikkeling. Zijn voorstel was om de besluitvorming na maart 2018 te doen, zodat de inwoners hierop bij de gemeenteraadsverkiezingen hierover hun stem kunnen laten horen. Hij is teleurgesteld dat geen enkele van zijn suggesties is overgenomen. “In plaats daarvan zijn gemeenteraad en inwoners in enkele bijeenkomsten bijgepraat en gemasseerd om de vooraf vaststaande intentie van extra woningen te legitimeren, zonder enige onderbouwing van de aantallen en inzicht in de consequenties”.

 

De gemeente wil een groot deel van de nieuwe bovenregionale woningen bouwen in een nieuw (vijfde) dorp. Dat vijfde dorp leidt tot een fors verlies aan open weidegebied. Omdat in dit gebied  waarschijnlijk geen adequaat openbaar vervoer gerealiseerd kan worden, zal vrijwel iedereen met de auto gaan forensen. De huidige verbindingen en aansluitingen op de snelwegen kunnen dat volgens Helmer absoluut niet aan. Daarnaast is de provincie Zuid-Holland er inmiddels van overtuigd dat grootschalige nieuwbouw in en meteen aan de grote steden moet plaatsvinden. Bebouwing van open poldergebieden zou moeten worden voorkomen. De enige reden om nog grootschalig te willen bouwen in de Zuidplaspolder is omdat de overheden er in het verleden veel bouwgrond hebben gekocht. “De vraag is of je je bij zo’n belangrijk besluit voor de komende eeuwen, alleen moet laten leiden door geld. Wat de PvdA/GroenLinks betreft niet”.

 

Afgelopen zaterdag ging PvdA/GroenLinks in gesprek met het winkelend publiek bij de Jumbo in Zevenhuizen over de plannen. Naast de voorkeur van ongeveer 80 procent van de gesproken inwoners om minder woningen te bouwen en het middengebied groen te houden, viel ook op dat de inwoners het zat zijn dat er vooral eensgezinswoningen worden gebouwd. Er zijn volgens hen te weinig kleinere woningen voor jongeren en ouderen uit de eigen gemeenschap. Het antwoord van één van de inwoners was Helmer uit het hart gegrepen. Hij wilde geen keuze maken en wenste de raad veel wijsheid toe om de juiste keuze te maken. Toen ze hem uitlegden welke informatie we daarvoor in het bid hadden gekregen, zei de man verontwaardigd; “maar dat laat je als raad toch niet gebeuren. Dan eis je toch een goede onderbouwing”.

 IMG_2131

De raad buigt zich op dinsdagavond 28 november over het gewraakte bid aan de provincie, overigens nadat de raad zich opiniërend heeft uitgesproken over de verwachte vorm en inhoud van de geplande woonvisie. Een bijzondere volgorde.

 

Een dorp is nog geen dorp als er dorp op staat

In gesprek met inwoners van Zevenhuizen over het vijfde dorp

Vandaag, zaterdag 25 november, peilde de PvdA/GroenLinks de meningen in Zevenhuizen over de toekomstige ontwikkeling van een vijfde dorp midden tussen onze 4-dorpen gemeenschap. 
Er bleek redelijk veel animo om over deze ontwikkeling met ons van gedachten te wisselen. Over het algemeen gaven de aangesproken inwoners te kennen wat op te zien tegen de bouw een een omvangrijk vijfde dorp.

IMG_2131

Dit overigens los van het feit dat de bouw aan de bestaande kernen een goede ontwikkeling is. 
Vrijwel een ieder wees op het tekort aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Naast de bovenregionale bouwintenties vindt men dat dergelijke woningen in een hoger tempo en met een groter aandeel in de lopende en toekomstige bouwplannen zou moeten worden ingepast. “Mijn zoon of dochter kanhier geen woning krijgen!”, was een veel gehoorde hartekreet. Ook werd gevraagd of er naar alternatieven van een vijfde dorp is gekeken en waarom dat geen oplossing zou kunnen bieden? Men maakt zich zorgen over de toekomstige vitaliteit van de bestaande dorpen zodra er een omvangrijk vijfde dorp met een regionaal georiënteerd winkelcentrum ontstaat. Regelmatig vroeg men ons waarop het aantal van 17.000 woningen is gebaseerd en of het nu een dorp of een gewone grote nieuwbouwwijk met eigen voorzieningen gaat worden. Ook viel bij sommigen, onder het mom “we houden het toch niet tegen”, de gelatenheid op. 

Uiteindelijk bleek 80% van de geïnterviewden geen voorstander van een vijfde dorp en vermeldde de voorkeur van bouwen aan de bestaande dorpen.

Johan Helmer

PvdA/GroenLinks wil toekomstvisie recreatieparken

PvdA/GroenLinks heeft een debat aangevraagd over de toekomst van de recreatieparken in Zuidplas. We maken ons zorgen over de effecten van de dure handhaving op permanente bewoning, omdat een visie op de toekomst van de parken lijkt te ontbreken. Raadslid Pieter Beeldman denkt dat een deel van de parken geen recreatieve potentie heeft. Bij die parken kan handhaving een averechts effect hebben. “We hebben eerder al gewaarschuwd dat leegstand, verloedering en verpaupering bij deze parken dan op de loer ligt”.

Sinds ruim een jaar is de handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen weer opgepakt door de gemeente Zuidplas. Het is een kostbaar kat-en-muisspel tussen bewoners en de gemeente. Omdat permanente bewoning vaak lastig te bewijzen is, kost handhaving hierop de gemeente jaarlijks tussen de 300.000 en 400.000 euro. En als het de gemeente toch lukt om een bewoner te laten veroordelen, dan verkoopt die bewoner zijn huis en begint het spel met een nieuwe bewoner weer van voren af aan.

 

IMG_1697

Beeldman vindt dure handhaving acceptabel als er een maatschappelijk probleem mee aangepakt wordt. In dit geval wil de gemeente de recreatieve functie handhaven, maar als die er bij een deel van de parken niet is, dan zal handhaving volgens Beeldman een bodemloze put blijken. “Sterker nog, dan kan verloedering en verpaupering voor extra sociale problematiek zorgen. En dan heb je vele malen hogere kosten, die je bij de handhavingskosten op kunt tellen”.

Na signalen over beginnende verloedering op enkele Moordrechts parken heeft PvdA/GroenLinks hier in het voorjaar vragen over gesteld. Over de recreatieve potentie wilde het college niets zeggen en verwees het naar een ambtelijke verkenning waarvan het resultaat over de verkiezing heen getild wordt. Het lijkt er echter op dat er na een half jaar nog niets gedaan is aan de verkenning. “Zo’n verkenning is een veel gebruikte manier om een gevoelig onderwerp langdurig te parkeren”, aldus Beeldman. Daarom heeft PvdA/GroenLinks een interpellatiedebat aangevraagd om het college hierover te bevragen. “Er is wel degelijk haast bij. Als het inderdaad zo is dat we ‘handhaven met oogkleppen op’, dan worden we daar elke maand slechter van. Probeer een verloederd park maar weer eens terug te brengen naar het mooie park dat het enkele jaren geleden nog was”.

Geef inwoners een stem bij ontwikkeling van de Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas wil eind dit jaar afspraken maken met de Provincie–een bid uitbrengen-  over grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder, met mogelijk bijna 30.000 extra woningen. Dit gebeurt nu grotendeels door raadsleden en achter gesloten deuren. Volgens raadslid Johan Helmer (PvdA/GroenLinks) heeft het er alle schijn van dat dit besluit er vlak voor de verkiezingen nog snel even doorheen gedrukt moet worden. Hij heeft in een open brief aan Burgemeester Kats hierover de noodklok geluid. “Dit is een verstrekkend besluit dat het beeld van de Zuidplaspolder voor de komende eeuwen bepaalt. Daar moet je goed over nadenken en met de inwoners, bedrijven en belangenorganisaties over van gedachten wisselen. Geef hiermee de inwoners een stem bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder ”.

Herbezinning

Tussen de dorpen van Zuidplas bevindt zich de open en groene Zuidplaspolder. Begin van deze eeuw werd onder druk van rijk en provincie besloten tot de bouw van 30.000 woningen in dit gebied. Een belangrijk deel van de bestemmingsplannen hiervoor werd door de Raad van State vernietigd. Omdat in 2009 de woningmarkt instortte, is tot nog toe slechts een klein deel van het originele plan uitgevoerd. Nu de woningmarkt aantrekt, is het tijd voor herbezinning. De vraag ligt voor of het accent moet liggen op een kleinere bouwopgave, met bouwen voor de eigen inwoners, of wil de gemeente nog steeds een groeigemeente met 30.000 extra woningen worden? En in hoeverre mag dat ten kosten gaan van het open en groene karakter van de polder

  image2 

In hoeverre mag woningbouw ten kosten gaan van het open groene karakter van de Zuidplaspolder. 

Bid

De gemeente wil nog voor de jaarwisseling een zogenaamd ‘bid’ doen aan de provincie, met de bouwopgave waarin zij wil voorzien. De snelheid is ingegeven uit angst dat de provincie anders zelf het heft in handen neemt voor onze Zuidplaspolder. Helmer ziet hierin de kern van het probleem. “Je moet je nooit laten leiden door angst en haast. Het is onze polder en de nieuwe omgevingswet vraagt juist van ons als gemeente om de cruciale keuzes zorgvuldig en met de inwoners samen te maken. Als je het landschap voor de komende eeuwen wijzigt, dan moet snelheid niet leiden tot onzorgvuldigheid en verlies aan draagvlak. Dat begrijpen ze in het provinciehuis ook wel”.

Gesloten deuren

Het zogenaamde ‘bid’ van de gemeente wordt nu in besloten werksessies met raadsleden ontwikkeld. Dat is volgens Helmer een verkeerde volgorde. “Als raadsleden zelf gaan hobbyen is dat gevaarlijk”. Hij vindt dat het ontwikkelen van plannen het best gedaan kan worden door deskundigen in nauw overleg met de belanghebbenden (inwoners en bedrijven) “Dat geeft raadsleden de mogelijkheid om goed te luisteren om vervolgens een weloverwogen en liefst breed gedragen besluit te nemen”. Dat is voor PvdA/GroenLinks de reden om niet meer aan de besloten werksessies deel te nemen.

 image1

 Johan Helmer: “besluitvorming Zuidplaspolder uit de achterkamer”

 Zorgvuldige besluitvorming

PvdA/GroenLinks stelt een traject voor, waarin de belangen samen met alle betrokkenen zorgvuldig worden afgewogen. Dat kost tijd, maar alleen zo ontstaat volgens Helmer draagvlak. “Zonder draagvlak van je inwoners kun je een afspraak met de Provincie ook moeilijk waarmaken”. Het voorstel van PvdA/GroenLinks bestaat uit drie stappen; 1) analyse van problemen en kansen, 2) ontwikkeling van verschillende ambities met en door inwoners, bedrijven en belangenorganisaties en 3) benutten van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 om inwoners hierin een stem te geven. Na de verkiezingen kunnen de plannen dan nader uitgewerkt worden.

Bijlage: Open brief Zuidplaspolder

PvdA en GroenLinks samen verder in Zuidplas

PvdA en GroenLinks zetten hun samenwerking voort en gaan in 2018 opnieuw met een gezamenlijke lijst  meedoen  aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zuidplas. Beide partijen vormen sinds 2014 één fractie. Volgens PvdA-voorzitter Arjen Hazelebach waren de leden van beide partijen unaniem in hun wens om samen door te gaan. “Als progressieve partijen bereiken we samen meer dan alleen. Onze fractie heeft gestreden voor onder andere sociale woningbouw en energieneutrale nieuwe wijken”. Hij is er trots op dat beide partijen hebben bewezen dat je als oppositiepartij een opbouwende bijdrage kunt leveren. PvdA/GroenLinks heeft zorgbijeenkomsten georganiseerd en heeft eigen plannen ontwikkeld voor bijvoorbeeld zwemles voor alle kinderen en een alternatief plan waarbij nieuwbouw van het gemeentehuis niet nodig is . “En geen partij heeft zo actief de hele raadsperiode op zaterdagochtenden de inwoners opgezocht als onze fractie”.

I gesprek met inwoners

Op zaterdagochtend in gesprek met inwoners

GroenLinks-voorzitter Gijs van Soest  vult aan dat er naast successen ook nog voldoende uitdagingen zijn, bijvoorbeeld het vergroten van de diversiteit in de partijen. “We hebben er gelukkig weer enkele jonge leden bij, maar we willen meer. We roepen dan ook iedereen in Zuidplas op met ons mee te doen. Ook willen we deze zomer op pad gaan om in gesprek met leden en niet-leden de kernpunten van ons verkiezingsprogramma op te halen”.

Vragen afsluiting Middelweg/Bredeweg

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld over de communicatie en belangenafweging bij de voorgenomen afsluiting van de Middelweg/Bredeweg.

Aanleiding

Op 19 mei heeft het college een informatienota aan de raad gestuurd over maatregelen om verkeershinder van o.a. verkeerd rijdende vrachtwagens op de Middelweg/Bredeweg te verminderen.

Op 1juni heeft onze fractie het persbericht van de gemeente ontvangen waarin werd aangegeven dat op aangeven van de bewoners van de Middelweg tot een aantal maatregelen is besloten. Nog diezelfde dag bereikte onze fractie vanuit verschillende kanten signalen dat a) veel bewoners en bedrijven niet aanwezig zijn geweest bij de bewonersbijeenkomst en b) deze maatregelen zeer ingrijpend zijn en volgens hen niet verhouding staan tot het probleem dat opgelost wordt.

Onze fractie heeft afgelopen donderdag en vrijdag de zorgen over het proces en belangenafweging bij wethouder de Haas kenbaar gemaakt en geadviseerd de maatregelen niet in te voeren voor er een overleg is geweest met de andere omwonenden en bedrijven. Voor zover wij hebben begrepen wordt dit overleg binnen twee weken georganiseerd, maar is het nog steeds de intentie de maatregelen daarvoor al in te voeren.

 De fractie van PvdA/GroenLinks heeft dan ook de volgende vragen over het proces, inclusief belangenafweging, van het afsluiten van de Middelweg/Bredeweg.

 

Kernvragen (politieke actualiteit) zijn

1)    Waarom zijn deze ingrijpende maatregelen voor veel bewoners en bedrijven als een volslagen verrassing gekomen en is hier met een goed participatieproces geen beter draagvlak voor verkregen?

2)    Door de maatregelen nu in te voeren en wellicht na het overleg met de omwonenden en bedrijven aan te passen, lijkt het erop dat er sprake is van ‘trial and error’ in plaats van een gedegen voorbereiding en afweging van de maatregelen. Waarom worden maatregelen met grote snelheid ingevoerd zonder gedegen belangenafweging en een bijbehorend verkeersbesluit? Zijn deze maatregelen wel voldoende verantwoord om te nemen?

 Onderliggende vragen

 Informatie-avond van 17 mei

 1. Wanneer zijn bewoners en bedrijven langs de Middelweg/Bredeweg uitgenodigd voor de informatie-avond van 17 mei. Hoe breed is de uitnodiging verspreid? Zijn ook al diegenen uitgenodigd wiens belang geraakt wordt door de nu voorgenomen maatregelen (met name de afsluiting)
 2. Welke deel van de genodigden was aanwezig op de informatie-avond op 17 mei?
 3. Waren er bewoners en bedrijven niet aanwezig waarvan u er kon uitgaan dat deze negatief geraakt zou worden in hun belangen door een verslechterde bereikbaarheid?
 4. Hoe heeft u deze groep geconsulteerd over de voorgenomen maatregelen? Indien geen consultatie heeft plaatsgevonden, hoe ver van te voren zijn zij geïnformeerd en was dit voor of na het persbericht?
 5. Was het voor iedereen bij de informatie-avond op 17 mei duidelijk dat met  ‘het aanpakken van het probleem bij de bron’ ging om een harde afsluiting of waren ook betere bewegwijzering of andersoortige maatregelen op dat moment nog een optie? Indien het laatste het geval is, is er na het definitief worden van de maatregelen nog gecheckt bij de aanwezigen of zij de maatregel steunen?

 

Tijdspad

F. Waarom worden de voorgenomen maatregelen nu op stel en sprong genomen?

 

Afweging, onderbouwing en verkeersbesluit

G. Welke belangenafweging heeft er plaatsgevonden?

H. Zijn alle mogelijke negatieve effecten van de maatregelen (afsluiting en drempel in de tunnel) voldoende doorgerekend en door experts beoordeeld?

I. Zijn andere, alternatieve, maatregelen voldoende onderzocht?

J. Waarom is, gezien de langdurigheid van de situatie en de impact van de maatregel, geen verkeersbesluit genomen?

 

Doelwijk

K. Het college doet voorkomen dat de aansluiting bij Doelwijk alle problemen oplost, terwijl de analyse ook is dat buitenlandse chauffeurs met verouderde navigatiesystemen juist nog over de Middelweg rijden. Hoe lost een nieuwe aansluiting het probleem van verouderde navigatiesystemen op?

 

PvdA/GroenLinks

Johan Helmer

PvdA/GroenLinks stelt vragen over toekomstvisie recreatieparken

Raadslid Pieter Beeldman heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de toekomstvisie die het college van B&W heeft met betrekking tot de recreatieparken. Dit na waarschuwingen van bewoners dat de situatie op de Moordrechtse parken snel verslechtert als gevolg van de handhaving op permanente bewoning.

Historie

Het college heeft zich in het begin van deze raadsperiode ingezet om een oplossing te zoeken voor bewoners die hun recreatiewoningen permanent bewonen. Gekozen is om geen verdere gedoogvergunningen te verlenen en geen mogelijkheden te zoeken voor dubbelbestemming of andere manieren van legalisering. Wel zijn beperkt maatwerkvoorzieningen aangeboden voor schrijnende gevallen. Deze bewoners mogen enkele jaren de tijd nemen om de permanente bewoning te beëindigen. Voor andere gevallen wordt handhaving voortgezet of  geïntensiveerd.

Onze fractie heeft toen het college gewaarschuwd dat bij verdere handhaving van permanente bewoning verpaupering bij een deel van de parken voor de hand ligt. Deze parken/woningen lenen zich vanwege de omgeving niet goed voor recreatie en er is onvoldoende vraag voor gebruik als recreatiewoning. We verwachtten permanente hoge handhavingskosten.

 

Huidige situatie

We zijn inmiddels twee jaar verder en zijn benieuwd naar de ervaring van het college met de handhaving. Onze fractie krijgt van de bewoners/omwonende signalen dat de situatie op de recreatieparken Poldertuin en ‘t Vissertje de laatste tijd in snel tempo verslechtert. De sfeer is gespannen op de parken door de de frequente aanwezigheid van handhavers. Er is steeds meer leegstand doordat mensen niet meer in hun woning durven te zijn, uit angst dat zij als permanente bewoner wordt aangemerkt door de handhavers. Dit zorgt voor vermindering van de sociale cohesie en voor sociale onveiligheid. Ook worden woningen gebruikt door arbeidsmigranten. Waar deze parken enkele jaren geleden nog levendig, goed onderhouden en gezellig waren, begint de staat van de parken en de woningen te verminderen en ontstaat er verpaupering. Daarnaast klagen bewoners over veel slordigheden in de handhavingsprocedure. Het college is hier door de bewoners/omwonende middels brief en mail over ingelicht.

 

Vragen

 1. Is het college bekend met de hier boven geschetste signalen?
 2. Welke actie heeft het college hierop ondernomen? 
 3. Hoe kijkt het college aan tegen de slordigheid in de procedure die door de bewoners geschetst wordt?
 4. Kan het college middels een informatienota aangeven wat de stand van zaken is van de handhaving bij de parken. Wat zijn de jaarlijkse kosten van handhaving (inclusief juridische kosten) en ontwikkeling van het aantal gevallen van handhaving, etc.
 5. Geven ervaringen van de afgelopen periode nieuwe inzichten over hoe de kosten van de handhaving op de recreatieparken maatschappelijk in verhouding staan tot de totale handhavingskosten en kosten voor handhaving in andere sectoren? Vindt het college dat de maatschappelijke meerwaarde van handhaving op permanente bewoning nog steeds zodanig is dat hieraan prioriteit moet worden  gegeven?
 6. Hoe schat het college de handhavingskosten voor de komende 10 jaar in en wanneer verwacht het college de handhaving op permanent gebruik van de recreatiewoningen te kunnen stoppen?
 7. Wat is volgens het college het recreatief potentieel van de diverse recreatieparken, met name de parken in Moordrecht waar de signalen nu vandaan komen?
 8. Voert het college naast de repressieve aanpak (handhaving) ook een actief ruimtelijk beleid om verpaupering van de parken tegen te gaan en het recreatief potentieel van de parken te bevorderen? Zo ja, kunt u dit beleid beschrijven. Zo, nee, waarom niet?
 9. Houdt het college de ontwikkelingen rond permanente bewoning in de rest van onze provincie in de gaten, zoals bijvoorbeeld Noordwijk, om kansen te benutten om tot optimalere oplossingen te komen.  En zo ja, welke mogelijkheden ziet het college?
 10. Kortom: hoe ziet het college de situatie over 10 tot 15 jaar op deze parken?

“Laat jongeren toe tot inwonerspanel”

PvdA/GroenLinks Zuidplas heeft vrijdag aan ruim 30 leerlingen van het Comenius in Nieuwerkerk gevraagd hoe zij aankijken tegen deelname van jongeren van 12 tot 18 jaar aan het digitaal inwonerspanel van de gemeente Zuidplas. Dit panel van bijna 700 inwoners wordt door de gemeente geraadpleegd over actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld recent over de wenselijkheid van speelautomatenhallen. Het viel PvdA/GroenLinks op dat de groep jongeren tot 18 jaar nog uitgesloten is van deelname, terwijl dit een mooi instrument is om hen eerder bij de gemeente en de politiek te betrekken en hun vaak verfrissende mening te horen. Dit is reden voor de partij om voor te stellen de minimum leeftijd te verlagen naar 12 jaar. Wethouder Van Woudenberg heeft twijfels of het panel wel aansluit bij de belevingswereld van deze jongeren. Uit de gesprekken van PvdA/GroenLinks blijkt echter dat meer dan 80 procent van de ondervraagde jongeren vindt dat elk kind zelf de keuze moet kunnen maken of hij of zij een onderwerp van het panel interessant vindt. Raadslid Johan Helmer heeft genoten van de gesprekken met de jongeren. “Bijna alle jongeren namen de moeite om met ons in gesprek te gaan, meer nog dan volwassen dat doen. En er waren erg leuke reacties bij, zoals een meisje dat aangaf dat kinderen soms wel slimmere dingen zeggen dan hun ouders”. Helmer zag dat er ook grote verschillen zijn in de interesses van de jongeren. “Maar eigenlijk is dat bij ouderen niet anders”. Dat de grote meerderheid van jongeren vindt dat het panel open moet staan voor jongeren, betekent niet dat zij ook zelf altijd meedoen. Maar zo’n 40% van de ondervraagden overweegt dat te doen. Maar dat is volgens de jongeren niet het punt, of zoals twee jongens het benoemden “waar het om gaat is dat jongeren ook gewoon inwoners zijn en op een heel andere manier denken dan volwassen”.

leerlingen comenius

Johan Helmer in gesprek met leerlingen van het Comenius college

“jongeren zijn ook gewoon inwoners en denken op een heel andere manier dan volwassen”