Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari jl.

Beste mensen, goeie middag en welkom op onze Nieuwjaarbijeenkomst. Dit is al weer de vijfde nieuwjaarbijeenkomst van onze politieke combinatie PvdA/GroenLinks.

2et afgelopen jaar was het jaar van de verkiezingen. Daarbij zagen wij dat onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad met maar liefst een volle zetel van twee naar drie groeide. Ik zou zeggen een welverdiende waardering die onze gezamenlijke fractie mocht oogsten. Maar we zijn al weer zo’n drie kwartalen onderweg. Daarin heeft onze fractie bestaande uit Jacques, Martin en mijn persoon niet stil gezeten. Al is het ons niet gelukt om aan de coalitie te mogen deelnemen, denk ik dat we als kleine oppositiefractie toch zeker worden gehoord en onze groen-sociale inbreng voort hebben kunnen zetten, waarbij we ons op onderdelen toch weten te onderscheiden van de andere partijen. Wij mijden de scherpte in het debat niet en zijn van mening dat het goed is als er in de raad ook andere en soms onverwachte geluiden doorkinken.

1

Natuurlijk na drie kwartalen zijn er nog geen grote wapenfeiten te melden, behalve dan onze inzet voor de huisvesting van het Cultureel Centrum Moordrecht en de onverkwikkelijke aanpassing van het sociale bouwprogramma in Esse Zoom Laag. Voor de laatste kwestie kwam een motie van afkeuring uit onze handen. Een initiatief dat toch het nodige reuring heeft gebracht, dat nu nog steeds naklinkt. Op een nieuwjaarsbijeenkomst moet je overigens niet te lang terugkijken, maar vooral de toekomst belichten.

3

Wel, komende dinsdag dienen we een motie in om het LHBTI-beleid nu eens echt vaste voet aan de grond van onze gemeente te geven. Dit wordt, zoals al is gebleken, niet echt gewaardeerd door onze christelijke raadsfracties, maar kan, zo denk ik wel op een meerderheid rekenen. Direct daarna staat de woonvisie 2025 op het menu. Op zich een best smakelijke hap, maar waarin de ambitie rond de sociale woningbouw nog best wat zou kunnen worden vergroot. Dit is wel een mooi moment om opnieuw de serieuze inbreng van onze wethouder op dit dossier te toetsen. Ook het Sociaal Domein is nog steeds sterk in beweging. Het lijkt ons toch niet lukken om een drietal jaren na de decentralisaties de processen te stabiliseren en zeker de overhead in de Zorg te verminderen. Zo ligt er nu een verbetervoorstel in de raad, waarin het sociale team wordt opgeknipt naar een Hulp- en Ondersteuningsteam (HOT) en een Gemeentelijk Toewijzingsteam (GTT). Een voorstel dat wij toch wel erg kritisch willen bevragen en waarvan wij ons afvragen of dit nu oplossing gaat bieden en bijvoorbeeld ook de overhead in de Jeugdzorg zal verminderen. Natuurlijk moeten wij ons als raadsleden eigenlijk ver houden van de bedrijfsvoering, maar van dergelijke reorganisaties mag je toch op zijn minst verwachten, dat dit voldoende wordt onderbouwd. Wij zullen in ieder geval en wel voor het gehele Sociale Domein ons vooral blijven richten op het verbeteren van de resultaten en het verminderen van de overhead om zo de schaarse middelen vooral voor de uitvoering beschikbaar te houden.

IMG_0187

Ook de invoering van de Omgevingswet zal onze creativiteit en controle op de voortgang gedurende het komende jaar vergen. In dat verband doet onze fractie ook, mede dankzij en door de fractieondersteuners, volop mee. Deze fractieondersteuning die nu door Marieke, Aad, Geertien en Arjan continue wordt geleverd, blijkt ook de afgelopen periode onmisbaar. In het driewekelijkse fractieoverleg tussen de fractie en de fractieondersteuners wordt onze inzet en positie bepaald. Hier is o.a. ook afgesproken dat we van onze zijde de discussie over de kostbare handhaving van de permanente bewoning van de recreatieparken opnieuw aan de orde willen stellen. In dat verband heeft Pieter de afgelopen maanden de nodige persoonlijke inzet getoond en heeft Martin als lid van het presidium deze kwestie weten te agenderen voor een gemeenteraad in februari. Wij zijn als fractie dan ook zeer verheugd dat de genoemde fractieondersteuners ons deze constructieve ondersteuning willen bieden en willen naar de toekomst toe hen nog nauwer betrekken bij diverse ontwikkelingen door bijvoorbeeld deelname aan begeleidingsgroepen, zoals die voor de invoering van de Omgevingswet.

4

Met het verdwijnen van GertJan Kats als burgemeester is het proces van selectie en aanstelling van een nieuwe burgemeester van start gegaan. Natuurlijk zijn wij door deelname aan de vertrouwenscommissie nauw betrokken bij het proces van aanstelling van een nieuwe burgemeester. Bij dit proces zullen wij als oppositiepartij vooral ook aandacht vragen voor de gewenste onafhankelijkheid van de burgemeester als voorzitter van het college van B&W in samenhang met het voorzitterschap van de gemeenteraad. 

Overigens ik nodig u alle ook uit om daar waar mogelijk de fractie te ondersteunen en, al is het dan incidenteel, deel te nemen aan onze fractievoorbereidingen op de maandagavond een wee voor de raadsvergaderingen. Daarnaast blijven wij natuurlijk open staan voor zaken waarvan U denkt dat wij aandacht moeten vragen in de gemeenteraad of nadere vragen moeten stellen. Ter afsluiting vermeld ik nog dat ik er alle vertrouwen in heb dat we met de huidige fractie ondersteund door de fractieondersteuners de komende tijd met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Hierop wil ik dan ook graag een toost uitbrengen, tenminste als U nog wat in uw glaasje heeft. OP EEN GOED 2019 MET EEN KRACHTIGE EN ONDERSCHEIDENDE RAADSINBRENG!

 Johan

 

 

Minder sociale woningbouw Esse Zoom Laag onverteerbaar

Onbegrijpelijk, ongefundeerd en onverteerbaar, dat vinden PvdA/GroenLinks en SP van het weer verminderen van het aandeel sociale woningbouw in de wijk Esse Zoom te Nieuwerkerk. Zij baseren deze meningen op de onlangs door het college van B&W gepubliceerde resultaat van heronderhandeling met de ontwikkelaar van Esse Zoom Laag. Hierbij is afgesproken dat ten koste van de sociale woningbouw meer middeldure woningen mogen worden gebouwd.

                               13756D5F-22F5-4F53-96DA-40F41F355393

Onbegrijpelijk, zo vinden de beide raadsfracties, omdat de verantwoordelijk wethouder Hordijk de afgelopen 4 jaren voortdurend heeft gesproken over de noodzaak van sociale woningbouw in de gemeente Zuidplas. Al eerder was de bouwopgave van sociale woningen in Esse Zoom Laag verminderd van 161 tot 112 woningen. In het bestemmingsplan voor de gehele wijk Esse Zoom was het oorspronkelijke uitgangspunt dat 30% sociale woningen zouden worden gebouwd. Met de nieuwe vermindering tot 60 sociale woningen wordt dit uitgangspunt gehalveerd.
Ongefundeerd, omdat het aandeel sociale woningen in Zuidplas nu al fors afwijkt van het uitgangspunt van 30% sociale woningbouw van de (concept) Woonvisie 2025 “Dorps Wonen in de Zuidplas, nu en in de toekomst”. Daar komt nog bij, dat in de woonvisie juist Nieuwerkerk a/d Ijssel als dorp met het grootste tekort aan sociale woningen wordt aangemerkt. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen die de verkoop van huurwoningen door Vestia zal hebben op de voorraad aan sociale woningen in dit dorp. De aanleiding tot deze nieuwe afspraken met de ontwikkelaar is dan ook volstrekt onduidelijk. Het college van B&W zegt graag meer middenhuur in Esse Zoom Laag te willen realiseren. Dit terwijl er in 2014 het aandeel middeldure woningen al met ruim 100 woningen toenam tot 374 woningen. “De behoefte aan middeldure woningen in de wijk kan dan ook niet de reden zijn”, zo stelt dhr. Baas van de SP.
Onverteerbaar, omdat dit nu de tweede keer is dat tegen de zin van beide fracties het aandeel aan sociale woningen in de nieuwbouwwijk Esse Zoom wordt vermindert. Zo werd in april 2014 al 50 van de afgesproken 161 sociale woningen in Esse Zoom Laag aan het middeldure segment opgeofferd. Dit omdat, zoals toen werd beweerd, er niet of nauwelijks behoefte zou bestaan aan dergelijke woningen. “Een knap staaltje van doelredenering zo kort na het aflopen van de crisis.”, zo stelden de fracties van de PvdA/GroenLinks en de SP. In vervolg hierop hebben de fracties van de PvdA/GroenLinks en de SP de afgelopen jaren voortdurend de aandacht gevestigd op het tekort aan sociale woningen en de noodzaak voor een grotere sociale bouwopgave in de diverse gebiedsontwikkelingen. Dat zou echter niet mogelijk zijn omdat dan de lopende contracten moesten worden opengebroken. “En dan voelt deze verandering in het bouwprogramma van Esse Zoom Laag als een klap in het gezicht”, volgens dhr. Helmer van de PvdA/GroenLinks.

Het voorstel tot verdere vermindering van de sociale bouwopgave in Esse Zoom Laag kan dus niet rekenen op instemming van de fracties van de PvdA/GroenLinks en SP. De beide fracties zullen zich stevig verzetten tegen deze onbegrijpelijke, ongefundeerde en onverteerbare verandering. Een motie van afkeuring hangt daarbij in de lucht.

Bijdragen van de fractie PvdA/GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 24 april jl.

Tijdens de raadsvergadering van 24 april jl. stonden 7 voorstellen geagendeerd voor de opinierende raad. Daarvan werden 2 agendapunten direct doorverwezen naar het besluitvormend deel en heeft de fractie van de PvdA/Groenlinks ingesproken op 3 agendapunten, t.w.:

- Het meerjarenperspectief Vastgoed;

- De ontwerpverklaring van geen bedenkingen Groenendijk 275;

- De startnotitie Woonvisie.

Onze inhoudelijke inbreng op deze voorstellen leest u hieronder. 

Voorafgaand aan het opinierende deel van de vergadering had de PvdA/GroenLinks vragen voorbereid voor het vragenkwartier over de actualiteit. Deze vragen zijn uiteindelijk ingetrokken. In plaats daarvan had de fractie wel eenm verklaring, die als volgt luidde:

Onze fractie heeft zich samen met de fracties van D66, SP en NEZ verbaasd over het persbericht waarin de beoogde coalitiepartijen aangeven dat zij in een inclusieve samenleving de verbinding tussen politiek en samenleving verder willen versterken en morgenavond daartoe hun, volgens eigen zeggen, regeerakkoord aan de pers zullen toelichten. Dit zonder dat enige eerder toegezegde ruggespraak over het coalitieakkoord met de overige niet betrokken partijen heeft plaats gehad. Dit gaf ons aanleiding om hierover vragen op te stellen voor dit vragenkwartier. Echter, deze wake-up call heeft ertoe geleid dat de beoogde coalitie ons alsnog morgenmiddag heeft uitgenodigd om ons voorafgaand aan de persbijeenkomst bij te praten. Daarmee komen de vragen, die voor dit vragenkwartier over de actualiteit zijn opgesteld, te vervallen en zien wij de nu toegezegde informatie met grote belangstelling tegemoet. Wij trekken onze vragen dan ook hierbij in

 Het spits werd afgebeten door martin Damen voor het Meerjarenperspectief Vastgoed (Agp 7). Tijdens deze eerste rede (maidenspeech) van Martin heeft hij het volgende gememoreerd:

Maiden Martin

Voorzitter,

In het meerjarenperspectief is een duidelijke organisatorische ontwikkeling van het Vastgoedbedrijf zichtbaar. Op heldere wijze wordt aan de Raad informatie verschaft. Het geheel, ook in relatie tot de vorige week gegeven prestaties, geeft een goed beeld van de portefeuille en de organisatieontwikkeling.

Mijn fractie complimenteert de wethouder en zijn ambtenaren met dit product.

Er zijn op de inhoud de volgende opmerkingen: 

- In het meerjarenperspectief wordt soms gerefereerd aan definities of afspraken welke zijn vastgelegd in de nota Vastgoedbeleid 2015. Ik wil als aanbeveling geven dat dit soort verwijzingen dan beter als bijlage kunnen worden meegenomen.

- De afwegingen om panden te heroverwegen of af te stoten worden, deels gebaseerd op, begrippen als maatschappelijk rendement en/of maatschappelijke relevantie. Het zijn begrippen die weinig zijn uitgewerkt en daardoor moeilijk hanteerbaar om verkoop beslissingen op te baseren.

- Wanneer panden worden afgenomen vinden wij dat de marktwaarde ten tijde van verkoop uitgangspunt moet zijn. Als fractie zien wij graag dat het Leontienhuis niet blijft staan op de lijst van af te stoten panden. Het betreft een pand met een goede verhuuropbrengst, we vinden dat de activiteiten die worden uitgeoefend maatschappelijk zeer relevant. Daarnaast betreft het een beeldbepalend pand wat ook nog een gemeentelijk monument is. Wij verzoeken de wethouder om dit pand van de lijst te halen.

 - Bij de panden welke staan te heroverweging worden genoemd de dorpshuizen Op Moer en JWF gebouw.

Mijn fractie hecht waarde aan de functie van de dorpshuizen en ook als is de bezetting niet optimaal. Zien we graag dat er vooral geïnvesteerd wordt in de functie en gebruik van de dorpshuizen. Omdat een herbezinning op deze panden zou kunnen leiden tot afstoten terwijl de prioriteit moet liggen op de versterking van de functies van deze dorpshuizen.

Tenslotte wordt in het voorstel het college de ruimte gegeven om te komen tot afwikkeling c.q. verkoop. Mijn fractie is echter van mening dat het geheel van afwegingen om te komen tot een verkoopbeslissing zo globaal is dat wij graag zien dat ieder voornemen tot verkoop aan de gehele raad wordt voorgelegd.

 Ik dank U

 

Johan Helmer bracht bij de resterende agendapunten het volgende in:

Agp 11: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Groenendijk 275 Nieuwerkerk aan den IJssel

Voorzitter,

Het is in het algemeen bekend dat door het loslaten van de melkquota vele veehouders de kans schoon zien om de stalcapaciteit te vergroten. De keerzijde van deze medaille is dat daarmee ook veel veehouders van de koude kermis terug kwamen omdat zij onvoldoende uitrijcapaciteit hebben voor een ander quotum, het fosfaatquotum. Jawel zo langzamerhand ontdekken we dat er feitelijk meerdere producten vrij komen bij de veehouderij, namelijk naast melk, vlees en huiden ook bergen stront! Daarnaast lijkt de goede lijn van verduurzaming van de veehouderij ook meer en meer te nijgen naar bijvoorbeeld grasmelk, dat bij grondgebonden veehouderij wordt geproduceerd. Een ontwikkeling die onze rood/groene fractie toejuicht, maar ons ook kritischer maakt bij intenties van de individuele veehouder om de stalcapaciteit als gevolg van het vervallen van het melkquotum te vergroten.

 Wij begrijpen de economische motieven, maar zijn tevens van mening dat deze binnen de beleidsintenties van onze rijksoverheid en de desbetreffende sector moeten passen. Dat gaf ons dan ook aanleiding voor het stellen van een aantal technische vragen op het vlak van de beoogde uitbreiding in de zin van groot vee eenheden en bijbehorende uitrijcapaciteit voor de vrijkomende extra mest. In de beantwoording van onze vragen, waarvoor dank, geeft u aan dat de verklaring van geen bedenkingen alleen maar betrekking heeft op het ruimtelijk mogelijk maken van de uitbreiding van de stal. U stelt daarbij dat het voorzien in voldoende fosfaatrechten door de initiatiefnemer los staat van deze procedure.

 Deze mening delen wij niet.

 Wij zijn van mening dat we als overheid hierin tenminste een nader afweging moeten maken om een ongebreidelde en naar de toekomst onhoudbare uitbreiding van de veestapels te voorkomen. Al is het maar om ons mooie open gebied zo min mogelijk te bebouwen en in de toekomst opgezadeld te worden met functieveranderingen die de continuïteit van dergelijke bedrijven moet garanderen. Wij zijn dan ook van mening dat een dergelijke beschouwing van o.a. de haalbaarheid van de uitbreiding in relatie tot bijvoorbeeld de fosfaatquota en onlosmakelijk onderdeel moet zijn van een dergelijk voorstel. In dat verband verbazen wij ons dat bijvoorbeeld voor de verklaring van geen bedenkingen voor de Herenweg nr 54 in Moerkapelle een advies wordt gevraagd rond de levensvatbaarheid van het bedrijf bij de Agrarische Beoordelingscommissie. Je zou toch verwachten dat een dergelijk advies ook voor deze ontwerpverklaring de nodige meerwaarde zou hebben.

 Wij zullen instemmen met uw voorstel, maar verzoeken u dringend om bij een volgend verzoek voor uitbreiding van stalcapaciteiten ook de milieu- en klimaat technische kant van het verzoek te laten belichten, dan wel een advies over het initiatief van bijvoorbeeld de Agrarische Beoordelingscommissie toe te voegen.

 Ik dank U

 

Agp 13: Startnotitie Woonvisie Zuidplas

 Voorzitter

 Opnieuw een startnotitie voor het opstellen van de Woonvisie.

Na een eerste aanzet in november van het vorige jaar lijkt dit proces toch wel erg te lijden aan startproblemen. Het is dan ook te hopen dat het proces van opstellen van deze woonvisie wat doorzichtiger en vlotter zal verlopen, want in de opeenvolgende discussies rond de startnotitie raak je de richting een beetje kwijt.

Terug naar de basis van de woonvisie, kan je jezelf afvragen wat je feitelijk als resultaat van de woonvisie verwacht, en op welke wijze je tot dit resultaat wil komen. Onze fractie verwacht uit de woonvisie feitelijk te kunnen opmaken wat, waar, hoeveel, voor wie, wanneer en op grond van welke context woningen in onze gemeente gebouwd zullen gaan worden.

Daarnaast vinden wij een nauwe betrokkenheid van de stakeholders aan de bouwende en afnemende zijde van groot belang en denken wij dat voor een effectief besluitvormingstraject onze raad nadrukkelijk betrokken moet worden waarbij, al dan niet in de programmacommissie Ruimtelijke Plannen, de voortgang regelmatig wordt besproken en bijvoorbeeld uitkomsten van deelonderzoeken of afgeronde procesfasen worden besproken. Daarbij verwachten wij dat ten minste een keer en uiterlijk na het zomerreces een tussenstand in een opiniërende raad wordt gedeeld en besproken.

Kunt u daarin voorzien?

 Wij zijn o.a. ook benieuwd of en zo ja welke relatie er wordt gelegd tussen het nieuwe coalitie-akkoord en de woonvisie, ofwel wordt in het akkoord hierop nog nader ingegaan?

 Rijp en groen door elkaar zetten wij in aanvulling op eerdere opmerkingen nog de volgende kanttekeningen bij de startnotitie en de beoogde inhoud van de woonvisie.

Qua organisatie vinden wij de voorgenomen samenstelling van de projectgroep aan de magere kant en vragen ons af of er niet een betere verhouding tussen aanbieders en afnemers zou moeten worden nagestreefd.

 Op de vragen wat en voor wie, zijn wij van mening dat onze gemeente primair een opgave heeft in het bouwen voor de eigen inwoners en daarin een zodanige differentiatie biedt dat voor een ieder een passende huisvesting kan worden geboden. Daarnaast doet zich onmiddellijk de vraag voor wat hierin onze regionale en bovenregionale opgave is? Naast de behoefte in het regionale en bovenregionale woningaanbod speelt voor ons daarbij vooral ook de ratio tussen het bouwen voor de eigen inwoners en deze regionale opgaves een rol. Het zou goed zijn om in de woonvisie hierop nader in te gaan en bijvoorbeeld streefwaarden op te nemen. Immers bouwen voor de regionale instroom alleen komt zeker niet ten goede aan onze dorpse samenhang en het welbevinden van de eigen inwoners. Kortom, wij zijn er dan ook voor om het bouwprogramma primair aan te laten sluiten op de behoefte van de eigen inwoners zodat de kansen voor hen om een passende woning te vinden worden geoptimaliseerd, waarbij aanvullend voor de regionale instroom een evenredige bouwproductie kan worden gerealiseerd. In dat verband is het wellicht zinvol om nader onderzoek te verrichten naar de daadwerkelijke woonbehoefte van de eigen inwoners. Wij verwachten in ieder geval dat de woonvisie hierop dieper zal ingaan waarbij het motto is de behoefte bepaald de aantallen en niet andersom.

Op de vraag waar wordt gebouwd, verwachten wij dat de woonvisie de nodige informatie biedt over aantallen en typen woningen per uitleglocatie.

 Zoals eerder gezegd is bij de verdere uitbreiding van onze dorpen vooral ook de verbinding van deze nieuwe wijken met het dorpscentrum en de voorzieningen een belangrijk punt van aandacht. Naast ontsluiting voor de auto en de fiets verwachten wij daarbij ook een nadere beschouwing op de bereikbaarheid voor scootmobiels en eventueel de mogelijkheden van ontsluiting met een shuttle. Immers hier is het van belang dat de nieuwe seniorenwoningen in deze wijken ook een voor deze doelgroep interessante plaats van vestiging bieden. Levensbestendig bouwen betekent volgens ons dan dus meer dan de kwaliteit van de woning alleen.

 In de startnotitie wordt gesproken over het voornemen van actualisatie om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Een mooi voornemen, maar waarvan in de praktijk, in ieder geval tot nu toe met een woonvisie uit 2013, nauwelijks iets is terecht gekomen. Wij denken dat een tweejaarlijkse evaluatie van de woonvisie hierin meer structuur zal kunnen brengen en stellen u dan ook voor een dergelijke evaluatieplicht in de woonvisie op te nemen.

 Op het onderdeel duurzaamheid wordt verwezen naar de Raamovereenkomst 2016 tot 2020 waarin afspraken met de wooncorporaties zijn gemaakt. Gelet op de recente landelijke ontwikkelingen o.a. op het vlak van gasloos bouwen vragen wij ons af of deze raamovereenkomst voldoende actueel is en niet op onderdelen moet worden herzien.

 Ten slotte verwachten wij dat de woonvisie ook een financieel/economische beschouwing zal bevatten over de verwachte kosten en opbrengsten van realisatie van deze visie. Wij nemen aan dat een dergelijk hoofdstuk aan de woonvisie zal worden toegevoegd.

 Wij vragen u nu zeker niet om de startnotitie op grond van onze opmerking opnieuw op te poetsen, maar verzoeken u dringend met onze kanttekeningen rekening te houden en verwachten van uw nieuwe college, zoals eerder aangegeven, dat zij onze raad nauw blijft betrekken bij de verdere uitwerking van de woonvisie.

 Ik dank U

 

 

 

Pieter Beeldman heeft voor de komende vier jaren afscheid genomen van de gemeenteraad

Op dinsdagavond 27 maar jl. werd afscheid genomen van de vetrekkende raadsleden van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas, waaronder Pieter Beeldman. Pieter was de afgelopen vier jaren raadslid namens de 2-persoonsfractie van de PvdA/GroenLinks en heeft zijn raadslidmaatschap vol overgave verricht. Hij was o.a. de krachtige fractiemotor voor de onderwerpen in het sociale domein (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering enz.) en  duurzaamheid. Pieter heeft zijn raadslidmaatschap vol overgave beleden en kiest voor de komende vier jaren voor zijn gezin en het werk bij Rijkswaterstaat.

Tijdens de avond was er voor fractiegenoten gelegenheid om hun scheidende college toe te spreken. De toespraak van Johan Helmer kunt u via de hieronder gegeven link beluisteren.

Toespraak bij vertrek Pieter Beeldman uit de gemeenteraad

Marieke Schuurman kiest voor fractieondersteuning

Bij de verkiezingen op 21 maart haalde de PvdA/GroenLinks drie zetels. Marieke Schuurman (plaats 4 op de lijst) werd verkozen met voorkeurstemmen. Zij kondigt aan te kiezen voor een betrokken rol op de achtergrond.

IMG_0355

Haar verklaring: Velen van u hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen uw stem op mij uitgebracht. Dat waardeer ik enorm. Ik realiseer me dat uw vertrouwen een verantwoordelijkheid schept. Die verantwoordelijkheid voel ik ook sterk. Na enig wikken en wegen heb ik er desondanks voor gekozen mijn zetel nu niet in te nemen. Mijn plaats op de lijst – achter de verwachte verkiesbare plaatsen – is het gevolg van mijn eigen verzoek aan de kandidatencommissie. De reden daarvoor was en is nog steeds dat ik een raadslidmaatschap op dit moment niet kan inpassen bij de verantwoordelijkheden voor mijn gezin en werk. Ik kies daarom voor een rol naast de fractie, niet erin.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Johan, Martin en Jacques, als fractie, uw stem eer aan zullen doen. Natuurlijk blijf ik wel direct betrokken bij de fractie en zal ik me enthousiast daarvoor inzetten, waaronder als fractieondersteuner (commissielid). U hoort dus zeker nog van mij de komende periode.

Marieke Schuurman

 

Voor vragen: mariekeschuurman@hotmail.com/06-53660172 of Gijs van Soest, voorzitter GroenLinks aan den IJssel; 06-26426601

Noot van besturen en fractie: De besturen en fractie van het politiek verbond PvdA/GroenLinks heeft begrip en waardering voor de keuze van Marieke. Zij zijn blij met haar intentie om haar waardevolle kennis en kostbare tijd wel te besteden als fractie-ondersteuner en zich ook beschikbaar houdt voor het raadslidmaatschap in de toekomst zodra deze gelegenheid zich voor doet.

 

 

 

PvdA/GroenLinks van 2 naar 3 zetels in de gemeenteraad

Al is het nog voorlopig, toch vieren wij al feest over onze winst van de derde zetel in de gemeenteraad voor de komende vier jaren. Een derde zetel is een winst van maar liefst 50%!

IMG_1574

Wij danken dan ook de kiezers die ons hun vertrouwen schonken en zullen onze uiterste best doen om dit vertrouwen de komende jaren waar te maken!

Bovendien nodigen wij U graag uit om contact met ons te houden en eventuele kwesties bij ons aan te kaarten. Wij staan graag open voor uw suggesties en mogelijke verbeterpunten voor de gemeente Zuidplas.

 

J. (Johan) Helmer

Lijsttrekker.

Geen vijfde dorp maar open en groene polder!

Er is door de gemeente Zuidplas een bid bij de provincie neergelegd over het vijfde dorp. De drie partijen, NEZ, PvdA/GroenLinks en SP, die tegen het bid waren en blijven, willen de strijd tegen het volbouwen en het vijfde dorp niet opgeven. Daarom een gezamenlijke visie waarin de partijen er nog een keer bij stilstaan waarom de polder open en groen moet blijven!

5de dorp

 Foto : Martin Damen – Johan Helmer (PvdA/GroenLinks) – Paul van Drenth (NEZ) – Jan Baas – Serena Rodenburg (SP)

1. Waarom is het vijfde dorp een slecht plan?

PvdA/GroenLinks: “Het is overbodig en veel te voorbarig, er is immers nog genoeg ruimte rond de dorpen. Het is financieel niet haalbaar en stort de gemeente in hogere schulden”.

 SP: ”Omdat daarmee het groene weidse uiterlijk van de gemeente Zuidplas verdwijnt. Wij zijn voor natuur, groen behoud en de vele dieren die daarin leven. Bovendien zou de bodem eerst geschikt gemaakt moeten worden voor woningbouw, wat veel geld kost. Goedkope woningen kunnen daarom nauwelijks gerealiseerd worden.”

 NEZ: “Omdat er genoeg ruimte is aan de randen van de dorpen. Verstedelijking, dus het opofferen van ruimte en groen, heeft bewezen negatieve effecten voor de gezondheid van mens en dier te hebben.”

2. Wat is het alternatief?

 SP: “Bouwen naar behoefte! In en aan de bestaande dorpen kan nog voldoende gebouwd worden. Daar zijn al voorzieningen die dan niet nieuw aangelegd hoeven te worden. Ook komen er mogelijkheden voor meer voorzieningen wanneer deze dorpen groeien. Ook moet er goed gekeken worden dat de bereikbaarheid met fiets en OV beter wordt! “

 NEZ : “Naar behoefte bouwen aan de randen van de dorpen. Het kiezen van woonvormen naar vraag en behoefte zoals Tiny houses mogen de aandacht krijgen. “

 PvdA/GroenLinks: “Er is voldoende ruimte om in en rond de bestaande dorpen tot 2030 nog 5000 woningen te realiseren wat meer dan toereikend is voor huisvesting van de eigen en regionale behoefte.”

 3. Wat zijn de voordelen hiervan?

NEZ : “Betere doorstroming van het totaalgebied, ruimte voor recreatie voor niet alleen de inwoners van zuidplas maar ook daarbuiten. Daarnaast woord er ruimte gecreëerd voor het plaatsen van alternatieve energie-opwekking zoals zonneparken” .

PvdA/GroenLinks:  “Het woningbouwprogramma blijft hiermee op een voor de gemeente Zuidplas behapbaar niveau waardoor de organisatie niet hoeft te groeien en niet de vastgoed-giganten de ontwikkeling gaan bepalen. Daarnaast wordt de vitaliteit van de bestaande dorpen en hun voorzieningen versterkt.”

SP: “Onze bestaande dorpen worden versterkt en beter! Inwoners krijgen meer kans te verhuizen binnen hun dorp, vooral ouderen en jongeren die woningzoekend zijn. Door de groei liggen de kansen voor ondernemers en midden/kleinbedrijf ook open voor nieuwe klanten en sportverenigingen krijgen nieuwe leden.”

 

Verkiezingsdebat Opmoer, Moerkapelle

 Opmoer, dinsdagavod 13 maart, werd door het bestuur van Opmoer i.s.m. de gemeente een verkiezingsdebat georganiseerd. Naast een debat over drie onderwerpen, t.w.: De ontsluiting van Moerkapelle, integratie van nieuwe inwoners en de toekomst van het Dorpshuis Opmoer werd door alle partijen gereageerd op een aantal vragen uit het publiek. De vragen betroffen de seniorenwoningen, de ouderenzorg en de dorpse verbindingen met de andere dorpen in de gemeente en het omliggende gebied. De debatten werden gevoerd nadat de diverse vertegenwoordigers van de acht partijen zich hebben voorgesteld en kort een toelichting hebben gegeven over hun inzet in relatie tot het dorp Moerkapelle.

De bijdrage van de PvdA/GroenLinks kunt U hieronder nalezen.

IMG_1524  IMG_1525

Goedenavond,

In het verkiezingsprogramma van de PvdA/GroenLinks vindt u in hoofdlijnen:

• Goede zorg voor iedereen

• Huurwoningen voor ieders beurs

• Geen armoede

• Een duurzame en aardgas-loze toekomst, en

• Levendige dorpen, zonder vijfde dorp

Dat betekent niet dat we op meer lokale kwesties geen opinie hebben.

Er wordt volop gebouwd in Moerkapelle waarmee de woningvoorraad in dit dorp met ruim 30% toeneemt.

De PvdA/GroenLinks is van mening dat deze bouw primair ten goede moet komen voor eigen inwoners, waarbij vooral ook huurwoningen voor starters en senioren moeten worden gerealiseerd. Daarnaast zullen deze nieuwe woningen ook woningzoekenden van buiten het dorp aantrekken.

Deze groei heeft de nodige consequenties voor o.a. de verkeersdrukte en verkeersveiligheid, maar ook voor de integratie van de nieuwe inwoners in de dorpse gemeenschap en de bereikbaarheid van de voorzieningen in de Dorpsstraat.

Al lijkt “eerst bewegen dan bouwen” averij te hebben opgelopen, blijft voor onze politieke combinatie dit ook het credo voor de toekomst. Daarbij verdient zeker ook de begaanbaarheid en veiligheid van de wegen voor het fietsverkeer zowel als die voor ouderen de voortdurende aandacht. In dat verband zou o.a. de maximale snelheden voor auto’s in het dorp kunnen worden aangepast.

Om het gebruik van de fiets in het dorp extra te stimuleren zou toch wel wat meer mogen worden geïnvesteerd in het parkeren van de fiets en zou een goede fietsverbinding tussen De Jonge Veenen en het dorpscentrum een extra impuls kunnen geven.

Het jarenlange gedoe over de westelijke ontsluiting van Moerkapelle via de Moerkapelse zijde verdient nu toch echt een definitieve keuze. Natuurlijk is een alternatieve oplossing voor het knelpunt voor de Hollevoeterbrug gecompliceerd en duur. Misschien dat hier de oplossing wel ligt in het opheffen van die versmalling zelf, waarbij dan wel de aantrekkelijkheid van doorgaande verkeerswegen verder zou moeten worden vermindert.

Voor het verlevendigen van het dorp zien wij zeker een rol voor het Dorpshuis Opmoer en het hiervoor gelegen plein. Wij dagen u als gemeenschap van Moerkapelle uit om bijvoorbeeld in de zomermaanden contact- of ontmoetingsmarkten of evenementen te organiseren.

Ten slotte wordt het ons inziens hoog tijd dat het al jaren braakliggende terrein op de hoek van de Moerkapelse Zijde en de Dorpsstraat nu eindelijk een definitieve bestemming krijgt, die past bij de functie van de Dorpsstraat.

 

Dus wat let U, Stem PvdA/GroenLinks….

 Dank U voor de aandacht

 Johan Helmer

Lijsttrekker

 

Verkiezingsdebat Lokaal Ondernemen van het VION

Op donderdagavond 8 maart organiseerde het VION het verkiezingsdebat Lokaal Ondernemen in het Van der Valk Hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel. Naast het debat rond een tweetal stellingen werden de politieke partijen ook de mogelijkheid geboden om in een pitch van maximaal 3 minuten hun intenties voor de komende raadsperiode te presenteren. Hieronder leest U de bijdrage van de PvdA/GroenLinks.

Debat lokaal Ondernemen  Pitch

Ik ben U dankbaar dat ik vanavond U onze intenties voor de komende raadsperiode kan presenteren.

Ons verkiezingsprogramma op hoofdlijnen is:

• Goede zorg voor iedereen

• Huurwoningen voor ieders beurs

• Geen armoede

• Een duurzame en aardgas-loze toekomst, en

• Levendige dorpen, zonder vijfde dorp

Dat betekent natuurlijk niet dat we op andere terreinen zoals veiligheid, dienstverlening en het ondernemerschap geen mening hebben. Ook wij vinden goed en vitaal ondernemerschap één van de belangrijkste pijlers voor leefbare gemeenschappen in Zuidplas. Bedrijvigheid is goed voor onze economie, biedt arbeid en vergroot de levendigheid van de dorpen

Met vitaal ondernemerschap ontstaan kansen voor werkzoekenden. Wij verwachten dat U als werkgever meewerkt om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek aan te bieden.

Voor u als ondernemers is een innovatieve en duurzame toekomst van belang. Dit is belangrijk om kosten te verlagen en voor ons milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas moeten we gezamenlijk afbouwen. Uw ondernemerschap kan daarbij als vliegwiel werken bij invoering van innovatieve oplossingen in deze snel groeiende markt.

Maar natuurlijk, U mag ook wat van de politiek verwachten.

Zoals het verminderen van regels onder het mom van “regels, als het niet anders kan”. De invoering van de Omgevingswet zal U en ons daarbij helpen, maar verwacht wel dat u vanuit de eigen kracht overeenstemming vindt met uw omgeving.

Zuidplas kent een groot aantal Zelfstandigen Zonder Personeel. Wij denken dat deze groep ondernemers verenigd in de ondernemersvereniging ZZP-Zuidplas mogelijk wat extra gemeentelijke support zou kunnen gebruiken, zoals bij organisatie van contact of ontmoetingsbijeenkomsten.

Tenslotte zien wij een goede ontsluiting van de dorpen en goede verbindingen van buitenwijken met de dorpscentra’s van belang voor de vitaliteit van uw ondernemerschap. Alle knelpunten hierin kunnen echter niet altijd direct worden opgelost. Het blijft dan ook noodzakelijk dat in het regelmatige contact tussen ondernemers en de gemeente de dorpse ontsluiting en verbindingen worden geagendeerd en er samen naar oplossingen wordt gezocht. Al lijkt “eerst bewegen dan bouwen” averij te hebben opgelopen, blijft voor onze politieke combinatie dit het credo voor de toekomst.

Dus wat let U, Stem PvdA/GroenLinks….

Ik dank U voor de aandacht

 J. (Johan) Helmer