Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Verkiezingsdebat Opmoer, Moerkapelle

 Opmoer, dinsdagavod 13 maart, werd door het bestuur van Opmoer i.s.m. de gemeente een verkiezingsdebat georganiseerd. Naast een debat over drie onderwerpen, t.w.: De ontsluiting van Moerkapelle, integratie van nieuwe inwoners en de toekomst van het Dorpshuis Opmoer werd door alle partijen gereageerd op een aantal vragen uit het publiek. De vragen betroffen de seniorenwoningen, de ouderenzorg en de dorpse verbindingen met de andere dorpen in de gemeente en het omliggende gebied. De debatten werden gevoerd nadat de diverse vertegenwoordigers van de acht partijen zich hebben voorgesteld en kort een toelichting hebben gegeven over hun inzet in relatie tot het dorp Moerkapelle.

De bijdrage van de PvdA/GroenLinks kunt U hieronder nalezen.

IMG_1524  IMG_1525

Goedenavond,

In het verkiezingsprogramma van de PvdA/GroenLinks vindt u in hoofdlijnen:

• Goede zorg voor iedereen

• Huurwoningen voor ieders beurs

• Geen armoede

• Een duurzame en aardgas-loze toekomst, en

• Levendige dorpen, zonder vijfde dorp

Dat betekent niet dat we op meer lokale kwesties geen opinie hebben.

Er wordt volop gebouwd in Moerkapelle waarmee de woningvoorraad in dit dorp met ruim 30% toeneemt.

De PvdA/GroenLinks is van mening dat deze bouw primair ten goede moet komen voor eigen inwoners, waarbij vooral ook huurwoningen voor starters en senioren moeten worden gerealiseerd. Daarnaast zullen deze nieuwe woningen ook woningzoekenden van buiten het dorp aantrekken.

Deze groei heeft de nodige consequenties voor o.a. de verkeersdrukte en verkeersveiligheid, maar ook voor de integratie van de nieuwe inwoners in de dorpse gemeenschap en de bereikbaarheid van de voorzieningen in de Dorpsstraat.

Al lijkt “eerst bewegen dan bouwen” averij te hebben opgelopen, blijft voor onze politieke combinatie dit ook het credo voor de toekomst. Daarbij verdient zeker ook de begaanbaarheid en veiligheid van de wegen voor het fietsverkeer zowel als die voor ouderen de voortdurende aandacht. In dat verband zou o.a. de maximale snelheden voor auto’s in het dorp kunnen worden aangepast.

Om het gebruik van de fiets in het dorp extra te stimuleren zou toch wel wat meer mogen worden geïnvesteerd in het parkeren van de fiets en zou een goede fietsverbinding tussen De Jonge Veenen en het dorpscentrum een extra impuls kunnen geven.

Het jarenlange gedoe over de westelijke ontsluiting van Moerkapelle via de Moerkapelse zijde verdient nu toch echt een definitieve keuze. Natuurlijk is een alternatieve oplossing voor het knelpunt voor de Hollevoeterbrug gecompliceerd en duur. Misschien dat hier de oplossing wel ligt in het opheffen van die versmalling zelf, waarbij dan wel de aantrekkelijkheid van doorgaande verkeerswegen verder zou moeten worden vermindert.

Voor het verlevendigen van het dorp zien wij zeker een rol voor het Dorpshuis Opmoer en het hiervoor gelegen plein. Wij dagen u als gemeenschap van Moerkapelle uit om bijvoorbeeld in de zomermaanden contact- of ontmoetingsmarkten of evenementen te organiseren.

Ten slotte wordt het ons inziens hoog tijd dat het al jaren braakliggende terrein op de hoek van de Moerkapelse Zijde en de Dorpsstraat nu eindelijk een definitieve bestemming krijgt, die past bij de functie van de Dorpsstraat.

 

Dus wat let U, Stem PvdA/GroenLinks….

 Dank U voor de aandacht

 Johan Helmer

Lijsttrekker

 

Verkiezingsdebat Lokaal Ondernemen van het VION

Op donderdagavond 8 maart organiseerde het VION het verkiezingsdebat Lokaal Ondernemen in het Van der Valk Hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel. Naast het debat rond een tweetal stellingen werden de politieke partijen ook de mogelijkheid geboden om in een pitch van maximaal 3 minuten hun intenties voor de komende raadsperiode te presenteren. Hieronder leest U de bijdrage van de PvdA/GroenLinks.

Debat lokaal Ondernemen  Pitch

Ik ben U dankbaar dat ik vanavond U onze intenties voor de komende raadsperiode kan presenteren.

Ons verkiezingsprogramma op hoofdlijnen is:

• Goede zorg voor iedereen

• Huurwoningen voor ieders beurs

• Geen armoede

• Een duurzame en aardgas-loze toekomst, en

• Levendige dorpen, zonder vijfde dorp

Dat betekent natuurlijk niet dat we op andere terreinen zoals veiligheid, dienstverlening en het ondernemerschap geen mening hebben. Ook wij vinden goed en vitaal ondernemerschap één van de belangrijkste pijlers voor leefbare gemeenschappen in Zuidplas. Bedrijvigheid is goed voor onze economie, biedt arbeid en vergroot de levendigheid van de dorpen

Met vitaal ondernemerschap ontstaan kansen voor werkzoekenden. Wij verwachten dat U als werkgever meewerkt om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek aan te bieden.

Voor u als ondernemers is een innovatieve en duurzame toekomst van belang. Dit is belangrijk om kosten te verlagen en voor ons milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas moeten we gezamenlijk afbouwen. Uw ondernemerschap kan daarbij als vliegwiel werken bij invoering van innovatieve oplossingen in deze snel groeiende markt.

Maar natuurlijk, U mag ook wat van de politiek verwachten.

Zoals het verminderen van regels onder het mom van “regels, als het niet anders kan”. De invoering van de Omgevingswet zal U en ons daarbij helpen, maar verwacht wel dat u vanuit de eigen kracht overeenstemming vindt met uw omgeving.

Zuidplas kent een groot aantal Zelfstandigen Zonder Personeel. Wij denken dat deze groep ondernemers verenigd in de ondernemersvereniging ZZP-Zuidplas mogelijk wat extra gemeentelijke support zou kunnen gebruiken, zoals bij organisatie van contact of ontmoetingsbijeenkomsten.

Tenslotte zien wij een goede ontsluiting van de dorpen en goede verbindingen van buitenwijken met de dorpscentra’s van belang voor de vitaliteit van uw ondernemerschap. Alle knelpunten hierin kunnen echter niet altijd direct worden opgelost. Het blijft dan ook noodzakelijk dat in het regelmatige contact tussen ondernemers en de gemeente de dorpse ontsluiting en verbindingen worden geagendeerd en er samen naar oplossingen wordt gezocht. Al lijkt “eerst bewegen dan bouwen” averij te hebben opgelopen, blijft voor onze politieke combinatie dit het credo voor de toekomst.

Dus wat let U, Stem PvdA/GroenLinks….

Ik dank U voor de aandacht

 J. (Johan) Helmer

 

Zuidplas met verkiezingsposter landelijk in de TOP 5

 

Na het campagnefilmpje van ChristenUnie/SGP, dat bij Jinek bij de beste 10 kwam, is Zuidplas ook bij de verkiezingsposters landelijk in de top 5 gekomen. PvdA/GroenLinks dingt met ‘net ff anders’ mee naar de titel ‘beste poster van Nederland’. Lijsttrekker Johan Helmer is trotst dat de poster met de rood-groene zebra door de jury zo gewaardeerd wordt. Die zebra staat volgens Helmer symbool voor de eigenwijze, vrolijke manier waarop de partij in Zuidplas al vier jaar bezig is. “Op zaterdagen gingen we bij de winkelcentra met inwoners in gesprek. De punten die we daar hoorden, hebben we vertaald in constructieve voorstellen in de raad.”

A2 PvdAGroenLinks zebra's 4

De poster lag al even klaar. Pieter Beeldman, de ontwerper, werd voor de poster geïnspireerd door de plannen voor het gemeentehuis. “In die periode dachten andere partijen meteen aan nieuwbouw, terwijl wij met een plan kwamen voor het beter benutten van het bestaande gebouw. Kennelijk denken we toch net ff anders”.

 Iedereen die de poster waardeert kan op de website van VNG (Stem op de verkiezingsposter) zijn stem uitbrengen.

STEM twee keer; eerst op onze poster en op 21 maart op lijst 6! 

PvdA/GroenLinks plaatst fietsenrek terug

De actie tegen de verplaatste fietsenrekken afgelopen zaterdag bij de Smidse in Moordrecht heeft veel bijval gekregen van winkelende inwoners. Bij de actie plaatste PvdA/GroenLinks, samen met de Fietsersbond, een fietsenrek symbolisch terug op de oude plek voor de Albert Heijn. Raadslid Pieter Beeldman kreeg veel reacties van inwoners die aangaven het verplaatsen van de rekken niet te begrijpen. “Moordrechters geven aan dat de verplaatsing niets heeft opgelost, terwijl het er wel veel rommeliger op wordt nu de fietsen kriskras geparkeerd worden. Fietsers vinden het prettiger om de fiets voor de winkel te kunnen zetten en dat gaat al jarenlang goed. En we willen juist stimuleren dat mensen op de fiets gaan binnen en tussen de dorpen”. 

IMG_5471

Frans Peelen (Fietsersbond) en Pieter Beeldman zetten als eersten hun fiets in het rek


IMG_5455

Plaatsing nieuw fietsenrek

Beeldman stoorde zich ook aan de bagatelliserende antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen hierover. Zij deden de vragen af met de opmerking dat winkelende fietsers maximaal 10 meter extra moeten lopen. Op het verzoek om deze feiten samen te checken ging het college niet in. Die factcheck deed PvdA/GroenLinks zaterdag daarom zelf maar. Het bleek dat de werkelijke afstand 2 tot 9 keer langer is dan het college heeft aangegeven, afhankelijk van de drukte en het gebruik van een winkelwagen. “Ik zou het prettig vinden als het college ons in de toekomst wel feitelijke juist informeert” aldus Beeldman. Hij heeft voor de raadsvergadering van 6 maart een motie ingediend om in overleg met alle betrokkenen de verplaatsing van de fietsenrekken te heroverwegen en naar de oude situatie terug te brengen.

IMG_5477

Johan Helmer doet de factcheck

Hoofdpunten van het verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor voldoende betaalbare woningen willen wij dat:

 • De gemeente bij woningbouw in de dorpen een aandeel van ten minste 40% sociale woningen realiseert, waarvan zeker een kwart als senioren- en starterswoningen;

 • De gemeente een fonds in stelt ter financiering van sociale woning- bouw, dat wordt gevuld via afdracht bij de bouw van woningen in duurdere segmenten;

 • De gemeente zich inspant om in bestaande plannen het aandeel betaalbare woningen te vergroten en hier, zo nodig, middelen voor beschikbaar stelt;

 • De gemeente met wooncorporaties de doorstroming bevordert, door bemiddeling en doorstroming tussen wooncorporaties te regelen;

 • De gemeente de behoefte aan alternatieve woonvormen (bijv. “Tiny houses”) peilt en daarbij openstaat voor particuliere opdrachtgevers.

 Voor vitale dorpen willen wij dat:

 • De gemeente zich inzet voor het open poldergebied en vitaliteit van de bestaande dorpen en afziet van het realiseren van een vijfde dorp

 • De gemeente initiatieven voor het verbeteren van de dorpse vitaliteit stimuleert en waar nodig mogelijk maakt en ondersteunt en hiervoor leegstaande gebouwen beschikbaar stelt;

 • De gemeente zich blijvend actief inspant om samen met verenigingen en organisaties inwoners te motiveren zich als vrijwilliger in te zetten;

 • De gemeente het organiseren van evenementen voor jongeren stimuleert met ten minste één extra evenement per jaar per dorp;

 • De gemeente in overleg met de jongerenraad en jongeren organisaties, de aantrekkelijkheid van de gemeente voor jongeren versterkt;

 Voor het bestrijden van armoede willen wij dat:

 • De gemeente het deel van de jaarlijkse Klijnsma-toelage ter bestrijding van kinder-armoede voor de volle 100% ten goede brengt aan de doelgroep;

 • De gemeente, bij een tekort, uit eigen middelen tot 25% van de Klijnsma toelage bijpast;

 • De gemeente actief en overzichtelijk inzicht geeft in alle voorzieningen die voor het voorkomen en bestrijden van armoede bestaan (sociale kaart);

 • De gemeente als schuldeiser mensen met een schuld bij invordering de gelegenheid biedt voor een half jaar adempauze;

 • De gemeente het loket van de gezamenlijke sociale dienst zo dicht mogelijk bij de cliënt brengt, bijvoorbeeld een balie, of spreekuur in onze dorpen;

 Voor een goede Zorg willen wij dat:

 • De gemeente zorgt dat ouderen weer vertrouwen krijgen in de zorgverlening;

 • De gemeente hulpmiddelen en zorg vanuit de Wmo, voor elke beurs betaalbaar houdt;

 • De gemeente wachtlijsten verkort voor langdurige of specialistische zorg;

 • De gemeente zich inspant om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen;

 • De gemeente bureaucratie in de jeugdzorg tot een acceptabel niveau (maximaal 25%) terugbrengt;

 Voor een duurzame gemeente willen wij dat:

 • De gemeente alleen de nieuwbouw van energie neutrale en gasloze woningen toe staat;

 • De gemeente bij nieuwbouw van bedrijven, waaronder glastuinbouw, ook gasloosheid en energieneutraliteit vereist;

 • De gemeente alert aansluit bij komende landelijke regelingen voor bestaande woningen het energiegebruik te verminderen en de gasaansluiting te beëindigen;

 • De gemeente het fietsen boven autorijden bevordert door het realiseren van voorzieningen voor fietsers, zoals snelfietspaden en fietsparkeerplaatsen en de top 20 van veiligheidsknelpunten voor fietsers op pakt;

 • De gemeente meer laadpalen bij openbare parkeerplaatsen ten voordele van elektrische auto’s aan brengt.

Voor het functioneren van de gemeente willen wij dat:

• de gemeente voor eigen personeel en bij inhuur, cao-afspraken nakomt en vormen van “payrolling”, of slapende dienstverbanden vermijdt;

• de inwoners en bedrijven nadrukkelijk wordt betrokken bij besluit-vorming en dat participatie wordt geïntegreerd in alle werk- en bedrijfsprocessen.

• overhead in de gemeentelijke organisatie tot een minimaal niveau wordt teruggebracht;

• eventueel toenemende lastendruk, naar draagkracht wordt opgelegd (de zwaarste lasten op de sterkste schouders).

• de menselijke maat en kwaliteit sturend zijn bij de dienstverlening in het algemeen en zorgverlening in het bijzonder;

Fietsenrekken bij de Smidse in Moordrecht verplaatst

De gemeente Zuidplas heeft de fietsenrekken bij de ingang van de supermarkten bij de Smidse verplaatst naar de zijkant. Daardoor moet je nu verder lopen naar een je fiets. Parkeerplaatsen voor de auto zijn dichterbij. De boodschappenkarren staan ook ver van de nieuwe locatie van de fietsenrekken. PvdA/GroenLinks heeft hierover vragen gesteld.

 IMG_5291  IMG_5298

Raadslid Pieter Beeldman vraagt het college van B&W waarom er geen fietsvriendelijke oplossing gezocht is, waarmee het gebruik van de fiets juist gestimuleerd wordt. Beeldman schat in de dat met de nieuwe fietsenrekken het probleem verplaatst wordt. “Op de nieuwe plekken zorgen de fietsenrekken voor meer overlast, omdat de ruimte daar beperkter is. Daar komt bij dat mensen hun fiets blijven plaatsen voor de winkels”. Hij verwacht dat het er rommeliger van zal worden. “Dit is duidelijk bedacht door mensen die niet met de fiets hun boodschappen doen”. De vragen kunt u lezen via de onderstaande link.

Vragen fietsenrekken de Smidse

 

 

Start campagne, publicatie verkiezingsprogramma

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA/GroenLinks heeft lijsttrekker Johan Helmer het startsein voor de verkiezingscampagne gegeven. Hij keek terug op de succesvolle eerste raadsperiode van de combinatie van beide partijen. Vooruitkijkend ziet Helmer een nieuw team dat de komende raadsperiode kundig en met volle kracht het zo specifieke groen getinte sociaal democratische geluid zal laten horen. 

Nieuwjaarsspeech Johan Helmer

PvdA/GroenLinks zal de campagne ingaan met opnieuw een breed sociaal en duurzaam programma. 

 IMG_0344

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Nieuw is dat hierin zo veel mogelijk die punten beschreven zijn waarin PvdA/GroenLinks zich zal onderscheiden van andere partijen. Tijdens de campagne zullen twee speerpunten extra belicht worden; het behoud van de open, groene Zuidplaspolder (geen vijfde dorp) en de aanpak van de armoede in Zuidplas (iedereen doet mee).

Naast Helmer wordt de top van de lijst gevormd door Martin Damen, Jacques Bovens en Marieke Schuurman. De volledige kandidatenlijst is hier te vinden

kandidatenlijst 2018-2022

 

PvdA/GroenLinks beraadt zich op “achtergehouden rapport”

Naar aanleiding van de publicatie van GouweIJsselnieuws over het “achtergehouden rapport” woningbehoefte van Questan, van zaterdag 6 januari 2018.

PvdA/GroenLinks heeft met grote verbazing kennis genomen van de informatienota over het rapport over woningbehoefte van Questan. Hierin wordt de gemeente afgeraden meer dan 2150 nieuwe koopwoningen te bouwen. Het rapport is een dag na de raadsbehandeling over de grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder naar de gemeenteraad gestuurd. Deze informatie was toen al twee weken beschikbaar. De fractie beraadt zich nog over de te nemen stappen en wil snel in overleg met andere fracties over de vraag hoe dit moeten worden uitgezocht en geagendeerd. 

Schermafbeelding 2017-12-16 om 11.02.21

 

Fractievoorzitter Johan Helmer vindt dat de gemeenteraad hierover voorafgaand aan het raadsdebat geïnformeerd had moeten worden. “Het was er. Het is zeer relevant. Dus we hadden het moeten hebben”. “De maximaal 2150 koopwoningen tot 2030, staan in geen verhouding tot de bouw van totaal 9000 woningen waartoe de meerderheid van de raad op 19 december heeft besloten”. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft tegen dit plan gestemd en wilde de ambitie beperken tot het eerder door de provincie geaccepteerde startpakket van 7000 woningen. “Met deze informatie kun je zelfs bij dat aantal vraagtekens zetten”.

Bijzonder is dat fractiegenoot Pieter Beeldman tijdens dat debat op 19 december nog gevraagd heeft om zorgvuldigheid en om niet dezelfde avond tot besluitvorming over te gaan. Dat werd resoluut afgewezen omdat alles wel duidelijk was. “Het is klip en klaar dat  het college toen al wist dat dit rapport de dag na de raadsbehandeling aan de raad gestuurd zou worden”.

In het rapport van Questan wordt ook gewaarschuwd dat realisatie van een te groot aantal woningen tot problemen kan leiden bij de verkoop van bestaande woningen; “langere verkooptijden en prijsdemping”. Ofwel, bij een grotere ambitie wordt gebouwd voor leegstand in de dorpen.

Voor Helmer is dit opnieuw een bewijs dat de besluitvorming over deze grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder er onverantwoord snel doorheen gedrukt is. “Dat gaat niet alleen om het risico van het instorten van de lokale woningmarkt. Het kostbare open en groene middengebied wordt volgebouwd. Het gebied is slecht met OV en auto te ontsluiten en het plan heeft een negatief saldo van 64 miljoen euro. Daardoor neemt de schuld van de gemeente alleen maar toe. Het is dan ook te hopen dat de provincie het bid van 9000 woningen resoluut naar de prullenmand verwijst”.