Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Nieuwjaarsrede Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas

 Nieuwjaar

Het is een goede gewoonte binnen de PvdA om jaarlijks het nieuwe jaar in te leiden met een gezamenlijke bijeenkomst in een van de dorpen onder het genot van een borrel en een hap. In deze tijden van het nieuwe normaal, of liever gezegd het abnormaal, dat ons wordt opgelegd door de Covid-19 Pandemie, is een dergelijke bijeenkomst niet mogelijk. Dit is dan ook de reden dat met het bestuur is afgesproken om onze uitingen voor het nieuwe jaar aan het papier toe te vertrouwen en U langs deze weg onze nieuwjaarsrede onder de aandacht te brengen. Hierbij bied ik U de mijne als fractievoorzitter van onze 3-mans raadsfractie.

Over de heersende Pandemie is de afgelopen tijd al via diverse media genoeg gezegd. In dit nieuwe jaar gloort gelukkig toch een lichtpuntje dat ons door vaccinatie kan worden geboden. Dit natuurlijk als ons huidige kabinet toch eindelijk in staat blijkt om deze immense operatie uiteindelijk in gang weet te zetten en voortvarend zal oppakken. Eerlijk gezegd is het toch feitelijk een gotspe dat we als welvarend Nederland met een, zoals we zelf zeggen, uitstekend zorgsysteem, feitelijk deze race nog moeten starten terwijl andere (Europese) landen al zijn gestart……… Maar goed laten we ons optimisme behouden en er samen voor zorgen om deze vaccinatie efficiënt en effectief door te voeren, waarbij mijn gedachten vooral ook uitgaan naar het toch grotendeels onderbetaalde zorgpersoneel. Aan hen zijn wij veel dank verschuldigd. Het wordt dan ook hoog tijd om deze kanjers loon naar verdiensten te geven. Hopelijk kunnen we als PvdA samen met GroenLinks dan ook uitzien naar een goed resultaat van de Tweede Kamer verkiezingen die op 17 maart worden gehouden en daaropvolgend het sociaal-democratische progressieve geluid harder laten doorklinken in de Nederlandse regering.

Dit jaar zal voor onze raadsfractie naast de politieke gang van zaken de verkiezingen van de tweede Kamer en vooral de gemeentelijke verkiezingen op 16 maart 2022 veel aandacht vragen. Naast dat de voortzetting van de samenwerking tussen de PvdA-Zuidplas en de lokale afdeling van Groenlinks opnieuw moet worden bezegeld, staan we dit jaar ook weer voor de opgave om een programma en kieslijst samen te stellen zowel als onze verkiezingscampagne te plannen. Op dat punt hopen en vertrouwen wij op uw steun en behulpzaamheid. Immers alleen SAMEN kunnen we zorgen voor een goed resultaat. 

Tijdens dit laatste politieke jaar van de zittende gemeenteraad zal de inzet van onze fractie blijvend gericht blijven op een sociale en duurzame inrichting van onze gemeenschap(pen). Daarbij blijven armoedebestrijding, sociale woningbouw en voldoende passende (jeugd)zorg zowel als de passende uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES) en de TransitieVisie Warmte (TVW) onze belangrijkste aandachtspunten. Gelet op de regionale belangen, die o.a. voortkomen uit de regionale aansturing en uitvoering van deze aandachtsgebieden via gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, is de afgelopen tijd ook gewerkt aan een meer regionaal PvdA- en GroenLinks geluid. Dit heeft o.a. zijn weerslag gehad op de uitwerking van de RES en de TVW, waarvoor de PvdA regionaal diverse amendementen en moties met succes heeft ingediend. Wij zullen deze samenwerking in de verbanden Midden-Holland en Hollands Midden voortzetten en zo nodig intensiveren.

Wij prijzen ons als fractie gelukkig met de ondersteuning die we van onze fractieondersteuners, Aad, Arjan, Marieke, Denise, Anneke en Rinus voortdurend mogen ontvangen. Zonder hen zou het raadswerk van de fractieleden, Martin, Jacques en mijzelf aanmerkelijk zwaarder vallen. Naast onze dank gaat onze bijzondere waardering naar hen uit.

Daarbij hopen wij van harte dat ook Denise Leliënhof zich na de langdurige weerslag van haar Covid-19 besmetting weer op afzienbaar termijn bij ons kan aansluiten. Bij ieder fractieoverleg gaan onze gedachten naar haar uit.

Wel beste mensen, rest mij nog, om U namens de fractie en fractie-ondersteuning een goed en vooral gezond 2021 te wensen, waarin voor U en de Uwen het oude normaal wordt hersteld en wij ons sociale en innige instinct weer onbelemmerd kunnen volgen.

J. (Johan) Helmer, Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas
 
 
What do you want to do ?

New mail

Category: In de Media