Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Fractielid PvdA/GroenLinks onterecht beticht van schending geheimhoudingsplicht.

 

Kort voor het zomerreces, op 15 juli j.l., werd het raadslid Martin Damen door tenminste twee coalitiepartijen beticht van het lekken van informatie opgedaan tijdens de besloten bijeenkomsten rond de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Beide coalitiepartijen hebben daarop de burgemeester in kennis gesteld met het verzoek hierop in te grijpen. Dit heeft ertoe geleid dat na een intern onderzoek, zonder positieve uitkomst, alsnog een extern onderzoek werd opgedragen aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Ook dit onderzoek concludeert dat er geen enkele sprake was van enige schending van de geheimhouding en de verdenkingen dus volkomen onterecht waren.

Wat is er gebeurd, dat tot een dergelijk ingrijpend onderzoek heeft geleid? Wel, op 13 juli schreef Martin Damen een opiniebericht op GouweIjsselnieuws getiteld; “De volledige beslotenheid over het vijfde dorp is PvdA/GroenLinks een doorn in het oog” en op 14 juli reageerde hij op een artikel in het Hart van Holland getiteld; “VVD Zuidplas wil meer gas op het vijfde dorp”.

Naar verluidt zou Martin in deze berichten uit de school klappen over de verhandelingen, die rond het Middengebied, in besloten raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest. Feitelijk gaat het er om dat hij aangeeft voorafgaand aan de besloten vergadering de beslotenheid aan de orde heeft gesteld. Dit met als doel de beslotenheid van dergelijke bijeenkomsten tot het minimaal vereiste te beperken. Daarbij vermeldt hij ook dat de PvdA/GroenLinks op eigen moverende redenen wil bouwen voor alle doelgroepen waaronder minimaal 30% sociale woningbouw. Als klap op de vuurpijl spreekt Martin in zijn reactie op het artikel in het Hart van Holland van 14 juli zijn bezorgdheid uit over de uiteindelijke realisatie van voldoende betaalbare woningen, dit omdat hij constateert dat de fractie van de VVD zich vooral inzet voor duurdere woningen.

De fractie van de PvdA/GroenLinks vond en vindt de belichte verdachtmakingen ridicuul en heeft dit  direct daarop bij brief aan de burgemeester op 16 juli onderbouwd. Echter, dit gaf geen aanleiding om de intentie van het externe onderzoek alsnog af te herzien.

Het onderzoek door BING is inmiddels afgerond en vertrouwelijk gerapporteerd met de conclusie dat hier geen enkele sprake is van enige schending van de geheimhoudingsplicht, doch dat deze kwestie wel leert dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met de beslotenheid van de raadsvergaderingen en hiermee verbonden geheimhoudingsplicht. Immers, uitspraken die als algemeen of publiekelijk bekend worden geacht vallen hier niet onder. Meer in het bijzonder beveelt BING de gemeente aan om bij besloten vergaderingen de geheime onderwerpen en informatie concreet te benoemen.

De fractie PvdA/GroenLinks hecht veel waarde aan openbaarheid van het openbaar bestuur, niet alleen van de raadsvergaderingen, maar ook als er onderzoeken naar integriteit worden verricht. Dat is de reden waarom de fractie met deze persnotitie de openbaarheid zoekt. Zowel het BING advies als Reactie fractie 16 juli 2020 zijn bij dit bericht gevoegd.

Fractie PvdA/GroenLinks

 
Category: In de Media