Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Voorstel grootschalige woningbouw nauwelijks onderbouwd

PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente Zuidplas niet klaar is voor besluitvorming over 17.000 nieuwe woningen, inclusief het startpakket van 7000 woningen. Een groot deel van deze woningen zou gebouwd moeten worden in een nieuw (vijfde) dorp, ter grootte van het huidige dorp Nieuwerkerk, en zou moeten komen te liggen tussen de A20, N219, A12 en N357. Het nieuwe dorp is niet nodig voor de natuurlijke groei van de bestaande dorpen, maar  voorziet in een bovenregionale opgave. Volgens fractievoorzitter Johan Helmer is het onverantwoord om een besluit, dat zo bepalend is voor de toekomst van de gemeente, er snel en zonder enige onderbouwing doorheen te drukken. “De onderbouwing van de extra woningen in het voorstel van de gemeente bestaat uit één alinea van vijf zinnen, meer niet. Dat is onverantwoord en daarom moet het college met een nieuw voorstel komen, dat goed is doorgerekend op consequenties voor onder andere natuur, landschap, bereikbaarheid en financiën”

image1 

Eind september heeft Helmer een brief aan de burgemeester gestuurd waarin hij opriep tot zorgvuldige besluitvorming over de woningbouwopgave, inclusief nadrukkelijke betrokkenheid van inwoners bij de behoeftebepaling en alternatiefontwikkeling. Zijn voorstel was om de besluitvorming na maart 2018 te doen, zodat de inwoners hierop bij de gemeenteraadsverkiezingen hierover hun stem kunnen laten horen. Hij is teleurgesteld dat geen enkele van zijn suggesties is overgenomen. “In plaats daarvan zijn gemeenteraad en inwoners in enkele bijeenkomsten bijgepraat en gemasseerd om de vooraf vaststaande intentie van extra woningen te legitimeren, zonder enige onderbouwing van de aantallen en inzicht in de consequenties”.

 

De gemeente wil een groot deel van de nieuwe bovenregionale woningen bouwen in een nieuw (vijfde) dorp. Dat vijfde dorp leidt tot een fors verlies aan open weidegebied. Omdat in dit gebied  waarschijnlijk geen adequaat openbaar vervoer gerealiseerd kan worden, zal vrijwel iedereen met de auto gaan forensen. De huidige verbindingen en aansluitingen op de snelwegen kunnen dat volgens Helmer absoluut niet aan. Daarnaast is de provincie Zuid-Holland er inmiddels van overtuigd dat grootschalige nieuwbouw in en meteen aan de grote steden moet plaatsvinden. Bebouwing van open poldergebieden zou moeten worden voorkomen. De enige reden om nog grootschalig te willen bouwen in de Zuidplaspolder is omdat de overheden er in het verleden veel bouwgrond hebben gekocht. “De vraag is of je je bij zo’n belangrijk besluit voor de komende eeuwen, alleen moet laten leiden door geld. Wat de PvdA/GroenLinks betreft niet”.

 

Afgelopen zaterdag ging PvdA/GroenLinks in gesprek met het winkelend publiek bij de Jumbo in Zevenhuizen over de plannen. Naast de voorkeur van ongeveer 80 procent van de gesproken inwoners om minder woningen te bouwen en het middengebied groen te houden, viel ook op dat de inwoners het zat zijn dat er vooral eensgezinswoningen worden gebouwd. Er zijn volgens hen te weinig kleinere woningen voor jongeren en ouderen uit de eigen gemeenschap. Het antwoord van één van de inwoners was Helmer uit het hart gegrepen. Hij wilde geen keuze maken en wenste de raad veel wijsheid toe om de juiste keuze te maken. Toen ze hem uitlegden welke informatie we daarvoor in het bid hadden gekregen, zei de man verontwaardigd; “maar dat laat je als raad toch niet gebeuren. Dan eis je toch een goede onderbouwing”.

 IMG_2131

De raad buigt zich op dinsdagavond 28 november over het gewraakte bid aan de provincie, overigens nadat de raad zich opiniërend heeft uitgesproken over de verwachte vorm en inhoud van de geplande woonvisie. Een bijzondere volgorde.

 

Category: In de Media