Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Fietsenrekken bij de Smidse in Moordrecht verplaatst

De gemeente Zuidplas heeft de fietsenrekken bij de ingang van de supermarkten bij de Smidse verplaatst naar de zijkant. Daardoor moet je nu verder lopen naar een je fiets. Parkeerplaatsen voor de auto zijn dichterbij. De boodschappenkarren staan ook ver van de nieuwe locatie van de fietsenrekken. PvdA/GroenLinks heeft hierover vragen gesteld.

 IMG_5291  IMG_5298

Raadslid Pieter Beeldman vraagt het college van B&W waarom er geen fietsvriendelijke oplossing gezocht is, waarmee het gebruik van de fiets juist gestimuleerd wordt. Beeldman schat in de dat met de nieuwe fietsenrekken het probleem verplaatst wordt. “Op de nieuwe plekken zorgen de fietsenrekken voor meer overlast, omdat de ruimte daar beperkter is. Daar komt bij dat mensen hun fiets blijven plaatsen voor de winkels”. Hij verwacht dat het er rommeliger van zal worden. “Dit is duidelijk bedacht door mensen die niet met de fiets hun boodschappen doen”. De vragen kunt u lezen via de onderstaande link.

Vragen fietsenrekken de Smidse

 

 

Bezoek aan ZieZoZuidplas

In gesprek met Mattanja van Oudenaarden, ouderenadviseur bij ZieZoZuidplas

ZiezoZuidplasMattanja van Oudenaarden, ouderenadviseur ZieZoZuidplas, kon ons nu te woord staan na de PR campagne vanwege de nieuwe naamgeving van haar organisatie.

Ons gespreksdoel is  haar te vragen wat zij voor werk doet, werk voor en met ouderen, wat zij ziet dat daarin verbeterd kan worden,  wat zij in haar werk van de gemeente Zuidplas nodig heeft.

Ook in Zuidplas wonen veel senioren.  Mensen durven niet te veranderen als ze niet zeker zijn of ze het zelf ook kunnen omdat er allerlei obstakels zijn. Voor hen is Ziezo bedoeld. Een informatiepunt waar je over  je onderwerp meer informatie kunt krijgen, onafhankelijk advies krijgt of breder op gedachten  wordt gebracht. Je wordt er tenslotte voor het eerst bij bepaald dat je veel minder kunt. Dat is akelig omdat je zo afhankelijk wordt.  Ziezo regelt hulp en ondersteuning voor ouderen en mantelzorgers. ZieZoZuidplas luistert, geeft informatie en gelegenheid tot ontmoeten en het delen van ervaringen.

De ouderenadviseur is onafhankelijk en denkt vernieuwend. Zij zoekt vooral een passende oplossing met de oudere(55+) inwoner.

Wat verwacht ZieZoZuidplas van de gemeente Zuidplas? 

Helder kader, duidelijke sturing op het transitieproces.  Dat is een proces van overgang, hoe kom je van zoals het nu is naar hoe we het in Zuidplas met elkaar willen gaan regelen.  Dat proces is sturen en faciliteren, organisaties op hun taken die afgesproken zijn volgen en aanspreken. Vertrouwen hebben in alle organisaties dat zij hun werk naar behoren doen, met hen daarover in gesprek zijn.

Dus een heldere rolopvatting van de gemeente, kaders van de gemeenteraad die door de wethouder uitgevoerd worden met hulp van zijn ambtenaren, een heldere rol voor instellingen.  Daarin kan aan helderheid en slagkracht gewonnen worden.

De uitvoering van de plannen ligt dan bij instellingen en voor ZieZoZuidplas bij de Mantelzorg – ondersteuning  en  de Ouderenadviseur.

Als je nu naar de dorpskernen en buurtschappen kijkt wat zijn jouw, Mattanja, gedachten over wat je dan in de kernen van Zuidplas voor de 55+er nodig hebt? Wat hoor je daarover?

Mattanja ziet dan voor zich dat er in elke dorpskern op een bestaand punt, zichtbaar aanwezig, een deur open staat waar iedere burger uit die kern kan komen.  Dat is ongeacht geloofsachtergrond, maar vanuit een duidelijk respect voor ieder mens en voor wat hij gelooft.

In de algemene ruimte, die kan in een zorginstelling voor senioren, de bibliotheek of buurthuis enz. zijn, een plek maken.  In die algemene ruimte kunnen inwoners dan alles vragen en regelen op het gebied van zorg en welzijn van mensen van 0 tot100+.

Het is een combinatie voor participatie, jeugdwerk, senioren ouderenadviseur en sociaal raadsman.  Voor het wijkteam of de wijkteams kan dit dan een prima uitvalsbasis zijn.

Tweede wat Mattanja adviseert is voor dat je begint, dat je als gemeentebestuur  een goed overgangsplan maakt. Hoe ziet het er nu uit, hoe komt het er straks uit te zien? Wie doet wanneer wat. Wat kost dat. Eerst plan en kosten en daarna kijken wat daarvan overblijft als je het handig organiseert en zo de kosten drukt.

Uit de vernieuwingen in haar vakgebied is bekend dat meer activiteiten overdag voor ouderen organiseren, de depressie tegen gaat. Een depressie die dan vaak op de loer ligt.  Dagactiviteiten in de zorginstellingen  kunnen voor ieder toegankelijk zijn als ieder zich er welkom voelt. Daar is wel apart aandacht voor nodig omdat het ook bekend is dat ouderen elkaar goed weg kunnen pesten. Een overigens normaal groepsverschijnsel, maar zeer hardnekkig. De vrijwilligers van de Zonnebloem kunnen een goede rol spelen bij deze activiteit.

Wat zijn nu echt effectieve interventies of werkwijzen? Werkwijzen die ook werken als het gaat over je eenzaamheid voelen na het verlies van je partner, over zingeving aan je bestaan geven? Dan gaat het erover dat je er voor anderen kunt zijn, wederzijds. Dat je gewaardeerd wordt in wat je wel kunt, hier komt de modekreet: Eigen Kracht.  Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ouderenbonden kunnen hier een positieve rol in spelen. Daarnaast noemt Mattanja factor 5. Daar zijn we verder nog niet op doorgegaan.

Geertien Pols

 

ZORG OVER DE ZORG EN TOCH KANSEN PAKKEN ?!

samenBron: Hart van Holland – 12 maart 2014

Zuidplas – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben Geertien Pols (GroenLinks) en Joke van Gelderen (PvdA)  diverse maatschappelijke organisaties en instellingen in de Gemeente Zuidplas bezocht. Tijdens deze bezoeken probeerden zij meer inzicht te krijgen in de behoeften en zorgen van de organisaties en de inwoners. Aanstaande vrijdag organiseren de partijen een debat over de toekomst van de zorg in Zuidplas.

De politici hebben de zorgcentra in de verschillende kernen bezocht, maar ook organisaties zoals Jeugdwerk, De Zonnebloem, Wijkteam Dorrestein, Stichting Zuidplas Helpt, ANBO Zuidplas en de Adviesraad Zuidplas. Deze organisaties hebben hun plannen voor de toekomst ontvouwd , maar vooral ook hun zorgen en twijfels geuit over de nieuwe wetgeving en de voorbereiding op de uitvoering in Zuidplas. De partijen voelen zich niet meegenomen in de beleidsveranderingen.

Er zijn nog veel onduidelijkheden en de instellingen zijn voorzichtig afwachtend in hun beleid.

Er ligt al beleid klaar bij instellingen, maar men wil duidelijkheid en richting van de gemeente.   “Vooral bij de ouderenbonden proeven we veel scepsis ten aanzien van de komende veranderingen. Ouderen zijn ongerust over de gevolgen voor hun toekomst. Hun kinderen zijn bezorgd over hoe het verder moet. Kunnen zij wel de bijdrage leveren die kennelijk verwacht wordt?”

In Moordrecht sluit zorgcentrum Moerdregt. Een groot verlies. De aanleunwoningen blijven bestaan, maar raken de aanleunfunctie kwijt. De uitdaging is om een goede oplossing te vinden voor alle ouderen in Moordrecht.

Bij de zorgcentra in de andere dorpskernen zijn ontwikkelingen genoemd die goed inspelen op de nieuwe wetgeving. “Zij staan open voor samenwerking met andere organisaties, willen iets betekenen voor de dorpskern en gaan in overleg met de gemeente over de nieuwe ontwikkelingen.” 

 “Vrijwilligersorganisaties  voelen zich niet serieus genomen door de gemeente. Zij hebben veel kennis van zaken op terreinen waar de gemeente nu mee bezig is (bv. formulierenbrigade)en zij voelen zich gepasseerd omdat er geen gebruik gemaakt wordt van hun kennis.”  De patiëntenverenigingen zien dat bijvoorbeeld ook bij de pilot wijkteam Dorrestein. “Momenteel zijn er twee personen per dag in het wijkteam werkzaam  en gemiddeld hebben zij twee klanten per week. Er zijn tot nu toe twee contacten gelegd voor vrijwilligerswerk terwijl er veel vrijwilligers klaar stonden. Het fenomeen wijkteam bestaat al in veel gemeenten.  Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van die kennis?”

 

Natuurlijk hebben Van Gelderen en Pols  ook positieve ontwikkelingen gezien:

Vrijwilligersorganisaties nemen veel initiatieven vooruitlopend op beleidsveranderingen. Zo start de ANBO met telefooncirkels waardoor een kring van mensen elkaar dagelijks kort spreekt. In Moordrecht willen vrijwilligersorganisaties meer samenwerken.

Ook ten aanzien van de jeugdzorg en participatie van arbeidsgehandicapten gaan er veranderingen komen. Jeugdzorg zal worden ondergebracht in regio Midden Holland. Het wijkteam zal een rol krijgen in de samenwerking met Jeugdzorg en JeugdGGZ.

“Promen is een organisatie gericht op leren en trainen van mensen met een beperking. Momenteel werken de meeste cliënten in sociale werkplaatsen, maar zeventig procent van hen moet in regulier werk worden geplaatst. Een grote uitdaging.” Promen verwacht dat zij de mensen voldoende vaardigheden aan kunnen leren.

“De gemeente is de regisseur , maar we moeten gebruik maken van de bestaande mogelijkheden en kennis, rust creëren door duidelijkheid. Niet alleen bezorgd zijn maar kansen pakken”, concluderen Van Gelderen en Pols. “We hebben vier kernen  en een buurtschap en iedere kern mag zijn eigen identiteit hebben. Het is belangrijk dat wij de burgers erbij betrekken.”

PvdA/Groen Links  organiseert een debat over seniorenzorg, jeugdzorg en participatie. De betrokken instellingen en organisaties zijn uitgenodigd en alle geïnteresseerde inwoners zijn welkom om mee te praten. Jacques Bovens, fractieondersteuner  van de PvdA, zal het debat leiden

Het debat vindt plaats op vrijdag 14 maart in de Batavier, Batavierlaan 4, Nieuwerkerk aan den IJssel. Aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie: www.pvdagroendlinkszuidplas.nl

 

Uw mening gevraagd: Het opzetten van Sociale Teams in Zuidplas

zuidplasVanaf volgend jaar krijgen gemeenten nieuwe taken op het terrein van jeugd, zorg en werk. Dat komt door nieuwe wetgeving in het sociaal domein: de Wet op de Jeugdhulp, de nieuwe Wmo en de Participatiewet.  De kijk op het sociaal domein is veranderd. De verzorgingsstaat maakt plaats voor een participerende samenleving, waarin inwoners op basis van eigen kracht en hun netwerk zelfredzaam en verantwoordelijk zijn. 

In de regionale kadernota Gebundelde Krachten is afgesproken dat gemeenten gaan werken met sociale teams. In de gemeente Zuidplas wordt al flink geoefend met zo’n team. In een van de dorpen van de gemeente is het sociaal wijkteam Dorrestein gestart. Inwoners dichtbij huis ondersteunen, waarbij de eigen kracht van mensen voorop staat.

Reacties gevraagd op ‘Position paper Sociale teams Zuidplas’

De gemeente heeft mede op basis van de opgedane ervaring nu een ‘position paper’ opgesteld waarin het opzetten van sociale teams in heel Zuidplas wordt beschreven. De gemeente Zuidplas wil graag uw mening over deze startnotitie. Uw opmerkingen geven ons de mogelijkheid om op een goede wijze invulling te gaan geven aan sociale teams. Aanbieders, cliëntenorganisaties, vrijwilligers(organisaties), adviesraad, inwoners enzovoort worden dan ook van harte uitgenodigd om te reageren.

Wij stellen uw reactie zeer op prijs. De sluitingsdatum voor het indienen van reacties is vrijdag 11 april 2014.

U kunt de position paper vinden op de website van de gemeente

Kijk voor de position paper op www.zuidplas.nl

Reageren? Graag!

U kunt uw reactie sturen per e-mail naar r.hoogeveen@zuidplas.nl of per post naar Gemeente Zuidplas, ter attentie van de afdeling MO (secretariaat), Postbus 100, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel.

Meer informatie over Decentralisaties?

www.zuidplas.nl/decentralisaties

Aftrap van de campagne

campagne 2Op zondag 9 februari is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van de PvdA/GroenLinks Zuidplas officieel van start gegaan.

Tijdens een inspirerende bijeenkomst in De Tuunter in Oud Verlaat zijn er afgespraken gemaakt over de campagne. Wie gaat gaat wanneer waar staan.
Wat is onze boodschap en wat dragen we uit.

campagne 1Binnenkort meer informatie op deze site waar u ons wanneer kunt treffen.