Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Betaalbare energietransitie vraagt zon én wind

Midden-Holland • De Regionale Energie Strategie (RES) verbindt PvdA en GroenLinks. Tijdens onze eerste gezamenlijke ledenbijeenkomst werd de RES beoordeeld. Conclusie: de verhouding zonnepanelen / windmolens is in de toekomstige duurzame energieopwekking onvoldoende in balans. Dit zal leiden tot ongewenste hoge kosten.

 

Verhouding zon/wind

Om de energietransitie betaalbaar te maken, is energie van zon én wind nodig. De RES die nu in de vijf gemeenten van Midden-Holland wordt besproken, zet echter uitsluitend in op zonne-energie. Windenergie is voorlopig reserve. Dit terwijl veel deskundigen juist pleiten voor een evenwichtige (50/50) verdeling tussen zon en wind. Zo concluderen de netbeheerders Stedin en Liander in hun analyse van de RES: “Hoe groter het aandeel wind, des te haalbaarder en betaalbaarder deze zal zijn.”

Dit komt doordat een betere verdeling van zon en wind zorgt voor een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Zonne-energie levert relatief weinig op in de winter, maar juist relatief veel in de zomer. Bij wind energie is dit omgekeerd. Daarnaast waait het ook eens vaker dan dat de zon schijnt. Zowel ’s nachts als overdag kan het waaien, terwijl zonne-energie alleen overdag opgewekt kan worden. Een gelijkere verdeling van zon en wind zorgt dus voor een betere gemiddelde energieopwekking en is daarom efficiënter. Bovendien zouden de windmolens langs de A12, A20 en N11 dicht bij elkaar staan wat ook weer efficiëntievoordelen heeft. Efficiënt gebruikmaken van het elektriciteitsnet is zo belangrijk omdat dit goedkoper is. De verhouding zon/wind moet daarom meer in balans.

 

Vermogen incl

 

Politieke blokkades

In onze regio werpen diverse partijen helaas blokkades op voor energieopwekking uit wind. Zij accepteren alleen grootschalige inzet op zon. Met als gevolg dat in het Groene Hart honderden hectare (landbouw)grond gebruikt moeten gaan worden voor zonnevelden. Bovendien zal de eenzijdige inzet op zonne-energie leiden tot onnodig hoge kosten om het energienet hiervoor aan te passen: de burger betaalt straks deze rekening. Energiearmoede ligt hiermee op de loer. Met andere woorden: ’s winters in de kou zitten en de lampen uit. Niet omdat je wilt besparen maar omdat je de energierekening niet meer kunt betalen.

PvdA en GroenLinks vinden dat de toepassing van windenergie niet moet worden uitgesloten. Wij bepleiten een stevig onderzoek naar de mogelijkheden voor windmolens langs de A12, A20 en N11 met aandacht voor voldoende afstand tot woningen, behoud van natuurwaarden en maatschappelijk draagvlak.

 

RES verbindt PvdA en GroenLinks regionaal

Het is uniek dat de lokale afdelingen van twee partijen verspreid over vijf gemeenten al ruim een half jaar intensief samenwerken. Onlangs organiseerden wij een gezamenlijke digitale ledenbijeenkomst waarin de waarde van deze unieke samenwerking meer dan tot zijn recht kwam.

“De ontwrichting van het klimaat vraagt dat we onze krachten bundelen en vaart maken met de opwek van groene, duurzame energie”, meent Annemiek Mul van GroenLinks Gouda. Haar Goudse collega van de PvdA José van Eijkelenburg vult aan: “Juist het onderwerp, ‘energietransitie’ leent zich uitstekend om samen te werken in een breed regionaal verband. We hebben elkaar hard nodig.” De samenwerking binnen de RES regio bevalt GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk tot nu toe ook goed, vertelt fractievoorzitter Merel van Dijk. “Het levert veel op bij deze urgente en belangrijke invulling van de RES-opdracht binnen onze regio.”

Ook de bestaande PvdA/GroenLinks fracties zijn tevreden. De roodgroene fractievoorzitter Johan Helmer uit Zuidplas omarmt deze regionale samenwerking. “De regionale opgave wint nu eenmaal aan kracht als op het politieke vlak regionaal wordt samengewerkt.” Fractievoorzitter Halvard Jan Hettema van PvdA/GroenLinks Waddinxveen is ook erg enthousiast over de regionale samenwerking. “Dit levert een waardevolle bijdrage aan de discussie over een groenere toekomst.”

Namens de regionale PvdA en GroenLinks afdelingen van Midden-Holland, Sandro Kovacic (PvdA Krimpenerwaard), Annemiek Mul (GroenLinks Gouda), Johan Helmer (PvdA/GroenLinks Zuidplas), Halvard Jan Hettema (PvdA/GroenLinks Waddinxveen), Jan Bouwens (PvdA Bodegraven-Reeuwijk), Merel van Dijk-Baak (GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk), José van Eijkelenburg (PvdA Gouda).

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (Een nieuw dorp in een vernieuwend landschap)

Na vele malen te zijn uitgesteld was daar dan ineens het masterplan voor het Middengebied.

afbeelding-bij-bericht-ontwikkeling-vijfde-dorp_1

De voorgestelde plannen zoals die nu voor ons liggen zijn gebaseerd op het BID zoals dit is geaccordeerd door de raad. U weet, dat wij een aantal jaren geleden, tegen dit plan gestemd hebben omdat wij het bouwen aan de dorpen en het behoud van de groene polder een betere optie vonden, en nog steeds vinden. Desalniettemin er ligt een plan met het bouwen van een groot aantal woningen, dringend noodzakelijk voor jongeren en ouderen. Er gaat voor 30% sociale (huur)woningbouw komen en daarnaast nog voor ongeveer 20% betaalbare koop. Dat zijn aspecten die voor ons belangrijk zijn. Wat verder opvalt is dat er in de mobiliteit voor fietsen, openbaar vervoer en auto’s veel geïnvesteerd gaat worden.

 Wat we op zich vreemd vinden is dat het nieuwe dorpshart uiteindelijk decentraal in het dorp komt te liggen. Bovendien is nog onduidelijk wat we gaan zien van de groene binnen-dorpse elementen en hoe de aanmerkelijk versmalde groene schakel van de Eendragtspolder met de Hollandse IJssel wordt uitgewerkt. 

Het college stelt voor om het geheel in eigen regie te gaan uitvoeren, daar zitten wel wat financiële risico’s bij. Als fractie zijn we ons nu aan het beraden over een groot aantal aspecten, zoals de klimaatadaptieve en waterveilige inrichting van deze nieuwe bebouwde omgeving. Wij nodigen U daarbij uit om met ons mee te denken en eventuele suggesties of opmerkingen per mail (j.helmer@zuidplas.nl of m.damen@zuidplas.nl) onder onze aandacht te brengen.

Tijdens het openbare deel van de gemeenteraad van 21 april a.s. zal het Masterplan in de raad worden besproken. U kunt deze beraadslagingen via de online stream op de website van de gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) volgen. Ter uwer informatie zijn onder dit bericht de links naar het Masterplan en het pamflet opgenomen.

 

Masterplan:  https://bit.ly/3t9Dya6

Pamflet Middengebied:  https://bit.ly/3d7XOmK

Regionale Energie Strategie en Transitie Visie Warmte: Mening PvdA/GroenLinks-Zuidplas

Op 19 januari as. bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas de kadernota Energieopgave RES 1.0. 

De RES, Regionale Energie Strategie, die voor de regio Midden-Holland aan zal geven hoe en waar de regionale opgave voor de opwekking van hernieuwbare energie voor de middellange termijn (tot 2030) zal worden gerealiseerd, zal 21 juni 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Min of meer tegelijkertijd zal ook de Transitie Visie Warmte, ten behoeve van keuzes rond de toekomstige omschakeling van aardgas naar alternatieve bronnen voor verwarming (van het aardgas af) aan de raad worden voorgelegd. In politieke zin betekent dit kleur bekennen over de wijze waarop en route waarlangs de gemeente Zuidplas de energietransitie zal laten verlopen. 
 adobestock-energietransitie-gas-wind-zon
 
De fractie van de PvdA/GroenLinks ziet het als haar verantwoordelijkheid de keuze die zij hierin maakt tijdig en beargumenteerd te delen met de inwoners en bedrijven in de gemeente. Zij hoopt hiermee vooral ook het maatschappelijk debat aan te zwengelen of te voeden. Daarom brengt deze fractie nu haar opinie uit via het artikel, Opinie RES en TVW PvdA-GroenLinks-Zuidplas, dat integraal ingaat op de achtergronden en de keuzes die hierop moeten volgen. 
Graag nodigen wij U uit om na het lezen van het artikel ook de 10 vragen van onze enquete te beantwoorden. U vindt deze enquete op: https://www.survio.com/survey/d/B8O9Q9A4L7P7K9I5
 
Bij voorbaat dank,
J. (Johan) Helmer
Fractievoorzitter
 
 
What do you want to do ?

New mail

Nieuwjaarsrede Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas

 Nieuwjaar

Het is een goede gewoonte binnen de PvdA om jaarlijks het nieuwe jaar in te leiden met een gezamenlijke bijeenkomst in een van de dorpen onder het genot van een borrel en een hap. In deze tijden van het nieuwe normaal, of liever gezegd het abnormaal, dat ons wordt opgelegd door de Covid-19 Pandemie, is een dergelijke bijeenkomst niet mogelijk. Dit is dan ook de reden dat met het bestuur is afgesproken om onze uitingen voor het nieuwe jaar aan het papier toe te vertrouwen en U langs deze weg onze nieuwjaarsrede onder de aandacht te brengen. Hierbij bied ik U de mijne als fractievoorzitter van onze 3-mans raadsfractie.

Over de heersende Pandemie is de afgelopen tijd al via diverse media genoeg gezegd. In dit nieuwe jaar gloort gelukkig toch een lichtpuntje dat ons door vaccinatie kan worden geboden. Dit natuurlijk als ons huidige kabinet toch eindelijk in staat blijkt om deze immense operatie uiteindelijk in gang weet te zetten en voortvarend zal oppakken. Eerlijk gezegd is het toch feitelijk een gotspe dat we als welvarend Nederland met een, zoals we zelf zeggen, uitstekend zorgsysteem, feitelijk deze race nog moeten starten terwijl andere (Europese) landen al zijn gestart……… Maar goed laten we ons optimisme behouden en er samen voor zorgen om deze vaccinatie efficiënt en effectief door te voeren, waarbij mijn gedachten vooral ook uitgaan naar het toch grotendeels onderbetaalde zorgpersoneel. Aan hen zijn wij veel dank verschuldigd. Het wordt dan ook hoog tijd om deze kanjers loon naar verdiensten te geven. Hopelijk kunnen we als PvdA samen met GroenLinks dan ook uitzien naar een goed resultaat van de Tweede Kamer verkiezingen die op 17 maart worden gehouden en daaropvolgend het sociaal-democratische progressieve geluid harder laten doorklinken in de Nederlandse regering.

Dit jaar zal voor onze raadsfractie naast de politieke gang van zaken de verkiezingen van de tweede Kamer en vooral de gemeentelijke verkiezingen op 16 maart 2022 veel aandacht vragen. Naast dat de voortzetting van de samenwerking tussen de PvdA-Zuidplas en de lokale afdeling van Groenlinks opnieuw moet worden bezegeld, staan we dit jaar ook weer voor de opgave om een programma en kieslijst samen te stellen zowel als onze verkiezingscampagne te plannen. Op dat punt hopen en vertrouwen wij op uw steun en behulpzaamheid. Immers alleen SAMEN kunnen we zorgen voor een goed resultaat. 

Tijdens dit laatste politieke jaar van de zittende gemeenteraad zal de inzet van onze fractie blijvend gericht blijven op een sociale en duurzame inrichting van onze gemeenschap(pen). Daarbij blijven armoedebestrijding, sociale woningbouw en voldoende passende (jeugd)zorg zowel als de passende uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES) en de TransitieVisie Warmte (TVW) onze belangrijkste aandachtspunten. Gelet op de regionale belangen, die o.a. voortkomen uit de regionale aansturing en uitvoering van deze aandachtsgebieden via gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, is de afgelopen tijd ook gewerkt aan een meer regionaal PvdA- en GroenLinks geluid. Dit heeft o.a. zijn weerslag gehad op de uitwerking van de RES en de TVW, waarvoor de PvdA regionaal diverse amendementen en moties met succes heeft ingediend. Wij zullen deze samenwerking in de verbanden Midden-Holland en Hollands Midden voortzetten en zo nodig intensiveren.

Wij prijzen ons als fractie gelukkig met de ondersteuning die we van onze fractieondersteuners, Aad, Arjan, Marieke, Denise, Anneke en Rinus voortdurend mogen ontvangen. Zonder hen zou het raadswerk van de fractieleden, Martin, Jacques en mijzelf aanmerkelijk zwaarder vallen. Naast onze dank gaat onze bijzondere waardering naar hen uit.

Daarbij hopen wij van harte dat ook Denise Leliënhof zich na de langdurige weerslag van haar Covid-19 besmetting weer op afzienbaar termijn bij ons kan aansluiten. Bij ieder fractieoverleg gaan onze gedachten naar haar uit.

Wel beste mensen, rest mij nog, om U namens de fractie en fractie-ondersteuning een goed en vooral gezond 2021 te wensen, waarin voor U en de Uwen het oude normaal wordt hersteld en wij ons sociale en innige instinct weer onbelemmerd kunnen volgen.

J. (Johan) Helmer, Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas
 
 
What do you want to do ?

New mail

Opinie PvdA/GroenLinks over concept Regionale Energie-Strategie Midden Holland

RESRESRES
 
Op 6 oktober j.l. debatteerde de gemeenteraad over de concept-RES Midden Holland. Bijgaand de bijdrage van onze fractie

Het is geen geheim dat onze fractie gaande naar een definitieve RES 1.0 in juni 21 de concept-RES omarmt. De dreiging van de verdergaande klimaatverandering als gevolg van de koolzuuremissie vraagt nu eenmaal offers, waarbij we als mensheid het gebruik van fossiele brandstoffen toch echt moeten beperken. Niets doen om redenen van verwachte innovatieve en duurzame alternatieven is volgens ons nu geen optie. Esthetische argumenten mogen volgens ons deze belangrijke transitie niet belemmeren.

De technieken van de productie van hernieuwbare duurzame energie met zon en wind zijn inmiddels beproefd en worden al op toenemende schaal ingezet tegen acceptabele kosten. Het zijn juist deze technieken die de komende decennia onze vraag naar fossiele brandstoffen, wellicht niet zullen beëindigen, maar zeker wel aanmerkelijk kunnen temperen. Kortom wij zijn voor de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en vinden niet dat we maar moeten wachten tot het moment dat het kalf letterlijk is verdronken. Immers, goed rentmeesterschap vraagt hier om daden en geen afwachtende houding of het doorschuiven van de hete brij. Daarvoor zien wij deze Concept RES als een goed startpunt met voldoende ambitie als opmaat naar de RES 1.0 in juni 2021, waarmee tevens nauw wordt aangesloten op de intentie van het collegeprogramma “Zuidplas energieneutraal in 2050”.

Centraal in deze concept-RES staat het bod dat de regio Midden-Holland denkt uit te brengen aan de rijksoverheid. Wij achten het bod van 1,24% van de 35 TWh die landelijk op land hernieuwbaar moet worden opgewekt, zijnde evenredig aan het aandeel van deze regio in het landelijke elektriciteitsverbruik, passend, en wat belangrijker is ook goed uitlegbaar en verdedigbaar. Sterker nog, deze verandering vertegenwoordigt een ambitie die in onze ogen juist onze creativiteit tot het uiterste zal prikkelen en innovatie zal versnellen, werkgelegenheid creëert en welvaart brengt. In dit aandeel van zo’n 1,6 pJ moet in de regio in opwekking van hernieuwbare energie worden voorzien.

Zoals we eerder en op verschillende momenten hebben gememoreerd zijn wij ervan overtuigd dat it mogelijk is, waarbij wij opteren voor zon op woningen, bedrijven, schuren, geluidsschermen en hiervoor geschikte restgronden met een relatief geringe bouw en natuurwaarde, zoals ons inziens best zijn te vinden in ons gemeentelijke gebied. Maar ook, voor wind langs de hoofdinfrastructuren zoals langs de A12 aansluitend op de molens in het distripark A12 en naast het intensieve glastuinbouwgebied tot aan het Noordeinde en ook langs de A20 vanaf het Distripark A12 tot de provinciale weg N457. Deze stroken bieden voldoende ruimte om windturbines van dezelfde hoogte als die op het Distripark A12 te realiseren. Wat ons betreft worden deze locaties meegenomen in de verdere uitwerking van het RES naar de RES 1.0, waarbij wij overigens vinden dat een regionale aanpak in de locatiekeuzes op grond van een regionaal op te stellen selectie-ladder en ongeacht de gemeentegrenzen de beste perspectieven biedt. Daartoe hebben wij samen met D66 de motie “Denk regionaal’ ingebracht.

Natuurlijk geheel in lijn met het klimaatakkoord dient de energietransitie naast haalbaar vooral ook betaalbaar te blijven.Waarbij het credo “iedereen doet mee” geldt, en waarvoor wij een motie hebben ingediend. Hierbij dient vooral ook de aandacht uit te gaan naar de minder draagkrachtige inwoners en bedrijven in onze gemeente. Deze groep, die veelal niet in staat zijn om praktisch of financieel hun energieverbruik individueel te beperken, zullen we coöperatieve alternatieven moeten kunnen bieden, door bijvoorbeeld gezamenlijk eigenaarschap. Daarbij zijn wij tevens van mening dat juist de gemeente hierin een faciliterende rol moet hebben. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse afspraken met de wooncorporaties, actieve uitgifte van duurzaamheidsleningen en door een geclausuleerde selectie van uitvoering van energieprojecten, zodat lokaal eigenaarschap mogelijk wordt gemaakt. Om dit laatste nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming hebben wij samen met het CDA en D66 een motie “lokaal eigenaarschap” ingediend.

adobestock-energietransitie-gas-wind-zon

Eigenlijk begint alles met zo veel als mogelijk energie te besparen of het nu elektrische energie of warmte is. Hieraan wordt al aandacht besteed, maar dit zou het volgens het Planbureau voor de Leefomgeving best een tandje sneller kunnen. Daarom hebben wij samen met D66 een motie ter bevordering van de particuliere energiebesparing ingediend.

Tot slot memoreer ik, dat in onze gemeenteraad juist voor de gewenste energietransitie het verkrijgen van draagvlak van groot belang wordt geacht. Immers uiteindelijk zijn het de inwoners en bedrijven zelf, die aan de slag zullen moeten gaan. Dit draagvlak kan enkel voldoende worden gecreëerd door de betrokkenheid met effectieve communicatie en participatie te vergroten. Op dit punt vinden wij dat de concept RES nog te veel onduidelijk laat over de wijze waarop deze communicatie en participatie zowel lokaal als regionaal gestructureerd vorm zal krijgen. In dat verband hebben wij samen met D66 een motie ingediend, waarin wij via de wethouder de stuurgroep RES oproepen om zo snel als mogelijk, doch uiterlijk eind november een regionaal plan van aanpak communicatie en participatie ter consultatie aan te bieden aan de betrokken gemeenteraden, zodat deze communicatie en participatie trajecten uiterlijk in januari 2021 kunnen starten.

 J. Johan) Helmer, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Online bijeenkomst over duurzame energie ambitie van onze regio

Op 1 oktober biedt de regio Midden-Holland haar concept RES aan het Nationaal Programma Energiestrategie aan. Doel van het Nationaal programma is bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot door besparen en het vergroenen van de energievoorziening. Alle gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd. Gegroepeerd in 30 energieregio’s zullen ze een regionale energiestrategie (RES) opstellen, die op 1 juli 2021 gereed zal zijn. 

uitnodiging RES

Op zaterdagmiddag 5 september a.s. vanaf 14.15 uur organiseert GroenLinks voor de regio Midden-Holland een online-regiobijeenkomst over de concept RES Midden-Holland. De bijeenkomst is bedoeld voor leden, politici, sympathisanten uit de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. Graag bespreken wij met deelnemers uit alle vijf de betrokken gemeenten de duurzame ambitie van onze regio en de plannen om deze te realiseren. Wat vinden we van het ambitieniveau? Hoe kunnen we dat maximaliseren? Wat kunnen we samen doen om elke gemeenteraad zo groen mogelijk te laten besluiten? 

De resultaten van de bijeenkomst kunnen de regionale politici benutten voor het overleg dat zij in september in de gemeenteraden zullen voeren. Een ieders inbreng is welkom en doet ertoe. Dus ben je expert of leek, donkergroen of juist minder radicaal: je bent van harte welkom!

De bijeenkomst start om 14.15 uur. Let op: de videochat “Jitsi” werkt alleen goed met de browsers Chrome en Firefox.

Wil je ter voorbereiding stukken inzien, dan kan je vanaf woensdagmiddag 2 september deze ophalen op de website van de gemeente Gouda via deze link! Voor deelname kan je voor vrijdag 4 september je aanmelden bij mw. A. Mul (annemiek.mul@gouda.nl), waarna je de link voor de videochat en de vergaderstukken ontvangt.

J. (Johan) Helmer

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas

 

 
 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Fractielid PvdA/GroenLinks onterecht beticht van schending geheimhoudingsplicht.

 

Kort voor het zomerreces, op 15 juli j.l., werd het raadslid Martin Damen door tenminste twee coalitiepartijen beticht van het lekken van informatie opgedaan tijdens de besloten bijeenkomsten rond de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Beide coalitiepartijen hebben daarop de burgemeester in kennis gesteld met het verzoek hierop in te grijpen. Dit heeft ertoe geleid dat na een intern onderzoek, zonder positieve uitkomst, alsnog een extern onderzoek werd opgedragen aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Ook dit onderzoek concludeert dat er geen enkele sprake was van enige schending van de geheimhouding en de verdenkingen dus volkomen onterecht waren.

Wat is er gebeurd, dat tot een dergelijk ingrijpend onderzoek heeft geleid? Wel, op 13 juli schreef Martin Damen een opiniebericht op GouweIjsselnieuws getiteld; “De volledige beslotenheid over het vijfde dorp is PvdA/GroenLinks een doorn in het oog” en op 14 juli reageerde hij op een artikel in het Hart van Holland getiteld; “VVD Zuidplas wil meer gas op het vijfde dorp”.

Naar verluidt zou Martin in deze berichten uit de school klappen over de verhandelingen, die rond het Middengebied, in besloten raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest. Feitelijk gaat het er om dat hij aangeeft voorafgaand aan de besloten vergadering de beslotenheid aan de orde heeft gesteld. Dit met als doel de beslotenheid van dergelijke bijeenkomsten tot het minimaal vereiste te beperken. Daarbij vermeldt hij ook dat de PvdA/GroenLinks op eigen moverende redenen wil bouwen voor alle doelgroepen waaronder minimaal 30% sociale woningbouw. Als klap op de vuurpijl spreekt Martin in zijn reactie op het artikel in het Hart van Holland van 14 juli zijn bezorgdheid uit over de uiteindelijke realisatie van voldoende betaalbare woningen, dit omdat hij constateert dat de fractie van de VVD zich vooral inzet voor duurdere woningen.

De fractie van de PvdA/GroenLinks vond en vindt de belichte verdachtmakingen ridicuul en heeft dit  direct daarop bij brief aan de burgemeester op 16 juli onderbouwd. Echter, dit gaf geen aanleiding om de intentie van het externe onderzoek alsnog af te herzien.

Het onderzoek door BING is inmiddels afgerond en vertrouwelijk gerapporteerd met de conclusie dat hier geen enkele sprake is van enige schending van de geheimhoudingsplicht, doch dat deze kwestie wel leert dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met de beslotenheid van de raadsvergaderingen en hiermee verbonden geheimhoudingsplicht. Immers, uitspraken die als algemeen of publiekelijk bekend worden geacht vallen hier niet onder. Meer in het bijzonder beveelt BING de gemeente aan om bij besloten vergaderingen de geheime onderwerpen en informatie concreet te benoemen.

De fractie PvdA/GroenLinks hecht veel waarde aan openbaarheid van het openbaar bestuur, niet alleen van de raadsvergaderingen, maar ook als er onderzoeken naar integriteit worden verricht. Dat is de reden waarom de fractie met deze persnotitie de openbaarheid zoekt. Zowel het BING advies als Reactie fractie 16 juli 2020 zijn bij dit bericht gevoegd.

Fractie PvdA/GroenLinks

 

Fracties van PvdA/GroenLinks en SP in Zuidplas pleiten voor opvang verweesde Vluchtelingenkinderen

PvdA/GroenLinks en SP in Zuidplas vragen burgemeester en wethouders een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen. Van hen zou een aantal ook in Zuidplas terecht moeten kunnen.

 coalitie-van-eu-landen-bereid-om-kinderen-uit-griekse-kampen-op-te-nemen

Opeengepakt

Op de Griekse eilanden zitten duizenden vluchtelingen, onder wie veel kwetsbare kinderen, opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Daarbovenop komt het Coronavirus. De gevolgen van een uitbraak van dit virus in vluchtelingenkampen is niet te overzien, aldus de PvdA/GroenLinks.

 

Griekenland heeft Europese landen dringend verzocht een aantal van deze alleenstaande kinderen op te nemen. “Nederland heeft in tegenstelling tot andere Europese landen hier niet of nauwelijks gehoor aan gegeven, maar wil dit humane initiatief afkopen. Opnieuw een kenmerkende houding van ons als een van de meest welvarende landen in de Europese Unie, dat Europese solidariteit alleen maar vanuit het exportperspectief lijkt te benaderen.”, zo zegt Johan Helmer, fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks Zuidplas.

 image0

Met een motie vreemd aan de orde van de dag wil de fractie van PvdA/GroenLinks samen met de SP dat de gemeente zich in navolging van een groot aantal andere gemeenten (zie onder) zich aansluit bij de “Coalition of the Willing”. De motie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 mei as.

 
What do you want to do ?

New mail