Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Nieuwjaarsrede Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas

 Nieuwjaar

Het is een goede gewoonte binnen de PvdA om jaarlijks het nieuwe jaar in te leiden met een gezamenlijke bijeenkomst in een van de dorpen onder het genot van een borrel en een hap. In deze tijden van het nieuwe normaal, of liever gezegd het abnormaal, dat ons wordt opgelegd door de Covid-19 Pandemie, is een dergelijke bijeenkomst niet mogelijk. Dit is dan ook de reden dat met het bestuur is afgesproken om onze uitingen voor het nieuwe jaar aan het papier toe te vertrouwen en U langs deze weg onze nieuwjaarsrede onder de aandacht te brengen. Hierbij bied ik U de mijne als fractievoorzitter van onze 3-mans raadsfractie.

Over de heersende Pandemie is de afgelopen tijd al via diverse media genoeg gezegd. In dit nieuwe jaar gloort gelukkig toch een lichtpuntje dat ons door vaccinatie kan worden geboden. Dit natuurlijk als ons huidige kabinet toch eindelijk in staat blijkt om deze immense operatie uiteindelijk in gang weet te zetten en voortvarend zal oppakken. Eerlijk gezegd is het toch feitelijk een gotspe dat we als welvarend Nederland met een, zoals we zelf zeggen, uitstekend zorgsysteem, feitelijk deze race nog moeten starten terwijl andere (Europese) landen al zijn gestart……… Maar goed laten we ons optimisme behouden en er samen voor zorgen om deze vaccinatie efficiënt en effectief door te voeren, waarbij mijn gedachten vooral ook uitgaan naar het toch grotendeels onderbetaalde zorgpersoneel. Aan hen zijn wij veel dank verschuldigd. Het wordt dan ook hoog tijd om deze kanjers loon naar verdiensten te geven. Hopelijk kunnen we als PvdA samen met GroenLinks dan ook uitzien naar een goed resultaat van de Tweede Kamer verkiezingen die op 17 maart worden gehouden en daaropvolgend het sociaal-democratische progressieve geluid harder laten doorklinken in de Nederlandse regering.

Dit jaar zal voor onze raadsfractie naast de politieke gang van zaken de verkiezingen van de tweede Kamer en vooral de gemeentelijke verkiezingen op 16 maart 2022 veel aandacht vragen. Naast dat de voortzetting van de samenwerking tussen de PvdA-Zuidplas en de lokale afdeling van Groenlinks opnieuw moet worden bezegeld, staan we dit jaar ook weer voor de opgave om een programma en kieslijst samen te stellen zowel als onze verkiezingscampagne te plannen. Op dat punt hopen en vertrouwen wij op uw steun en behulpzaamheid. Immers alleen SAMEN kunnen we zorgen voor een goed resultaat. 

Tijdens dit laatste politieke jaar van de zittende gemeenteraad zal de inzet van onze fractie blijvend gericht blijven op een sociale en duurzame inrichting van onze gemeenschap(pen). Daarbij blijven armoedebestrijding, sociale woningbouw en voldoende passende (jeugd)zorg zowel als de passende uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES) en de TransitieVisie Warmte (TVW) onze belangrijkste aandachtspunten. Gelet op de regionale belangen, die o.a. voortkomen uit de regionale aansturing en uitvoering van deze aandachtsgebieden via gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, is de afgelopen tijd ook gewerkt aan een meer regionaal PvdA- en GroenLinks geluid. Dit heeft o.a. zijn weerslag gehad op de uitwerking van de RES en de TVW, waarvoor de PvdA regionaal diverse amendementen en moties met succes heeft ingediend. Wij zullen deze samenwerking in de verbanden Midden-Holland en Hollands Midden voortzetten en zo nodig intensiveren.

Wij prijzen ons als fractie gelukkig met de ondersteuning die we van onze fractieondersteuners, Aad, Arjan, Marieke, Denise, Anneke en Rinus voortdurend mogen ontvangen. Zonder hen zou het raadswerk van de fractieleden, Martin, Jacques en mijzelf aanmerkelijk zwaarder vallen. Naast onze dank gaat onze bijzondere waardering naar hen uit.

Daarbij hopen wij van harte dat ook Denise Leliënhof zich na de langdurige weerslag van haar Covid-19 besmetting weer op afzienbaar termijn bij ons kan aansluiten. Bij ieder fractieoverleg gaan onze gedachten naar haar uit.

Wel beste mensen, rest mij nog, om U namens de fractie en fractie-ondersteuning een goed en vooral gezond 2021 te wensen, waarin voor U en de Uwen het oude normaal wordt hersteld en wij ons sociale en innige instinct weer onbelemmerd kunnen volgen.

J. (Johan) Helmer, Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas
 
 
What do you want to do ?

New mail

Opinie PvdA/GroenLinks over concept Regionale Energie-Strategie Midden Holland

RESRESRES
 
Op 6 oktober j.l. debatteerde de gemeenteraad over de concept-RES Midden Holland. Bijgaand de bijdrage van onze fractie

Het is geen geheim dat onze fractie gaande naar een definitieve RES 1.0 in juni 21 de concept-RES omarmt. De dreiging van de verdergaande klimaatverandering als gevolg van de koolzuuremissie vraagt nu eenmaal offers, waarbij we als mensheid het gebruik van fossiele brandstoffen toch echt moeten beperken. Niets doen om redenen van verwachte innovatieve en duurzame alternatieven is volgens ons nu geen optie. Esthetische argumenten mogen volgens ons deze belangrijke transitie niet belemmeren.

De technieken van de productie van hernieuwbare duurzame energie met zon en wind zijn inmiddels beproefd en worden al op toenemende schaal ingezet tegen acceptabele kosten. Het zijn juist deze technieken die de komende decennia onze vraag naar fossiele brandstoffen, wellicht niet zullen beëindigen, maar zeker wel aanmerkelijk kunnen temperen. Kortom wij zijn voor de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en vinden niet dat we maar moeten wachten tot het moment dat het kalf letterlijk is verdronken. Immers, goed rentmeesterschap vraagt hier om daden en geen afwachtende houding of het doorschuiven van de hete brij. Daarvoor zien wij deze Concept RES als een goed startpunt met voldoende ambitie als opmaat naar de RES 1.0 in juni 2021, waarmee tevens nauw wordt aangesloten op de intentie van het collegeprogramma “Zuidplas energieneutraal in 2050”.

Centraal in deze concept-RES staat het bod dat de regio Midden-Holland denkt uit te brengen aan de rijksoverheid. Wij achten het bod van 1,24% van de 35 TWh die landelijk op land hernieuwbaar moet worden opgewekt, zijnde evenredig aan het aandeel van deze regio in het landelijke elektriciteitsverbruik, passend, en wat belangrijker is ook goed uitlegbaar en verdedigbaar. Sterker nog, deze verandering vertegenwoordigt een ambitie die in onze ogen juist onze creativiteit tot het uiterste zal prikkelen en innovatie zal versnellen, werkgelegenheid creëert en welvaart brengt. In dit aandeel van zo’n 1,6 pJ moet in de regio in opwekking van hernieuwbare energie worden voorzien.

Zoals we eerder en op verschillende momenten hebben gememoreerd zijn wij ervan overtuigd dat it mogelijk is, waarbij wij opteren voor zon op woningen, bedrijven, schuren, geluidsschermen en hiervoor geschikte restgronden met een relatief geringe bouw en natuurwaarde, zoals ons inziens best zijn te vinden in ons gemeentelijke gebied. Maar ook, voor wind langs de hoofdinfrastructuren zoals langs de A12 aansluitend op de molens in het distripark A12 en naast het intensieve glastuinbouwgebied tot aan het Noordeinde en ook langs de A20 vanaf het Distripark A12 tot de provinciale weg N457. Deze stroken bieden voldoende ruimte om windturbines van dezelfde hoogte als die op het Distripark A12 te realiseren. Wat ons betreft worden deze locaties meegenomen in de verdere uitwerking van het RES naar de RES 1.0, waarbij wij overigens vinden dat een regionale aanpak in de locatiekeuzes op grond van een regionaal op te stellen selectie-ladder en ongeacht de gemeentegrenzen de beste perspectieven biedt. Daartoe hebben wij samen met D66 de motie “Denk regionaal’ ingebracht.

Natuurlijk geheel in lijn met het klimaatakkoord dient de energietransitie naast haalbaar vooral ook betaalbaar te blijven.Waarbij het credo “iedereen doet mee” geldt, en waarvoor wij een motie hebben ingediend. Hierbij dient vooral ook de aandacht uit te gaan naar de minder draagkrachtige inwoners en bedrijven in onze gemeente. Deze groep, die veelal niet in staat zijn om praktisch of financieel hun energieverbruik individueel te beperken, zullen we coöperatieve alternatieven moeten kunnen bieden, door bijvoorbeeld gezamenlijk eigenaarschap. Daarbij zijn wij tevens van mening dat juist de gemeente hierin een faciliterende rol moet hebben. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse afspraken met de wooncorporaties, actieve uitgifte van duurzaamheidsleningen en door een geclausuleerde selectie van uitvoering van energieprojecten, zodat lokaal eigenaarschap mogelijk wordt gemaakt. Om dit laatste nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming hebben wij samen met het CDA en D66 een motie “lokaal eigenaarschap” ingediend.

adobestock-energietransitie-gas-wind-zon

Eigenlijk begint alles met zo veel als mogelijk energie te besparen of het nu elektrische energie of warmte is. Hieraan wordt al aandacht besteed, maar dit zou het volgens het Planbureau voor de Leefomgeving best een tandje sneller kunnen. Daarom hebben wij samen met D66 een motie ter bevordering van de particuliere energiebesparing ingediend.

Tot slot memoreer ik, dat in onze gemeenteraad juist voor de gewenste energietransitie het verkrijgen van draagvlak van groot belang wordt geacht. Immers uiteindelijk zijn het de inwoners en bedrijven zelf, die aan de slag zullen moeten gaan. Dit draagvlak kan enkel voldoende worden gecreëerd door de betrokkenheid met effectieve communicatie en participatie te vergroten. Op dit punt vinden wij dat de concept RES nog te veel onduidelijk laat over de wijze waarop deze communicatie en participatie zowel lokaal als regionaal gestructureerd vorm zal krijgen. In dat verband hebben wij samen met D66 een motie ingediend, waarin wij via de wethouder de stuurgroep RES oproepen om zo snel als mogelijk, doch uiterlijk eind november een regionaal plan van aanpak communicatie en participatie ter consultatie aan te bieden aan de betrokken gemeenteraden, zodat deze communicatie en participatie trajecten uiterlijk in januari 2021 kunnen starten.

 J. Johan) Helmer, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Online bijeenkomst over duurzame energie ambitie van onze regio

Op 1 oktober biedt de regio Midden-Holland haar concept RES aan het Nationaal Programma Energiestrategie aan. Doel van het Nationaal programma is bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot door besparen en het vergroenen van de energievoorziening. Alle gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd. Gegroepeerd in 30 energieregio’s zullen ze een regionale energiestrategie (RES) opstellen, die op 1 juli 2021 gereed zal zijn. 

uitnodiging RES

Op zaterdagmiddag 5 september a.s. vanaf 14.15 uur organiseert GroenLinks voor de regio Midden-Holland een online-regiobijeenkomst over de concept RES Midden-Holland. De bijeenkomst is bedoeld voor leden, politici, sympathisanten uit de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. Graag bespreken wij met deelnemers uit alle vijf de betrokken gemeenten de duurzame ambitie van onze regio en de plannen om deze te realiseren. Wat vinden we van het ambitieniveau? Hoe kunnen we dat maximaliseren? Wat kunnen we samen doen om elke gemeenteraad zo groen mogelijk te laten besluiten? 

De resultaten van de bijeenkomst kunnen de regionale politici benutten voor het overleg dat zij in september in de gemeenteraden zullen voeren. Een ieders inbreng is welkom en doet ertoe. Dus ben je expert of leek, donkergroen of juist minder radicaal: je bent van harte welkom!

De bijeenkomst start om 14.15 uur. Let op: de videochat “Jitsi” werkt alleen goed met de browsers Chrome en Firefox.

Wil je ter voorbereiding stukken inzien, dan kan je vanaf woensdagmiddag 2 september deze ophalen op de website van de gemeente Gouda via deze link! Voor deelname kan je voor vrijdag 4 september je aanmelden bij mw. A. Mul (annemiek.mul@gouda.nl), waarna je de link voor de videochat en de vergaderstukken ontvangt.

J. (Johan) Helmer

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas

 

 
 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Fractielid PvdA/GroenLinks onterecht beticht van schending geheimhoudingsplicht.

 

Kort voor het zomerreces, op 15 juli j.l., werd het raadslid Martin Damen door tenminste twee coalitiepartijen beticht van het lekken van informatie opgedaan tijdens de besloten bijeenkomsten rond de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Beide coalitiepartijen hebben daarop de burgemeester in kennis gesteld met het verzoek hierop in te grijpen. Dit heeft ertoe geleid dat na een intern onderzoek, zonder positieve uitkomst, alsnog een extern onderzoek werd opgedragen aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Ook dit onderzoek concludeert dat er geen enkele sprake was van enige schending van de geheimhouding en de verdenkingen dus volkomen onterecht waren.

Wat is er gebeurd, dat tot een dergelijk ingrijpend onderzoek heeft geleid? Wel, op 13 juli schreef Martin Damen een opiniebericht op GouweIjsselnieuws getiteld; “De volledige beslotenheid over het vijfde dorp is PvdA/GroenLinks een doorn in het oog” en op 14 juli reageerde hij op een artikel in het Hart van Holland getiteld; “VVD Zuidplas wil meer gas op het vijfde dorp”.

Naar verluidt zou Martin in deze berichten uit de school klappen over de verhandelingen, die rond het Middengebied, in besloten raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest. Feitelijk gaat het er om dat hij aangeeft voorafgaand aan de besloten vergadering de beslotenheid aan de orde heeft gesteld. Dit met als doel de beslotenheid van dergelijke bijeenkomsten tot het minimaal vereiste te beperken. Daarbij vermeldt hij ook dat de PvdA/GroenLinks op eigen moverende redenen wil bouwen voor alle doelgroepen waaronder minimaal 30% sociale woningbouw. Als klap op de vuurpijl spreekt Martin in zijn reactie op het artikel in het Hart van Holland van 14 juli zijn bezorgdheid uit over de uiteindelijke realisatie van voldoende betaalbare woningen, dit omdat hij constateert dat de fractie van de VVD zich vooral inzet voor duurdere woningen.

De fractie van de PvdA/GroenLinks vond en vindt de belichte verdachtmakingen ridicuul en heeft dit  direct daarop bij brief aan de burgemeester op 16 juli onderbouwd. Echter, dit gaf geen aanleiding om de intentie van het externe onderzoek alsnog af te herzien.

Het onderzoek door BING is inmiddels afgerond en vertrouwelijk gerapporteerd met de conclusie dat hier geen enkele sprake is van enige schending van de geheimhoudingsplicht, doch dat deze kwestie wel leert dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met de beslotenheid van de raadsvergaderingen en hiermee verbonden geheimhoudingsplicht. Immers, uitspraken die als algemeen of publiekelijk bekend worden geacht vallen hier niet onder. Meer in het bijzonder beveelt BING de gemeente aan om bij besloten vergaderingen de geheime onderwerpen en informatie concreet te benoemen.

De fractie PvdA/GroenLinks hecht veel waarde aan openbaarheid van het openbaar bestuur, niet alleen van de raadsvergaderingen, maar ook als er onderzoeken naar integriteit worden verricht. Dat is de reden waarom de fractie met deze persnotitie de openbaarheid zoekt. Zowel het BING advies als Reactie fractie 16 juli 2020 zijn bij dit bericht gevoegd.

Fractie PvdA/GroenLinks

 

Fracties van PvdA/GroenLinks en SP in Zuidplas pleiten voor opvang verweesde Vluchtelingenkinderen

PvdA/GroenLinks en SP in Zuidplas vragen burgemeester en wethouders een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen. Van hen zou een aantal ook in Zuidplas terecht moeten kunnen.

 coalitie-van-eu-landen-bereid-om-kinderen-uit-griekse-kampen-op-te-nemen

Opeengepakt

Op de Griekse eilanden zitten duizenden vluchtelingen, onder wie veel kwetsbare kinderen, opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Daarbovenop komt het Coronavirus. De gevolgen van een uitbraak van dit virus in vluchtelingenkampen is niet te overzien, aldus de PvdA/GroenLinks.

 

Griekenland heeft Europese landen dringend verzocht een aantal van deze alleenstaande kinderen op te nemen. “Nederland heeft in tegenstelling tot andere Europese landen hier niet of nauwelijks gehoor aan gegeven, maar wil dit humane initiatief afkopen. Opnieuw een kenmerkende houding van ons als een van de meest welvarende landen in de Europese Unie, dat Europese solidariteit alleen maar vanuit het exportperspectief lijkt te benaderen.”, zo zegt Johan Helmer, fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks Zuidplas.

 image0

Met een motie vreemd aan de orde van de dag wil de fractie van PvdA/GroenLinks samen met de SP dat de gemeente zich in navolging van een groot aantal andere gemeenten (zie onder) zich aansluit bij de “Coalition of the Willing”. De motie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 mei as.

 
What do you want to do ?

New mail

Beschouwing Concept Ontwikkelvisie Middengebied Zuidplaspolder (19 juni 2019)

Het is goed om nu de beoogde ontwikkeling na anderhalf jaar van besloten wikken en wegen met de inwoners en bedrijven en overige stakeholders in de gemeente Zuidplas te delen. Immers het gaat hier toch over een maatschappelijk en financieel majeure ontwikkeling waarbij transparantie een essentieel onderdeel van welslagen is en zoals U dat zelf verwoord dit kan en mag leiden tot verrijking, verdieping en versterking van de plannen, kortom de publieke participatie. Met agendering in deze raad van de concept ontwikkelvisie en bijbehorende openbare documenten zijn deze feitelijk al vrijgegeven en gemeengoed geworden zodat een besluit hierover overbodig is. Aangezien het overgrote deel van de onder dit eerste beslispunt geduide criteria al onderdeel waren van het bid en zijn van de voorliggende concept ontwikkelvisie, achten wij ook de besluitvorming hierover nu overbodig. Met uitzondering van het ontwikkelkrediet en de geheimhouding zouden wij graag ons voldoende tijd willen voorbehouden om over de strekking en randvoorwaarden rond de overige beslispunten onze mening te vormen om zo bij te kunnen dragen aan de verdere veredeling van de concept ontwikkelvisie naar een definitieve.

Wij stellen U dan ook voor om met uitzondering van de beslispunten 5 en 6 verdere besluitvorming van de raad hierover over het zomerreces te tillen en ons daarbij o.a. de gelegenheid te bieden om onze achterban te raadplegen. Daarnaast mag u verwachten dat de raad met het beschikbaar stellen van het krediet uw college ook impliciet de opdracht geeft of eigenlijk al heeft gegeven om het ontwikkelproces, natuurlijk in nauw overleg met de bestuurlijke en overige partijen en stakeholders, voort te zetten.

Ten aanzien van de voorliggende concept visie willen wij u vanavond toch onze primaire kanttekeningen en kritische noten niet onthouden.

Ik richt mij daarbij op een drietal aspecten te weten:

- De landschappelijke inpassing

- De verdeling naar woningtypen

- De organisatorische en financiële risico’s

Op het gebied van de landschappelijke inpassing zijn wij verdrietig en teleurgesteld. Verdrietig over de globale contour en ligging van de beoogde ontwikkeling in het Oostelijk deel van het zoekgebied tussen de Middelweg en de Vierde Tocht.

Wij constateren dat hiermee feitelijk het meest waardevolle en ongerepte landschappelijke deel van het zoekgebied tussen de Middelweg en de Vierde Tocht wordt geofferd. Een locatie die op de hier getoonde kaart zo passend als een wond wordt weergegeven.

Kaartje raadspresentatie met wond

Teleurgesteld omdat wij, ondanks onze regelmatige verzoek daartoe, het afgelopen anderhalf jaar er niet in zijn geslaagd om een brede en integrale en zorgvuldige locatiestudie in het zoekgebied te laten uitvoeren. Een studie die toch ten grondslag zou moeten liggen van een dergelijke omvangrijke ruimtelijk plan. Nu lijkt het erop dat via bodemopbouw met een kreekrug wordt geredeneerd naar een ontwikkeling in het meest landschappelijk, cultuurhistorische en qua poldernatuur meest waardevolle deel van het Middengebied. Overigens, op de bodemopbouw in het gehele zoekgebied, zoals gegeven in de provinciale bodemkaart, zien wij nauwelijks discriminerende aspecten die de ontwikkeling ergens zouden belemmeren. Wij denken dat hier hoofdzakelijk de economie ofwel de grondposities van de grondbank de locatiekeuze hebben bepaald. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou de bouwcontour conform uw scenario 2a zijn geprojecteerd als de grondbank hier een vergelijkbaar forse grondpositie zou hebben.

De oprechte vermelding en toelichting op dit sturende effect van de grondposities van de Grondbank missen wij echter wel in de nu openbare concept ontwikkelvisie. In dat licht is het overigens onbegrijpelijk dat de bouwcontour niet noordelijker, aansluitend op de n219 en begrenst door Knibbelweg en de spoorlijn Gouda/Zoetermeer, is neergelegd. Een suggestie die onze fractie tijdens een van de eerste besloten bijeenkomsten heeft ingebracht. Immers deze locatie heeft ook het voordeel dat zij aansluit op het te ontwikkelgebied Knibbelweg ten noorden van de n219. Vast staat daarbij dat de bodemgesteldheid in dat gebied de beste perspectieven biedt voor bebouwing. Kortom de planologische inpassing van het te ontwikkelen gebied had uitgebreider, completer en daarmee zorgvuldiger gekund, waarin volledigheidshalve ook de consequenties van de locatiekeuze in de zin van het verlies van landschappelijke en cultuurhistorische hadden kunnen worden beschreven.

Het tweede aspect betreft de samenstelling van de bouwopgave waarin naast 30% sociale woningbouw, wat onze fractie als muziek in de oren klinkt, ook rekening wordt gehouden met een aanzienlijk aandeel van maar liefst 35% van de woningen in de dure categorie van koopwoningen gelijk of duurder dan € 450.000. Hier zouden wij een aan de bestaande dorpen gelijkwaardige verdeling van de kwaliteit van woningen conform de woonvisie, waarin ook voldoende woningen in het middeldure segment worden gerealiseerd, meer op zijn plaats vinden. Tijdens de laatste bijeenkomst gaf U aan dat de keuze voor dure koopwoningen voortkomt uit het woonbehoefteonderzoek dat regionaal zou zijn uitgevoerd. Deze peiling zou bij de woonvisie, die we in het begin van dit jaar hebben behandeld zijn bijgevoegd. Los van het feit dat in de Woonvisie expliciet is vermeld dat die geen rekening hield met de bovenregionale behoefte, hebben wij bij de destijds bijgevoegde stukken de uitkomsten van dit regionale woononderzoek ook niet gevonden. Kunt U ons hiervan alsnog voorzien?

Bij de opgave voor de sociale woningbouw constateren wij dat uitgegaan wordt van 50% sociale koop. Hierbij tekenen wij aan dat we nog in afwachting zijn van de eerder toegezegde nadere definitie van sociale of goedkope koopwoningen. Voorts merk ik op dat voor onze fractie het behoud van landschappelijke waarden ons zodanig aan het hart gaat dat wij de beperking van het bouwareaal en hiermee verhoging van de bebouwingsdichtheid voorstaan. Zo dit de landschappelijk waardevolle gebieden aantoonbaar ontziet, zijn wij hiervoor zelfs bereid om met een lager aandeel sociale woningbouw genoegen te nemen.

Ten slotte, merken wij op dat de organisatorische en financiële risico’s, die deze omvangrijke ontwikkeling met zich mee brengt, ons zeer verontrust. In organisatorische zin vragen wij ons af of we als gemeente Zuidplas ambtelijk zowel als bestuurlijk voldoende zijn toegerust om dit riskante avontuur aan te gaan en in goede banen te leiden. De regie nemen klinkt stoer, maar leidt er wel toe dat de gemeente alleen aan de lat komt te staan en als het ware de vragende i.p.v. biedende en gebiedende rol moet spelen. Hier dreigt het risico van wie bepaalt betaalt. Wij zijn dan ook van mening dat de ruimtelijke, financiële en sturende risico’s niet alleen door de onze gemeente zouden moeten worden gedragen. Gelet op de dominante rol van de Grondbank en die hierin vertegenwoordigde overheden, zijn wij van mening dat de ontwikkeling van het gebied als gezamenlijke opgave van deze partners zou moeten worden beschouwd. Mogelijk biedt hier de oprichting van een samenwerkende organisatie in de vorm van een ontwikkelmaatschappij oplossing. Graag horen wij hoe uw college in organisatorische zin de risico’s bij de voorgenomen ontwikkeling gaat verdelen over de direct en indirect bestuurlijke partijen.

Onder het mom van beter iets dan niets zou toch zeker met de partners in de Grondbank overeenstemming moeten kunnen worden bereikt over acceptabele grondprijzen liggend tussen de boek- en marktwaarde, of liever nog dat de ontwikkeling vanuit de grondbank als eigenaar van de gronden mede wordt geregisseerd, zodat dit financiële risico ook gezamenlijk kan worden gedragen. Immers de ontwikkeling van dit gebied zowel als de instelling van de Grondbank komen voort uit de toenmalige RZG-organisatie, waarin de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen ieder vanuit de eigen rol was geregeld. Dit is dan ook de reden waarom we mede met D66 amendementen over de financiering van het ontwikkelproces en de grondverwerving inbrengen. Een eigen amendement rond de besluitvorming houdt ik in afwachting van het verloop van dit debat aan. 

Ik dank U

 

Nabeschouwing en verantwoording________________________

In vervolg op het eerste termijn werd de vergadering op verzoek van een lid van de CU/SGP geschorst met de intentie om te bezien of en zo ja hoe over het raadsvoorstel nog in dezelfde vergadering zou kunnen worden besloten. Daarbij is door de fractievertegenwoordiger aangegeven dat de bezwaren zich hoofdzakelijk richten op het eerste beslispunt, waarmee tevens impliciete besluiten zouden worden genomen op de gerubriceerde uitgangspunt en criteria. Dit terwijl het eerste agendapunt zich richtte op het publiekelijk vrijgeven van de ontwerp ontwikkelvisie. Door wijziging van dit beslispunt waarmee de besluitvorming over de concrete uitgangspunten van het beslispunt werd ontkoppelt, verviel het bezwaar van de fractie en is het amendement voor gedeeltelijke besluitvorming ingetrokken. Immers met deze wijziging is de fractie niet verbonden aan de uitgangspunten en kunnen deze in de toekomst, afhankelijk van de uitkomsten van de participatie, nog verder worden geamendeerd. Daarbij zij opgemerkt dat zoals in de beschouwing al werd opgemerkt de overige beslispunten als logisch en behorend bij het vervolgtraject werden beschouwd.

Ook D66 heeft de amendementen niet ingediend waarbij wordt vermeld dat de wethouder wel vanuit de intenties van deze amendementen zou handelen tijdens de onderhandelingen met de betrokken bestuurlijke en overige partijen.

 

 

 

Landschappelijke kwaliteit centraal bij ontwikkeling Zuidplaspolder

Op dinsdag 26 maart besluit de gemeenteraad over een eerste kredietvoorstel voor planvoorbereiding voor bebouwing van het groene middengebied in de Zuidplaspolder.

PvdA/GroenLinks, NEZ en de SP willen dat de landschappelijke kwaliteit en duurzaamheid voorop staat bij het ontwikkelen van een nieuw dorp in de Zuidplaspolder. Volgens hen moeten eerst robuuste groene structuren vastgelegd worden, voordat de bouwopgave definitief ingetekend wordt. Doorgaans is bij gebiedsontwikkeling volgens deze partijen deze volgorde precies andersom en gaat men primair uit van bebouwingscontouren. “In dit gebied hebben we nog de kans om de landschappelijke waarden te koesteren en beschermen”, aldus Paul van Drenth (NEZ).

                  Zuidplaspolder

De drie partijen hebben in 2017 tegen het volbouwen het middengebied gestemd en zijn nog steeds niet gelukkig met het bouwen in dit gebied. Echter de realiteit is, dat bebouwing van het middengebied niet meer kan worden voorkomen. Nu deze ontwikkeling niet meer valt te keren willen de drie partijen constructief meedenken over de inrichting van het gebied. “Als dat nieuwe dorp er dan toch gaat komen, dan heeft het geen zin om aan de zijlijn te blijven staan”, volgens Johan Helmer (PvdA/GroenLinks). Onderzoek naar de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied moet volgens deze partijen wel eerst leiden tot de aanwijzing van een in de toekomst beschermd groen gebied (groene contour). “We gaan onze invloed gebruiken om het huidige agrarisch groen zoveel als mogelijk ook voor de langere termijn na 2030 te behouden”, aldus Jan baas (SP). Eventueel komen zij met een eigen groene toekomstvisie voor het middengebied. De partijen gaan er overigens nog wel van uit dat de bouwontwikkeling tot 4000 woningen is gemaximeerd en voor een verdere uitbreiding na 2030 een nieuw raadsbesluit zal moeten gelden.

J. (Johan) Helmer

 

Toekomstige bouw sociale huurwoningen in Zuidplas onvoldoende verzekert

Het toekomstig beeld van de woningbouw in de gemeente Zuidplas is vastgelegd in de Woonvisie 2025, die op woensdagavond 23 januari jl. werd vastgesteld. In deze visie is de woningbouwopgave tot 2025 met een doorkijk naar 2030 per type woning, zoals sociale huur, middenhuur, goedkope koop, middeldure koop en dure koop vastgelegd. Voor de bouw van sociale huurwoningen wordt als uitgangspunt het behoud van het huidige aandeel van 28% van de totale woningvoorraad gehanteerd. Echter, dit uitgangspunt is vertaald naar een bouwopgave voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, die ergens het midden houdt tussen 22 – 30%. De fractie van de PvdA/GroenLinks en de SP verwachten dat deze bouwambitie het in stand houden van het huidige aandeel sociale huurwoningen onvoldoende verzekerd. Dit was de reden voor deze fracties om bij de behandeling van de Woonvisie een motie in te dienen, waarbij de marge in de bouwambitie voor sociale huurwoningen met 26 – 32% beter zou aansluiten op het uitgangspunt van 28%. Echter, deze motie kon uiteindelijk niet rekenen op steun van enig andere fractie in de gemeenteraad. De geruststellende toezegging van de wethouder dat hij zijn voortdurende inzet voor de bouw van sociale huurwoningen onverminderd zal voortzetten was hiervan de reden. 

      Sociale woningbouw

De fracties van de PvdA/GroenLinks begrijpen niet waarom het uitgangspunt van de Woonvisie van 28% sociale huur, dat al lager ligt dan de 30% van voorheen, is vertaald naar een bouwambitie die gemiddeld met 26% lager uitkomt. Zij baseren zich daarbij mede op de productie van sociale huurwoningen in de nieuwbouw gedurende de afgelopen vijf jaren. Uit een eigen inventarisatie is gebleken, dat ondanks dat bestemmingsplannen veelal uit gingen van 30% sociale woningbouw in de praktijk slechts 18% sociale huurwoningen zijn gerealiseerd. Zo is onlangs nog het aandeel sociale huurwoningen in Esse Zoom Laag van het aanvankelijk in het bestemmingsplan vastgelegde 30% verlaagd naar 16%. Dit resultaat staat toch wel in schril contrast tot de geruststellende uitlatingen van de wethouder over zijn inzet in de sociale woningbouw. Ook hier geldt blijkbaar dat “in woorden niet kan worden gewoond”.

Volledigheidshalve vermelden zij nog dat de doelgroep die in de Zuidplas in aanmerking komt voor een sociale huurwoning 36% van de huishoudens is. Voor de 8% van de sociale doelgroep zit er, net als in de huidige situatie, dan ook niets anders op dan te wachten op de langverwachte uitstroom van scheefwoners of het verwerven van een duurdere huurwoning of goedkope koopwoning.

Nu gaat het de fracties van de PvdA/GroenLinks en SP echt niet om de laatste procenten. Dat was dan ook de reden dat zij met de woonvisie als geheel en met het uitgangspunt van 28% sociale huur instemden. Echter, zij zijn wel van mening dat dit uitgangspunt ook een realistischer bouwambitie had verdient. Zij zullen dan ook de komende jaren de ontwikkelingen in de nieuwbouw en het aandeel sociale huurwoningen blijvend kritisch toetsen aan dit uitgangspunt.

Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari jl.

Beste mensen, goeie middag en welkom op onze Nieuwjaarbijeenkomst. Dit is al weer de vijfde nieuwjaarbijeenkomst van onze politieke combinatie PvdA/GroenLinks.

2et afgelopen jaar was het jaar van de verkiezingen. Daarbij zagen wij dat onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad met maar liefst een volle zetel van twee naar drie groeide. Ik zou zeggen een welverdiende waardering die onze gezamenlijke fractie mocht oogsten. Maar we zijn al weer zo’n drie kwartalen onderweg. Daarin heeft onze fractie bestaande uit Jacques, Martin en mijn persoon niet stil gezeten. Al is het ons niet gelukt om aan de coalitie te mogen deelnemen, denk ik dat we als kleine oppositiefractie toch zeker worden gehoord en onze groen-sociale inbreng voort hebben kunnen zetten, waarbij we ons op onderdelen toch weten te onderscheiden van de andere partijen. Wij mijden de scherpte in het debat niet en zijn van mening dat het goed is als er in de raad ook andere en soms onverwachte geluiden doorkinken.

1

Natuurlijk na drie kwartalen zijn er nog geen grote wapenfeiten te melden, behalve dan onze inzet voor de huisvesting van het Cultureel Centrum Moordrecht en de onverkwikkelijke aanpassing van het sociale bouwprogramma in Esse Zoom Laag. Voor de laatste kwestie kwam een motie van afkeuring uit onze handen. Een initiatief dat toch het nodige reuring heeft gebracht, dat nu nog steeds naklinkt. Op een nieuwjaarsbijeenkomst moet je overigens niet te lang terugkijken, maar vooral de toekomst belichten.

3

Wel, komende dinsdag dienen we een motie in om het LHBTI-beleid nu eens echt vaste voet aan de grond van onze gemeente te geven. Dit wordt, zoals al is gebleken, niet echt gewaardeerd door onze christelijke raadsfracties, maar kan, zo denk ik wel op een meerderheid rekenen. Direct daarna staat de woonvisie 2025 op het menu. Op zich een best smakelijke hap, maar waarin de ambitie rond de sociale woningbouw nog best wat zou kunnen worden vergroot. Dit is wel een mooi moment om opnieuw de serieuze inbreng van onze wethouder op dit dossier te toetsen. Ook het Sociaal Domein is nog steeds sterk in beweging. Het lijkt ons toch niet lukken om een drietal jaren na de decentralisaties de processen te stabiliseren en zeker de overhead in de Zorg te verminderen. Zo ligt er nu een verbetervoorstel in de raad, waarin het sociale team wordt opgeknipt naar een Hulp- en Ondersteuningsteam (HOT) en een Gemeentelijk Toewijzingsteam (GTT). Een voorstel dat wij toch wel erg kritisch willen bevragen en waarvan wij ons afvragen of dit nu oplossing gaat bieden en bijvoorbeeld ook de overhead in de Jeugdzorg zal verminderen. Natuurlijk moeten wij ons als raadsleden eigenlijk ver houden van de bedrijfsvoering, maar van dergelijke reorganisaties mag je toch op zijn minst verwachten, dat dit voldoende wordt onderbouwd. Wij zullen in ieder geval en wel voor het gehele Sociale Domein ons vooral blijven richten op het verbeteren van de resultaten en het verminderen van de overhead om zo de schaarse middelen vooral voor de uitvoering beschikbaar te houden.

IMG_0187

Ook de invoering van de Omgevingswet zal onze creativiteit en controle op de voortgang gedurende het komende jaar vergen. In dat verband doet onze fractie ook, mede dankzij en door de fractieondersteuners, volop mee. Deze fractieondersteuning die nu door Marieke, Aad, Geertien en Arjan continue wordt geleverd, blijkt ook de afgelopen periode onmisbaar. In het driewekelijkse fractieoverleg tussen de fractie en de fractieondersteuners wordt onze inzet en positie bepaald. Hier is o.a. ook afgesproken dat we van onze zijde de discussie over de kostbare handhaving van de permanente bewoning van de recreatieparken opnieuw aan de orde willen stellen. In dat verband heeft Pieter de afgelopen maanden de nodige persoonlijke inzet getoond en heeft Martin als lid van het presidium deze kwestie weten te agenderen voor een gemeenteraad in februari. Wij zijn als fractie dan ook zeer verheugd dat de genoemde fractieondersteuners ons deze constructieve ondersteuning willen bieden en willen naar de toekomst toe hen nog nauwer betrekken bij diverse ontwikkelingen door bijvoorbeeld deelname aan begeleidingsgroepen, zoals die voor de invoering van de Omgevingswet.

4

Met het verdwijnen van GertJan Kats als burgemeester is het proces van selectie en aanstelling van een nieuwe burgemeester van start gegaan. Natuurlijk zijn wij door deelname aan de vertrouwenscommissie nauw betrokken bij het proces van aanstelling van een nieuwe burgemeester. Bij dit proces zullen wij als oppositiepartij vooral ook aandacht vragen voor de gewenste onafhankelijkheid van de burgemeester als voorzitter van het college van B&W in samenhang met het voorzitterschap van de gemeenteraad. 

Overigens ik nodig u alle ook uit om daar waar mogelijk de fractie te ondersteunen en, al is het dan incidenteel, deel te nemen aan onze fractievoorbereidingen op de maandagavond een wee voor de raadsvergaderingen. Daarnaast blijven wij natuurlijk open staan voor zaken waarvan U denkt dat wij aandacht moeten vragen in de gemeenteraad of nadere vragen moeten stellen. Ter afsluiting vermeld ik nog dat ik er alle vertrouwen in heb dat we met de huidige fractie ondersteund door de fractieondersteuners de komende tijd met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Hierop wil ik dan ook graag een toost uitbrengen, tenminste als U nog wat in uw glaasje heeft. OP EEN GOED 2019 MET EEN KRACHTIGE EN ONDERSCHEIDENDE RAADSINBRENG!

 Johan