Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Beschouwing Concept Ontwikkelvisie Middengebied Zuidplaspolder (19 juni 2019)

Het is goed om nu de beoogde ontwikkeling na anderhalf jaar van besloten wikken en wegen met de inwoners en bedrijven en overige stakeholders in de gemeente Zuidplas te delen. Immers het gaat hier toch over een maatschappelijk en financieel majeure ontwikkeling waarbij transparantie een essentieel onderdeel van welslagen is en zoals U dat zelf verwoord dit kan en mag leiden tot verrijking, verdieping en versterking van de plannen, kortom de publieke participatie. Met agendering in deze raad van de concept ontwikkelvisie en bijbehorende openbare documenten zijn deze feitelijk al vrijgegeven en gemeengoed geworden zodat een besluit hierover overbodig is. Aangezien het overgrote deel van de onder dit eerste beslispunt geduide criteria al onderdeel waren van het bid en zijn van de voorliggende concept ontwikkelvisie, achten wij ook de besluitvorming hierover nu overbodig. Met uitzondering van het ontwikkelkrediet en de geheimhouding zouden wij graag ons voldoende tijd willen voorbehouden om over de strekking en randvoorwaarden rond de overige beslispunten onze mening te vormen om zo bij te kunnen dragen aan de verdere veredeling van de concept ontwikkelvisie naar een definitieve.

Wij stellen U dan ook voor om met uitzondering van de beslispunten 5 en 6 verdere besluitvorming van de raad hierover over het zomerreces te tillen en ons daarbij o.a. de gelegenheid te bieden om onze achterban te raadplegen. Daarnaast mag u verwachten dat de raad met het beschikbaar stellen van het krediet uw college ook impliciet de opdracht geeft of eigenlijk al heeft gegeven om het ontwikkelproces, natuurlijk in nauw overleg met de bestuurlijke en overige partijen en stakeholders, voort te zetten.

Ten aanzien van de voorliggende concept visie willen wij u vanavond toch onze primaire kanttekeningen en kritische noten niet onthouden.

Ik richt mij daarbij op een drietal aspecten te weten:

- De landschappelijke inpassing

- De verdeling naar woningtypen

- De organisatorische en financiële risico’s

Op het gebied van de landschappelijke inpassing zijn wij verdrietig en teleurgesteld. Verdrietig over de globale contour en ligging van de beoogde ontwikkeling in het Oostelijk deel van het zoekgebied tussen de Middelweg en de Vierde Tocht.

Wij constateren dat hiermee feitelijk het meest waardevolle en ongerepte landschappelijke deel van het zoekgebied tussen de Middelweg en de Vierde Tocht wordt geofferd. Een locatie die op de hier getoonde kaart zo passend als een wond wordt weergegeven.

Kaartje raadspresentatie met wond

Teleurgesteld omdat wij, ondanks onze regelmatige verzoek daartoe, het afgelopen anderhalf jaar er niet in zijn geslaagd om een brede en integrale en zorgvuldige locatiestudie in het zoekgebied te laten uitvoeren. Een studie die toch ten grondslag zou moeten liggen van een dergelijke omvangrijke ruimtelijk plan. Nu lijkt het erop dat via bodemopbouw met een kreekrug wordt geredeneerd naar een ontwikkeling in het meest landschappelijk, cultuurhistorische en qua poldernatuur meest waardevolle deel van het Middengebied. Overigens, op de bodemopbouw in het gehele zoekgebied, zoals gegeven in de provinciale bodemkaart, zien wij nauwelijks discriminerende aspecten die de ontwikkeling ergens zouden belemmeren. Wij denken dat hier hoofdzakelijk de economie ofwel de grondposities van de grondbank de locatiekeuze hebben bepaald. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou de bouwcontour conform uw scenario 2a zijn geprojecteerd als de grondbank hier een vergelijkbaar forse grondpositie zou hebben.

De oprechte vermelding en toelichting op dit sturende effect van de grondposities van de Grondbank missen wij echter wel in de nu openbare concept ontwikkelvisie. In dat licht is het overigens onbegrijpelijk dat de bouwcontour niet noordelijker, aansluitend op de n219 en begrenst door Knibbelweg en de spoorlijn Gouda/Zoetermeer, is neergelegd. Een suggestie die onze fractie tijdens een van de eerste besloten bijeenkomsten heeft ingebracht. Immers deze locatie heeft ook het voordeel dat zij aansluit op het te ontwikkelgebied Knibbelweg ten noorden van de n219. Vast staat daarbij dat de bodemgesteldheid in dat gebied de beste perspectieven biedt voor bebouwing. Kortom de planologische inpassing van het te ontwikkelen gebied had uitgebreider, completer en daarmee zorgvuldiger gekund, waarin volledigheidshalve ook de consequenties van de locatiekeuze in de zin van het verlies van landschappelijke en cultuurhistorische hadden kunnen worden beschreven.

Het tweede aspect betreft de samenstelling van de bouwopgave waarin naast 30% sociale woningbouw, wat onze fractie als muziek in de oren klinkt, ook rekening wordt gehouden met een aanzienlijk aandeel van maar liefst 35% van de woningen in de dure categorie van koopwoningen gelijk of duurder dan € 450.000. Hier zouden wij een aan de bestaande dorpen gelijkwaardige verdeling van de kwaliteit van woningen conform de woonvisie, waarin ook voldoende woningen in het middeldure segment worden gerealiseerd, meer op zijn plaats vinden. Tijdens de laatste bijeenkomst gaf U aan dat de keuze voor dure koopwoningen voortkomt uit het woonbehoefteonderzoek dat regionaal zou zijn uitgevoerd. Deze peiling zou bij de woonvisie, die we in het begin van dit jaar hebben behandeld zijn bijgevoegd. Los van het feit dat in de Woonvisie expliciet is vermeld dat die geen rekening hield met de bovenregionale behoefte, hebben wij bij de destijds bijgevoegde stukken de uitkomsten van dit regionale woononderzoek ook niet gevonden. Kunt U ons hiervan alsnog voorzien?

Bij de opgave voor de sociale woningbouw constateren wij dat uitgegaan wordt van 50% sociale koop. Hierbij tekenen wij aan dat we nog in afwachting zijn van de eerder toegezegde nadere definitie van sociale of goedkope koopwoningen. Voorts merk ik op dat voor onze fractie het behoud van landschappelijke waarden ons zodanig aan het hart gaat dat wij de beperking van het bouwareaal en hiermee verhoging van de bebouwingsdichtheid voorstaan. Zo dit de landschappelijk waardevolle gebieden aantoonbaar ontziet, zijn wij hiervoor zelfs bereid om met een lager aandeel sociale woningbouw genoegen te nemen.

Ten slotte, merken wij op dat de organisatorische en financiële risico’s, die deze omvangrijke ontwikkeling met zich mee brengt, ons zeer verontrust. In organisatorische zin vragen wij ons af of we als gemeente Zuidplas ambtelijk zowel als bestuurlijk voldoende zijn toegerust om dit riskante avontuur aan te gaan en in goede banen te leiden. De regie nemen klinkt stoer, maar leidt er wel toe dat de gemeente alleen aan de lat komt te staan en als het ware de vragende i.p.v. biedende en gebiedende rol moet spelen. Hier dreigt het risico van wie bepaalt betaalt. Wij zijn dan ook van mening dat de ruimtelijke, financiële en sturende risico’s niet alleen door de onze gemeente zouden moeten worden gedragen. Gelet op de dominante rol van de Grondbank en die hierin vertegenwoordigde overheden, zijn wij van mening dat de ontwikkeling van het gebied als gezamenlijke opgave van deze partners zou moeten worden beschouwd. Mogelijk biedt hier de oprichting van een samenwerkende organisatie in de vorm van een ontwikkelmaatschappij oplossing. Graag horen wij hoe uw college in organisatorische zin de risico’s bij de voorgenomen ontwikkeling gaat verdelen over de direct en indirect bestuurlijke partijen.

Onder het mom van beter iets dan niets zou toch zeker met de partners in de Grondbank overeenstemming moeten kunnen worden bereikt over acceptabele grondprijzen liggend tussen de boek- en marktwaarde, of liever nog dat de ontwikkeling vanuit de grondbank als eigenaar van de gronden mede wordt geregisseerd, zodat dit financiële risico ook gezamenlijk kan worden gedragen. Immers de ontwikkeling van dit gebied zowel als de instelling van de Grondbank komen voort uit de toenmalige RZG-organisatie, waarin de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen ieder vanuit de eigen rol was geregeld. Dit is dan ook de reden waarom we mede met D66 amendementen over de financiering van het ontwikkelproces en de grondverwerving inbrengen. Een eigen amendement rond de besluitvorming houdt ik in afwachting van het verloop van dit debat aan. 

Ik dank U

 

Nabeschouwing en verantwoording________________________

In vervolg op het eerste termijn werd de vergadering op verzoek van een lid van de CU/SGP geschorst met de intentie om te bezien of en zo ja hoe over het raadsvoorstel nog in dezelfde vergadering zou kunnen worden besloten. Daarbij is door de fractievertegenwoordiger aangegeven dat de bezwaren zich hoofdzakelijk richten op het eerste beslispunt, waarmee tevens impliciete besluiten zouden worden genomen op de gerubriceerde uitgangspunt en criteria. Dit terwijl het eerste agendapunt zich richtte op het publiekelijk vrijgeven van de ontwerp ontwikkelvisie. Door wijziging van dit beslispunt waarmee de besluitvorming over de concrete uitgangspunten van het beslispunt werd ontkoppelt, verviel het bezwaar van de fractie en is het amendement voor gedeeltelijke besluitvorming ingetrokken. Immers met deze wijziging is de fractie niet verbonden aan de uitgangspunten en kunnen deze in de toekomst, afhankelijk van de uitkomsten van de participatie, nog verder worden geamendeerd. Daarbij zij opgemerkt dat zoals in de beschouwing al werd opgemerkt de overige beslispunten als logisch en behorend bij het vervolgtraject werden beschouwd.

Ook D66 heeft de amendementen niet ingediend waarbij wordt vermeld dat de wethouder wel vanuit de intenties van deze amendementen zou handelen tijdens de onderhandelingen met de betrokken bestuurlijke en overige partijen.

 

 

 

Landschappelijke kwaliteit centraal bij ontwikkeling Zuidplaspolder

Op dinsdag 26 maart besluit de gemeenteraad over een eerste kredietvoorstel voor planvoorbereiding voor bebouwing van het groene middengebied in de Zuidplaspolder.

PvdA/GroenLinks, NEZ en de SP willen dat de landschappelijke kwaliteit en duurzaamheid voorop staat bij het ontwikkelen van een nieuw dorp in de Zuidplaspolder. Volgens hen moeten eerst robuuste groene structuren vastgelegd worden, voordat de bouwopgave definitief ingetekend wordt. Doorgaans is bij gebiedsontwikkeling volgens deze partijen deze volgorde precies andersom en gaat men primair uit van bebouwingscontouren. “In dit gebied hebben we nog de kans om de landschappelijke waarden te koesteren en beschermen”, aldus Paul van Drenth (NEZ).

                  Zuidplaspolder

De drie partijen hebben in 2017 tegen het volbouwen het middengebied gestemd en zijn nog steeds niet gelukkig met het bouwen in dit gebied. Echter de realiteit is, dat bebouwing van het middengebied niet meer kan worden voorkomen. Nu deze ontwikkeling niet meer valt te keren willen de drie partijen constructief meedenken over de inrichting van het gebied. “Als dat nieuwe dorp er dan toch gaat komen, dan heeft het geen zin om aan de zijlijn te blijven staan”, volgens Johan Helmer (PvdA/GroenLinks). Onderzoek naar de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied moet volgens deze partijen wel eerst leiden tot de aanwijzing van een in de toekomst beschermd groen gebied (groene contour). “We gaan onze invloed gebruiken om het huidige agrarisch groen zoveel als mogelijk ook voor de langere termijn na 2030 te behouden”, aldus Jan baas (SP). Eventueel komen zij met een eigen groene toekomstvisie voor het middengebied. De partijen gaan er overigens nog wel van uit dat de bouwontwikkeling tot 4000 woningen is gemaximeerd en voor een verdere uitbreiding na 2030 een nieuw raadsbesluit zal moeten gelden.

J. (Johan) Helmer

 

Toekomstige bouw sociale huurwoningen in Zuidplas onvoldoende verzekert

Het toekomstig beeld van de woningbouw in de gemeente Zuidplas is vastgelegd in de Woonvisie 2025, die op woensdagavond 23 januari jl. werd vastgesteld. In deze visie is de woningbouwopgave tot 2025 met een doorkijk naar 2030 per type woning, zoals sociale huur, middenhuur, goedkope koop, middeldure koop en dure koop vastgelegd. Voor de bouw van sociale huurwoningen wordt als uitgangspunt het behoud van het huidige aandeel van 28% van de totale woningvoorraad gehanteerd. Echter, dit uitgangspunt is vertaald naar een bouwopgave voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, die ergens het midden houdt tussen 22 – 30%. De fractie van de PvdA/GroenLinks en de SP verwachten dat deze bouwambitie het in stand houden van het huidige aandeel sociale huurwoningen onvoldoende verzekerd. Dit was de reden voor deze fracties om bij de behandeling van de Woonvisie een motie in te dienen, waarbij de marge in de bouwambitie voor sociale huurwoningen met 26 – 32% beter zou aansluiten op het uitgangspunt van 28%. Echter, deze motie kon uiteindelijk niet rekenen op steun van enig andere fractie in de gemeenteraad. De geruststellende toezegging van de wethouder dat hij zijn voortdurende inzet voor de bouw van sociale huurwoningen onverminderd zal voortzetten was hiervan de reden. 

      Sociale woningbouw

De fracties van de PvdA/GroenLinks begrijpen niet waarom het uitgangspunt van de Woonvisie van 28% sociale huur, dat al lager ligt dan de 30% van voorheen, is vertaald naar een bouwambitie die gemiddeld met 26% lager uitkomt. Zij baseren zich daarbij mede op de productie van sociale huurwoningen in de nieuwbouw gedurende de afgelopen vijf jaren. Uit een eigen inventarisatie is gebleken, dat ondanks dat bestemmingsplannen veelal uit gingen van 30% sociale woningbouw in de praktijk slechts 18% sociale huurwoningen zijn gerealiseerd. Zo is onlangs nog het aandeel sociale huurwoningen in Esse Zoom Laag van het aanvankelijk in het bestemmingsplan vastgelegde 30% verlaagd naar 16%. Dit resultaat staat toch wel in schril contrast tot de geruststellende uitlatingen van de wethouder over zijn inzet in de sociale woningbouw. Ook hier geldt blijkbaar dat “in woorden niet kan worden gewoond”.

Volledigheidshalve vermelden zij nog dat de doelgroep die in de Zuidplas in aanmerking komt voor een sociale huurwoning 36% van de huishoudens is. Voor de 8% van de sociale doelgroep zit er, net als in de huidige situatie, dan ook niets anders op dan te wachten op de langverwachte uitstroom van scheefwoners of het verwerven van een duurdere huurwoning of goedkope koopwoning.

Nu gaat het de fracties van de PvdA/GroenLinks en SP echt niet om de laatste procenten. Dat was dan ook de reden dat zij met de woonvisie als geheel en met het uitgangspunt van 28% sociale huur instemden. Echter, zij zijn wel van mening dat dit uitgangspunt ook een realistischer bouwambitie had verdient. Zij zullen dan ook de komende jaren de ontwikkelingen in de nieuwbouw en het aandeel sociale huurwoningen blijvend kritisch toetsen aan dit uitgangspunt.

Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari jl.

Beste mensen, goeie middag en welkom op onze Nieuwjaarbijeenkomst. Dit is al weer de vijfde nieuwjaarbijeenkomst van onze politieke combinatie PvdA/GroenLinks.

2et afgelopen jaar was het jaar van de verkiezingen. Daarbij zagen wij dat onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad met maar liefst een volle zetel van twee naar drie groeide. Ik zou zeggen een welverdiende waardering die onze gezamenlijke fractie mocht oogsten. Maar we zijn al weer zo’n drie kwartalen onderweg. Daarin heeft onze fractie bestaande uit Jacques, Martin en mijn persoon niet stil gezeten. Al is het ons niet gelukt om aan de coalitie te mogen deelnemen, denk ik dat we als kleine oppositiefractie toch zeker worden gehoord en onze groen-sociale inbreng voort hebben kunnen zetten, waarbij we ons op onderdelen toch weten te onderscheiden van de andere partijen. Wij mijden de scherpte in het debat niet en zijn van mening dat het goed is als er in de raad ook andere en soms onverwachte geluiden doorkinken.

1

Natuurlijk na drie kwartalen zijn er nog geen grote wapenfeiten te melden, behalve dan onze inzet voor de huisvesting van het Cultureel Centrum Moordrecht en de onverkwikkelijke aanpassing van het sociale bouwprogramma in Esse Zoom Laag. Voor de laatste kwestie kwam een motie van afkeuring uit onze handen. Een initiatief dat toch het nodige reuring heeft gebracht, dat nu nog steeds naklinkt. Op een nieuwjaarsbijeenkomst moet je overigens niet te lang terugkijken, maar vooral de toekomst belichten.

3

Wel, komende dinsdag dienen we een motie in om het LHBTI-beleid nu eens echt vaste voet aan de grond van onze gemeente te geven. Dit wordt, zoals al is gebleken, niet echt gewaardeerd door onze christelijke raadsfracties, maar kan, zo denk ik wel op een meerderheid rekenen. Direct daarna staat de woonvisie 2025 op het menu. Op zich een best smakelijke hap, maar waarin de ambitie rond de sociale woningbouw nog best wat zou kunnen worden vergroot. Dit is wel een mooi moment om opnieuw de serieuze inbreng van onze wethouder op dit dossier te toetsen. Ook het Sociaal Domein is nog steeds sterk in beweging. Het lijkt ons toch niet lukken om een drietal jaren na de decentralisaties de processen te stabiliseren en zeker de overhead in de Zorg te verminderen. Zo ligt er nu een verbetervoorstel in de raad, waarin het sociale team wordt opgeknipt naar een Hulp- en Ondersteuningsteam (HOT) en een Gemeentelijk Toewijzingsteam (GTT). Een voorstel dat wij toch wel erg kritisch willen bevragen en waarvan wij ons afvragen of dit nu oplossing gaat bieden en bijvoorbeeld ook de overhead in de Jeugdzorg zal verminderen. Natuurlijk moeten wij ons als raadsleden eigenlijk ver houden van de bedrijfsvoering, maar van dergelijke reorganisaties mag je toch op zijn minst verwachten, dat dit voldoende wordt onderbouwd. Wij zullen in ieder geval en wel voor het gehele Sociale Domein ons vooral blijven richten op het verbeteren van de resultaten en het verminderen van de overhead om zo de schaarse middelen vooral voor de uitvoering beschikbaar te houden.

IMG_0187

Ook de invoering van de Omgevingswet zal onze creativiteit en controle op de voortgang gedurende het komende jaar vergen. In dat verband doet onze fractie ook, mede dankzij en door de fractieondersteuners, volop mee. Deze fractieondersteuning die nu door Marieke, Aad, Geertien en Arjan continue wordt geleverd, blijkt ook de afgelopen periode onmisbaar. In het driewekelijkse fractieoverleg tussen de fractie en de fractieondersteuners wordt onze inzet en positie bepaald. Hier is o.a. ook afgesproken dat we van onze zijde de discussie over de kostbare handhaving van de permanente bewoning van de recreatieparken opnieuw aan de orde willen stellen. In dat verband heeft Pieter de afgelopen maanden de nodige persoonlijke inzet getoond en heeft Martin als lid van het presidium deze kwestie weten te agenderen voor een gemeenteraad in februari. Wij zijn als fractie dan ook zeer verheugd dat de genoemde fractieondersteuners ons deze constructieve ondersteuning willen bieden en willen naar de toekomst toe hen nog nauwer betrekken bij diverse ontwikkelingen door bijvoorbeeld deelname aan begeleidingsgroepen, zoals die voor de invoering van de Omgevingswet.

4

Met het verdwijnen van GertJan Kats als burgemeester is het proces van selectie en aanstelling van een nieuwe burgemeester van start gegaan. Natuurlijk zijn wij door deelname aan de vertrouwenscommissie nauw betrokken bij het proces van aanstelling van een nieuwe burgemeester. Bij dit proces zullen wij als oppositiepartij vooral ook aandacht vragen voor de gewenste onafhankelijkheid van de burgemeester als voorzitter van het college van B&W in samenhang met het voorzitterschap van de gemeenteraad. 

Overigens ik nodig u alle ook uit om daar waar mogelijk de fractie te ondersteunen en, al is het dan incidenteel, deel te nemen aan onze fractievoorbereidingen op de maandagavond een wee voor de raadsvergaderingen. Daarnaast blijven wij natuurlijk open staan voor zaken waarvan U denkt dat wij aandacht moeten vragen in de gemeenteraad of nadere vragen moeten stellen. Ter afsluiting vermeld ik nog dat ik er alle vertrouwen in heb dat we met de huidige fractie ondersteund door de fractieondersteuners de komende tijd met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Hierop wil ik dan ook graag een toost uitbrengen, tenminste als U nog wat in uw glaasje heeft. OP EEN GOED 2019 MET EEN KRACHTIGE EN ONDERSCHEIDENDE RAADSINBRENG!

 Johan

 

 

Minder sociale woningbouw Esse Zoom Laag onverteerbaar

Onbegrijpelijk, ongefundeerd en onverteerbaar, dat vinden PvdA/GroenLinks en SP van het weer verminderen van het aandeel sociale woningbouw in de wijk Esse Zoom te Nieuwerkerk. Zij baseren deze meningen op de onlangs door het college van B&W gepubliceerde resultaat van heronderhandeling met de ontwikkelaar van Esse Zoom Laag. Hierbij is afgesproken dat ten koste van de sociale woningbouw meer middeldure woningen mogen worden gebouwd.

                               13756D5F-22F5-4F53-96DA-40F41F355393

Onbegrijpelijk, zo vinden de beide raadsfracties, omdat de verantwoordelijk wethouder Hordijk de afgelopen 4 jaren voortdurend heeft gesproken over de noodzaak van sociale woningbouw in de gemeente Zuidplas. Al eerder was de bouwopgave van sociale woningen in Esse Zoom Laag verminderd van 161 tot 112 woningen. In het bestemmingsplan voor de gehele wijk Esse Zoom was het oorspronkelijke uitgangspunt dat 30% sociale woningen zouden worden gebouwd. Met de nieuwe vermindering tot 60 sociale woningen wordt dit uitgangspunt gehalveerd.
Ongefundeerd, omdat het aandeel sociale woningen in Zuidplas nu al fors afwijkt van het uitgangspunt van 30% sociale woningbouw van de (concept) Woonvisie 2025 “Dorps Wonen in de Zuidplas, nu en in de toekomst”. Daar komt nog bij, dat in de woonvisie juist Nieuwerkerk a/d Ijssel als dorp met het grootste tekort aan sociale woningen wordt aangemerkt. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen die de verkoop van huurwoningen door Vestia zal hebben op de voorraad aan sociale woningen in dit dorp. De aanleiding tot deze nieuwe afspraken met de ontwikkelaar is dan ook volstrekt onduidelijk. Het college van B&W zegt graag meer middenhuur in Esse Zoom Laag te willen realiseren. Dit terwijl er in 2014 het aandeel middeldure woningen al met ruim 100 woningen toenam tot 374 woningen. “De behoefte aan middeldure woningen in de wijk kan dan ook niet de reden zijn”, zo stelt dhr. Baas van de SP.
Onverteerbaar, omdat dit nu de tweede keer is dat tegen de zin van beide fracties het aandeel aan sociale woningen in de nieuwbouwwijk Esse Zoom wordt vermindert. Zo werd in april 2014 al 50 van de afgesproken 161 sociale woningen in Esse Zoom Laag aan het middeldure segment opgeofferd. Dit omdat, zoals toen werd beweerd, er niet of nauwelijks behoefte zou bestaan aan dergelijke woningen. “Een knap staaltje van doelredenering zo kort na het aflopen van de crisis.”, zo stelden de fracties van de PvdA/GroenLinks en de SP. In vervolg hierop hebben de fracties van de PvdA/GroenLinks en de SP de afgelopen jaren voortdurend de aandacht gevestigd op het tekort aan sociale woningen en de noodzaak voor een grotere sociale bouwopgave in de diverse gebiedsontwikkelingen. Dat zou echter niet mogelijk zijn omdat dan de lopende contracten moesten worden opengebroken. “En dan voelt deze verandering in het bouwprogramma van Esse Zoom Laag als een klap in het gezicht”, volgens dhr. Helmer van de PvdA/GroenLinks.

Het voorstel tot verdere vermindering van de sociale bouwopgave in Esse Zoom Laag kan dus niet rekenen op instemming van de fracties van de PvdA/GroenLinks en SP. De beide fracties zullen zich stevig verzetten tegen deze onbegrijpelijke, ongefundeerde en onverteerbare verandering. Een motie van afkeuring hangt daarbij in de lucht.