Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

PvdA/GroenLinks plaatst fietsenrek terug

De actie tegen de verplaatste fietsenrekken afgelopen zaterdag bij de Smidse in Moordrecht heeft veel bijval gekregen van winkelende inwoners. Bij de actie plaatste PvdA/GroenLinks, samen met de Fietsersbond, een fietsenrek symbolisch terug op de oude plek voor de Albert Heijn. Raadslid Pieter Beeldman kreeg veel reacties van inwoners die aangaven het verplaatsen van de rekken niet te begrijpen. “Moordrechters geven aan dat de verplaatsing niets heeft opgelost, terwijl het er wel veel rommeliger op wordt nu de fietsen kriskras geparkeerd worden. Fietsers vinden het prettiger om de fiets voor de winkel te kunnen zetten en dat gaat al jarenlang goed. En we willen juist stimuleren dat mensen op de fiets gaan binnen en tussen de dorpen”. 

IMG_5471

Frans Peelen (Fietsersbond) en Pieter Beeldman zetten als eersten hun fiets in het rek


IMG_5455

Plaatsing nieuw fietsenrek

Beeldman stoorde zich ook aan de bagatelliserende antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen hierover. Zij deden de vragen af met de opmerking dat winkelende fietsers maximaal 10 meter extra moeten lopen. Op het verzoek om deze feiten samen te checken ging het college niet in. Die factcheck deed PvdA/GroenLinks zaterdag daarom zelf maar. Het bleek dat de werkelijke afstand 2 tot 9 keer langer is dan het college heeft aangegeven, afhankelijk van de drukte en het gebruik van een winkelwagen. “Ik zou het prettig vinden als het college ons in de toekomst wel feitelijke juist informeert” aldus Beeldman. Hij heeft voor de raadsvergadering van 6 maart een motie ingediend om in overleg met alle betrokkenen de verplaatsing van de fietsenrekken te heroverwegen en naar de oude situatie terug te brengen.

IMG_5477

Johan Helmer doet de factcheck

Hoofdpunten van het verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor voldoende betaalbare woningen willen wij dat:

 • De gemeente bij woningbouw in de dorpen een aandeel van ten minste 40% sociale woningen realiseert, waarvan zeker een kwart als senioren- en starterswoningen;

 • De gemeente een fonds in stelt ter financiering van sociale woning- bouw, dat wordt gevuld via afdracht bij de bouw van woningen in duurdere segmenten;

 • De gemeente zich inspant om in bestaande plannen het aandeel betaalbare woningen te vergroten en hier, zo nodig, middelen voor beschikbaar stelt;

 • De gemeente met wooncorporaties de doorstroming bevordert, door bemiddeling en doorstroming tussen wooncorporaties te regelen;

 • De gemeente de behoefte aan alternatieve woonvormen (bijv. “Tiny houses”) peilt en daarbij openstaat voor particuliere opdrachtgevers.

 Voor vitale dorpen willen wij dat:

 • De gemeente zich inzet voor het open poldergebied en vitaliteit van de bestaande dorpen en afziet van het realiseren van een vijfde dorp

 • De gemeente initiatieven voor het verbeteren van de dorpse vitaliteit stimuleert en waar nodig mogelijk maakt en ondersteunt en hiervoor leegstaande gebouwen beschikbaar stelt;

 • De gemeente zich blijvend actief inspant om samen met verenigingen en organisaties inwoners te motiveren zich als vrijwilliger in te zetten;

 • De gemeente het organiseren van evenementen voor jongeren stimuleert met ten minste één extra evenement per jaar per dorp;

 • De gemeente in overleg met de jongerenraad en jongeren organisaties, de aantrekkelijkheid van de gemeente voor jongeren versterkt;

 Voor het bestrijden van armoede willen wij dat:

 • De gemeente het deel van de jaarlijkse Klijnsma-toelage ter bestrijding van kinder-armoede voor de volle 100% ten goede brengt aan de doelgroep;

 • De gemeente, bij een tekort, uit eigen middelen tot 25% van de Klijnsma toelage bijpast;

 • De gemeente actief en overzichtelijk inzicht geeft in alle voorzieningen die voor het voorkomen en bestrijden van armoede bestaan (sociale kaart);

 • De gemeente als schuldeiser mensen met een schuld bij invordering de gelegenheid biedt voor een half jaar adempauze;

 • De gemeente het loket van de gezamenlijke sociale dienst zo dicht mogelijk bij de cliënt brengt, bijvoorbeeld een balie, of spreekuur in onze dorpen;

 Voor een goede Zorg willen wij dat:

 • De gemeente zorgt dat ouderen weer vertrouwen krijgen in de zorgverlening;

 • De gemeente hulpmiddelen en zorg vanuit de Wmo, voor elke beurs betaalbaar houdt;

 • De gemeente wachtlijsten verkort voor langdurige of specialistische zorg;

 • De gemeente zich inspant om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen;

 • De gemeente bureaucratie in de jeugdzorg tot een acceptabel niveau (maximaal 25%) terugbrengt;

 Voor een duurzame gemeente willen wij dat:

 • De gemeente alleen de nieuwbouw van energie neutrale en gasloze woningen toe staat;

 • De gemeente bij nieuwbouw van bedrijven, waaronder glastuinbouw, ook gasloosheid en energieneutraliteit vereist;

 • De gemeente alert aansluit bij komende landelijke regelingen voor bestaande woningen het energiegebruik te verminderen en de gasaansluiting te beëindigen;

 • De gemeente het fietsen boven autorijden bevordert door het realiseren van voorzieningen voor fietsers, zoals snelfietspaden en fietsparkeerplaatsen en de top 20 van veiligheidsknelpunten voor fietsers op pakt;

 • De gemeente meer laadpalen bij openbare parkeerplaatsen ten voordele van elektrische auto’s aan brengt.

Voor het functioneren van de gemeente willen wij dat:

• de gemeente voor eigen personeel en bij inhuur, cao-afspraken nakomt en vormen van “payrolling”, of slapende dienstverbanden vermijdt;

• de inwoners en bedrijven nadrukkelijk wordt betrokken bij besluit-vorming en dat participatie wordt geïntegreerd in alle werk- en bedrijfsprocessen.

• overhead in de gemeentelijke organisatie tot een minimaal niveau wordt teruggebracht;

• eventueel toenemende lastendruk, naar draagkracht wordt opgelegd (de zwaarste lasten op de sterkste schouders).

• de menselijke maat en kwaliteit sturend zijn bij de dienstverlening in het algemeen en zorgverlening in het bijzonder;

Fietsenrekken bij de Smidse in Moordrecht verplaatst

De gemeente Zuidplas heeft de fietsenrekken bij de ingang van de supermarkten bij de Smidse verplaatst naar de zijkant. Daardoor moet je nu verder lopen naar een je fiets. Parkeerplaatsen voor de auto zijn dichterbij. De boodschappenkarren staan ook ver van de nieuwe locatie van de fietsenrekken. PvdA/GroenLinks heeft hierover vragen gesteld.

 IMG_5291  IMG_5298

Raadslid Pieter Beeldman vraagt het college van B&W waarom er geen fietsvriendelijke oplossing gezocht is, waarmee het gebruik van de fiets juist gestimuleerd wordt. Beeldman schat in de dat met de nieuwe fietsenrekken het probleem verplaatst wordt. “Op de nieuwe plekken zorgen de fietsenrekken voor meer overlast, omdat de ruimte daar beperkter is. Daar komt bij dat mensen hun fiets blijven plaatsen voor de winkels”. Hij verwacht dat het er rommeliger van zal worden. “Dit is duidelijk bedacht door mensen die niet met de fiets hun boodschappen doen”. De vragen kunt u lezen via de onderstaande link.

Vragen fietsenrekken de Smidse

 

 

Start campagne, publicatie verkiezingsprogramma

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA/GroenLinks heeft lijsttrekker Johan Helmer het startsein voor de verkiezingscampagne gegeven. Hij keek terug op de succesvolle eerste raadsperiode van de combinatie van beide partijen. Vooruitkijkend ziet Helmer een nieuw team dat de komende raadsperiode kundig en met volle kracht het zo specifieke groen getinte sociaal democratische geluid zal laten horen. 

Nieuwjaarsspeech Johan Helmer

PvdA/GroenLinks zal de campagne ingaan met opnieuw een breed sociaal en duurzaam programma. 

 IMG_0344

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Nieuw is dat hierin zo veel mogelijk die punten beschreven zijn waarin PvdA/GroenLinks zich zal onderscheiden van andere partijen. Tijdens de campagne zullen twee speerpunten extra belicht worden; het behoud van de open, groene Zuidplaspolder (geen vijfde dorp) en de aanpak van de armoede in Zuidplas (iedereen doet mee).

Naast Helmer wordt de top van de lijst gevormd door Martin Damen, Jacques Bovens en Marieke Schuurman. De volledige kandidatenlijst is hier te vinden

kandidatenlijst 2018-2022

 

PvdA/GroenLinks beraadt zich op “achtergehouden rapport”

Naar aanleiding van de publicatie van GouweIJsselnieuws over het “achtergehouden rapport” woningbehoefte van Questan, van zaterdag 6 januari 2018.

PvdA/GroenLinks heeft met grote verbazing kennis genomen van de informatienota over het rapport over woningbehoefte van Questan. Hierin wordt de gemeente afgeraden meer dan 2150 nieuwe koopwoningen te bouwen. Het rapport is een dag na de raadsbehandeling over de grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder naar de gemeenteraad gestuurd. Deze informatie was toen al twee weken beschikbaar. De fractie beraadt zich nog over de te nemen stappen en wil snel in overleg met andere fracties over de vraag hoe dit moeten worden uitgezocht en geagendeerd. 

Schermafbeelding 2017-12-16 om 11.02.21

 

Fractievoorzitter Johan Helmer vindt dat de gemeenteraad hierover voorafgaand aan het raadsdebat geïnformeerd had moeten worden. “Het was er. Het is zeer relevant. Dus we hadden het moeten hebben”. “De maximaal 2150 koopwoningen tot 2030, staan in geen verhouding tot de bouw van totaal 9000 woningen waartoe de meerderheid van de raad op 19 december heeft besloten”. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft tegen dit plan gestemd en wilde de ambitie beperken tot het eerder door de provincie geaccepteerde startpakket van 7000 woningen. “Met deze informatie kun je zelfs bij dat aantal vraagtekens zetten”.

Bijzonder is dat fractiegenoot Pieter Beeldman tijdens dat debat op 19 december nog gevraagd heeft om zorgvuldigheid en om niet dezelfde avond tot besluitvorming over te gaan. Dat werd resoluut afgewezen omdat alles wel duidelijk was. “Het is klip en klaar dat  het college toen al wist dat dit rapport de dag na de raadsbehandeling aan de raad gestuurd zou worden”.

In het rapport van Questan wordt ook gewaarschuwd dat realisatie van een te groot aantal woningen tot problemen kan leiden bij de verkoop van bestaande woningen; “langere verkooptijden en prijsdemping”. Ofwel, bij een grotere ambitie wordt gebouwd voor leegstand in de dorpen.

Voor Helmer is dit opnieuw een bewijs dat de besluitvorming over deze grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder er onverantwoord snel doorheen gedrukt is. “Dat gaat niet alleen om het risico van het instorten van de lokale woningmarkt. Het kostbare open en groene middengebied wordt volgebouwd. Het gebied is slecht met OV en auto te ontsluiten en het plan heeft een negatief saldo van 64 miljoen euro. Daardoor neemt de schuld van de gemeente alleen maar toe. Het is dan ook te hopen dat de provincie het bid van 9000 woningen resoluut naar de prullenmand verwijst”.

Vijfde dorp gaat Zuidplas veel geld kosten

Het besluit dat de gemeenteraad van Zuidplas heeft genomen om een nieuw dorp ter grootte van Moordrecht in het open en groene middengebied te bouwen, gaat Zuidplas veel geld en groene weidse open ruimte kosten. Dat is de Schermafbeelding 2017-12-16 om 11.02.21

conclusie van Johan Helmer van PvdA/GroenLinks. “Dit is opnieuw geld gooien in de bodemloze put, die de Zuidplaspolder heet. Het college heeft berekend dat het bouwen van dit dorp netto een negatief saldo heeft van 64 miljoen euro. Er moet dus geld bij. En dan zijn daar alle risico’s en de kosten van een goede inpassing met natuur nog niet bij gerekend”. De nu gekozen opgave van 4000 woningen in het middengebied is een fractie van de opgave voor heel Zuid-Holland (230.000), maar heeft een grote impact op het gebied. 

Helmer begrijpt dan ook niets van dit besluit. “Woningbouw in het middengebied is niet nodig. De eigen woningbehoefte kan, inclusief een regionale bouwopgave, in en aan de bestaande dorpen worden gerealiseerd”. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven de bovenregionale behoefte hoofdzakelijk  binnenstedelijk te willen oplossen en het bebouwen van groene polders zo veel als mogelijk te willen vermijden. PvdA/GroenLinks ziet dit dan ook als de kans om het gebied tussen de dorpen open te houden. “Ook is nu al duidelijk dat dit dorp met OV slecht ontsloten kan worden en de omringende weginfrastructuur het ook niet aan kan. De meerderheid van de raad besloot echter dat een nieuw (vijfde) dorp er toch moet komen”. Het positieve aan dat besluit is dat nu ook de provincie kleur moet gaan bekennen over de door hun gewenste ontwikkelingvan de Zuidplaspolder op afzienbaar termijn. “Maar dat had ook in een constructief gesprek gekund, zonder de polder vol te bouwen”.

Vier redenen om woningbouwopgave Zuidplas te beperken (video)

Bij de gemeenteraad van 19 december heeft PvdA/GroenLinks aangegeven dat het vanuit vier invalshoeken slecht is voor Zuidplas om een te grote woningbouwopgave te realiseren (meer dan 7000) . In de onderstaande video wordt dat door Johan Helmer toegelicht. 

De vier redenen

beeld ontwikkeling zuidplaspolder 4c1

Woningbehoefte

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant woningbehoefte

De eigen woningbehoefte van Zuidplas voor de komende decennia bedraagt veel minder dan  het eerder afgesproken pakket van 7000 (tussen de 2000 en 4000 voor de komende 20 jaar). Een bovenregionale vraag ligt niet voor de hand, omdat de provincie Zuid-Holland kiest voor bouwen in de stedelijke gebieden en (nog) niet in de open polder. Er is dus geen probleem als Zuidplas bovenop de eigen behoefte niet meer dan enkele duizenden woningen bouwt. 

Omgeving

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant omgeving

Bouwen in het open gebied van de Zuidplaspolder (vijfde dorp) heeft veel nadelen. Voor het huidige voorstel van het college zijn nog heel veel aspecten niet onderzocht. Wel is duidelijk dat een goede bereikbaarheid slecht te realiseren is. Daarnaast  is het een grote aanslag op de hoeveelheid open akkers en weiden, inclusief de daar aanwezige natuur. De kwalitatieve uitgangspunten die het college aangeeft lijken mooi. Echter uit antwoorden op onze vragen blijkt dat deze uitgangspunten boterzacht zijn en er geen dekking voor is. Ze lijken vooral bedoeld om dit plan er nu doorheen te halen en de kans is groot dat deze straks als niet betaalbaar ter zijde worden geschoven.

Financieel

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant geld

De grote bouwopgave die het college wil,  lijkt financieel positief. Dit is echter op basis van zeer globale ramingen en met weglaten van belangrijke grote kostenposten (zoals bijvoorbeeld 300 miljoen euro voor de natuurontwikkeling in het plan). Ook is er geen risicoanalyse gemaakt. Wat ons betreft stappen we niet opnieuw in de valkuil van het doen van grote investeringen, waarbij we uiteindelijk achterblijven met schulden, omdat het toch wat tegenzat. 

Samenwerking

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant samenwerking

De situatie is anders dan tien jaar geleden. Toen wilden Rijk, provincie en Rotterdam grote woningbouw in de Zuidplaspolder. Nu hoeft grote woningbouw in Zuidplas voor hen niet meer. Hun motto is eerst bouwen in de stedelijke gebieden en proberen de open groene ruimte te ontzien. Dat lijkt ons ook. Het college wil echter wel snel en veel bouwen, omdat ze bang is dat Zuidplas anders een restpost wordt van Rotterdam en de Provincie. Dit is gebaseerd op angst en wantrouwen, en kan er toe leiden dat Zuidplas straks alleen verantwoordelijk is voor de uitbreiding. Daarmee trekt Zuidplas de risico’s van grote investeringen in voorzieningen, bereikbaarheid en groen naar zich toe. Wat ons betreft gaat Zuidplas de samenwerking aan met Provincie en Rotterdam gericht op het verminderen van eventuele nadelen die minder woningbouw heeft voor Zuidplas. 

Video “vier reden om niet meer dan 7000 woningen te willen bouwen”

Hieronder de toelichting Johan Helmer, die niet bij de raad aanwezig kon zijn.

 

Nog veel vragen over woningplannen Zuidplaspolder

Op 19 december bespreekt de gemeenteraad van Zuidplas de plannen voor grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder. De inhoudelijke onderbouwing, en de analyse van de verschillende varianten door het college van B&W, is zeer beperkt, terwijl dit waarschijnlijk het meest ingrijpende besluit is van de afgelopen jaren. PvdA/GroenLinks heeft na zorgvuldige lezing van de stukken daarom nog de nodige vragen die zij als technische vragen heeft ingediend. De antwoorden daarop worden door het college voorafgaand aan de gemeenteraad van 19 december gegeven. Volgens raadslid Pieter Beeldman is het de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om bij zo’n belangrijk onderwerp goed door te vragen voordat er een besluit genomen wordt.

Vooralsnog ziet PvdA/GroenLinks geen reden om de huidige strategie van Zuidplas te wijzigen. Wat ons betreft blijft de woningbouw tot 2030 beperkt tot het reeds afgesproken startpakket van 7000 woningen. Van een verdergaande opgave daarna kan geen sprake zijn zonder een goede analyse van de woningbehoefte en een uitgebreide maatschappelijke kostenbatenafweging.

De stukken zijn te vinden op de website van gemeente Zuidplas bij agendapunt 7.

https://zuidplas.raadsinformatie.nl/vergadering/329313/Gemeenteraad%252019-12-2017

PvdA/GroenLinks heeft de volgende vragen ingediend bij het college van B&W:

1. Kwalitatieve uitgangspunten

U geeft bij beslispunt 1 de kwalitatieve uitgangspunten aan.

1a. welke status hebben deze uitgangspunten en voor wie zijn deze uitgangspunten leidend?

1b. is de partij aan wie het bid gedaan wordt, de provincie, ook gehouden aan deze uitgangspunten als zij het bid accepteert en hoe wordt dit geborgd?

1c. wie draagt de verantwoordelijkheid voor, en de kosten van, het behalen van deze uitgangspunten?

1d. wat gebeurt er als niet aan deze uitgangspunten wordt voldaan in de fasen van planvorming en realisatie?

1e. wat gebeurt er als uitgangspunten strijdig met elkaar zijn, bijvoorbeeld natuur- en duurzaamheidseisen, bereikbaarheidseisen en de eis dat publieke partijen hun investeringen hebben terugverdiend?

1f. in hoeverre kan op de uitgangspunten  teruggekomen worden als ontwikkelaars te zijner tijd aangeven binnen deze uitgangspunten niet rendabel te kunnen ontwikkelen?

 

2. Identiteit en woonmilieus

2a. wat betekent in de praktijk dat alle woontypes aanwezig zijn? Kunt u dat kwantitatief en concreet maken en in hoeverre is dat anders dan de samenstelling van de bestaande dorpen en hun huidige nieuwbouwwijken (Esse Zoom laag, Brinckhorst, Zevenhuizen Zuid, Wilde Venen)?

2b. welke concrete eisen worden aan de woningen gesteld om deze geschikt te laten zijn voor meerdere generaties en zorgbehoeften en hoe wijkt dit af van de huidige dorpen en hun huidige nieuwbouwwijken?

2c. Hoe worden deze eisen (2b) verankerd richting ontwikkelaars? In hoeverre kan hierop terug gekomen worden als blijkt dat ontwikkelaars dan aangeven niet rendabel te kunnen ontwikkelen?

2d. Waar ligt de grens (huur/prijs) bij aandeel sociaal/goedkoop?

2e. Hoe is de wens om vooral een inhaalslag te maken voor starters en ouderen in deze plaatjes meegenomen? Welke garanties zijn er daarvoor?

 

3. Water

3a. hoeveel hectare waterberging moet er gerealiseerd worden om klimaatadaptief te zijn? Zit deze opgave in de businesscase?

3b. wat betekent de zin ‘dat er middelen gevonden moeten zien te worden om dit te financieren’ in het kader van deze gebiedsontwikkeling?

3c. wat betekent de zin ‘water en een flexibel waterpeil’ concreet voor de eisen die aan woningbouw gesteld worden? Hoe zijn deze kosten en onzekerheden meegenomen in de businesscase?

3d. Hoe kan het dat de grote woningbouwopgaven (C en D) een zelfde benodigde wateropgave hebben als B, terwijl daar veel meer verhard oppervlak gecreëerd wordt?

 

4. Duurzaamheid

Volgens het collegeprogramma moest Zuidplas een voorbeeld zijn op duurzaamheid voor andere gemeenten en in de top 5 van duurzame gemeenten in Zuid-Holland komen. Dit is bij lange na niet gehaald, maar hier stapte het college snel overheen. In dit document worden opnieuw grote woorden gebruikt (de ontwikkeling is een voorloper op het gebied van duurzame innovaties).

4a. Hoe garandeert het college dat de ontwikkeling een voorloper is op het gebied van duurzaamheid? Waaruit blijkt dat en hoe wordt dat meetbaar gemaakt?

4b. Wat betekent de zin ‘hierbij zal sprake zijn van een mix aan technische uitwerkingen, zowel op schaal van de woning als op schaal van het dorp. Welke concrete eisen worden aan deze mix gesteld en hoe wordt geborgd dat dit in de praktijk deze eisen worden gerealiseerd?

4c. Hoe garandeert het college dat er in de nieuwbouw een circulaire economie ontstaat, waarbij alles herbruikt wordt zoals beschreven in het conceptbid? En als garanties niet mogelijk zijn, kunt u dan aannemelijk maken dat dit argument meer is dan een verkooppraatje om deze wijk te mogen bouwen. Bijvoorbeeld waarom zouden we dit niet in de bestaande dorpen kunnen doen?

4d. De woningbouwopgave vraagt een hele grote hoeveelheid grond die nu gebruikt wordt voor veeteelt en akkerbouw. De landbouwgrond vermindert en het aantal inwoners neemt in deze plannen fors toe. Hoe reëel is het dat 55.000 tot 90.000 mensen kunnen eten van de lokale voedselproductie? Gaat het dan ook over duurzame producten? Hoe wil het college dit uitgangspunt borgen? Is dit uitgangspunt juist niet beter te realiseren met minder vergaande woningbouw?

4e. Wat betekent slim omgaan met drinkwater concreet bij deze gebiedsontwikkeling en hoe gaat het college dat borgen?

4f. Hoe garandeert de gemeente dat er niet eerst woningen gebouwd worden en dan pas de natuurontwikkeling gerealiseerd wordt?

 

5. Bewegen, sporten en gezondheid

5a. Welke concrete eisen worden er gesteld aan de hoeveelheid en kwaliteit/breedtes van de fietspaden? In hoeverre is dit meegenomen in de businesscase?

5b. Hoeveel sportvoorzieningen worden gerealiseerd en hoe verhoudt zich dit tot de sportvoorzieningen in de bestaande dorpen (zijn er meer voorzieningen per inwoner)? In hoeverre is dit meegenomen in de businesscase?

 

 

6. Werkgelegenheid en onzekerheid bedrijven

Aangegeven wordt dat de zittende ondernemers al jarenlang in onzekerheid verkeren. Dit ondanks het feit dat er begin van deze eeuw een duidelijk beeld was van de bouwopgave. Voor ons is van belang om te weten hoe groot het probleem van onzekerheid is (ook relatief) en in hoeverre er zekerheid gegeven kan worden (mede gezien de ervaring van 10 jaar geleden).

6a. welke garanties kunt u ondernemers geven die met de structuurplannen rond 2008 kennelijk niet gegeven konden worden?

6b. Hoeveel ondernemers zijn er in het gebied waar nu de onzekerheid geldt?

6c. Hoeveel van deze ondernemers hebben het bedrijf zelf nog in eigendom?

6d. Hoeveel daarvan hebben aangegeven uit te willen breiden of anderszins te investeren?

6e. In hoeveel van deze gevallen, waar het om uitbreiding gaat, vindt de gemeente, los van mogelijke toekomstige woningbouw, een dergelijke uitbreiding ook wenselijk, gezien het open en groene karakter van dit gebied?

6f. In hoeveel van deze gevallen is de huidige onzekere situatie de oorzaak van het niet kunnen uitbreiden of anderszins investeren?

6g. In hoeverre verandert de onzekerheid als in het bid komt te staan dat de gemeente hier binnen 20 jaar woningbouw wil plegen via een adaptief pad? Wordt een ondernemer dan meteen uitgekocht? Door wie? En wie loopt het risico dat over 10 jaar de woningmarkt toch weer instort? En als de ondernemer niet uitgekocht wordt, wat betekent dit dan voor zijn (on)zekerheid?

6h. zijn er situaties denkbaar waarbij het voor bedrijven mogelijk is om de bedrijfsvoering te verbeteren zonder dat dit leidt tot grote kapitaalvernietiging in het geval dat over 10 jaar de functie wijzigt?

6i. Zijn er andere mogelijkheden verkend om ondernemers in het gebied meer zekerheid te geven? Zo ja, kunnen wij de resultaten hiervan krijgen?

6j. zijn er binnen de gemeente ook andere locaties waar bedrijven niet kunnen uitbreiden? Zo ja, welk percentage van de bedrijven schat u in dat niet uit kan breiden? Hoe wordt daar in die locaties mee om gegaan?

6k. wat is de status van de uitspraak dat ten noorden van de A12 de glastuinbouw versterkt wordt  en dat er ruimte gecreëerd wordt voor bedrijventerreinen rond het Gouwepark en langs de A12? Gaat dit verder dan datgene wat in de huidige ruimtelijke plannen is vastgelegd?

 

7. Voorzieningen

7a. Hoe wordt gegarandeerd dat voorzieningen er eerder zijn dat de woningen?

7b. Welke gezondheidsvoorzieningen komen er?

 

8. Bereikbaarheid

8a. Welke garanties kunnen gegeven worden dat de bestaande rijkswegen en aansluitingen de groei in autoverkeer kunnen faciliteren die een dergelijke woninggroei (tot 50.000 extra inwoners) met zich meebrengt? Indien uitbreiding van het hoofdwegennet aan de orde is, kan het college dan ook aannemelijk maken dat deze er zal komen? Zijn er al toezeggingen?

8b. Bestaat er een risico dat de gemeente bij moet dragen aan aanpassingen van aansluitingen als gevolg van deze plannen, omdat het vooral Zuidplas is die de extra woningbouwopgave dan wil?

8c. Hoever zijn de plannen voor ontsluitende wegenstructuur uitgewerkt om daar een voldoende inschatting van de haalbaarheid en kosten voor te kunnen maken? Hoe zijn deze kosten meegenomen in de ramingen van de diverse varianten?

8d. Met welke verhouding autogebruik en overige modaliteiten is hierbij rekening gehouden?

8e. Wat betekent een intensivering van busvervoer en innovatieve vormen van OV concreet?

8f. In hoeverre is het plan om busverbindingen slim tussen OV-station te leggen (concurrerend met de auto) specifiek voor deze situatie getoetst op haalbaarheid door deskundigen op dit gebied? Hoe zijn de kosten hiervan berekend en meegenomen in de ramingen?

8g. In hoeverre is er draagvlak bij de verantwoordelijke OV-autoriteiten (ProRail, provincie) de OV-voorstellen in dit bid?

8h. Hoe wordt de garantie verankerd dat de benodigde infrastructuur er eerder is dan de woningen?

 

9. Financieel

9a. Enkele van de scenario’s voldoen niet aan het uitgangspunt dat de gedane publieke investeringen worden terug verdiend. Hoe hard is dan dit uitgangspunt?

9b. Is naast een post onvoorzien ook rekening gehouden met risico’s, zoals bijvoorbeeld het instorten van de woningmarkt, nadat extra investeringen zijn gemaakt, maar natuurlijk ook belangrijke andere risico’s. Zo ja, kunnen wij deze risicoanalyse krijgen?

9c. Wat is de nauwkeurigheid van de raming (in percentage van de totale raming?). Kunt u ook aannemelijk maken dat de raming aan die nauwkeurigheid voldoet?

 

Van alle varianten van een vijfde dorp is optie C de enige die een positief saldo kent. Wordt de opgave kleiner dan is het al snel negatief. Wordt de opgave groter dan is het ook meteen negatief. Kennelijk luister het erg nauw en is een net kleinere of grotere omvang dan 8000 woningen in deze berekeningen opeens snel negatief. Dit terwijl er op de raming een forse disclaimer zit.

9d. Heeft u een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om te checken of bij andere uitgangspunten optie C nog steeds financieel rendabel of als beste scoort op financiën en of er voor alle varianten mogelijk hele andere uitkomsten kunnen zijn? Zo ja, kunnen wij deze gevoeligheidsanalyse krijgen?

9e. Uit welke kostenposten bestaat het onderdeel ‘totale kosten’? Zijn dit alleen de kosten voor de gemeente? Zitten hierin ook alle kosten om de uitgangspunten mogelijk te maken? Welke bijkomende directe of indirecte kosten, die de gemeente moet maken, zijn hierin niet meegenomen?

9f. Kunnen we een opsplitsing krijgen van de post ‘totale kosten’ zodat we gevoel krijgen welke onderdelen de kosten primair bepalen?

9h. Klopt het dat de gehele groene inpassing die in de plaatjes is opgenomen niet in de businesscase is opgenomen en dat er nog een financier gevonden moet worden voor de ruim 300 miljoen die dit kost?

9i. Wat betekenen deze scenario’s voor onze schuldenpositie op de korte tot middelllange termijn als wel extra investeringen moeten worden gemaakt, maar er nog geen zekerheid is op de inkomsten?

 

10. Openbaarheid / geheime stukken

U geeft aan dat er gewerkt is met grove kengetallen. Verder zijn grondposities van partijen bij het kadaster opvraagbaar. Onze fractie heeft als uitgangspunt dat stukken openbaar horen te zijn, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn voor geheimhouding.

10a. Het college geeft in een geheime bijlage een breed aantal strategische overwegingen. Door dit stuk geheim te verklaren, kan daardoor feitelijk niet over deze strategische overwegingen gesproken worden, omdat al snel verwezen zal worden naar het geheime karakter van deze onderwerpen. Kan het presidium bevestigen dat over alle strategische overwegingen in het raadsdebat vrijuit gesproken kan worden, ook diegenen die in bijlage 1 worden beschreven?

10b. Wat gaat er fout als bijlage 2 openbaar gemaakt wordt? Welke marktgevoelige informatie staat er bijvoorbeeld in die zo specifiek is dat bijvoorbeeld ontwikkelaars deze niet zelf al hebben of kunnen achterhalen?

 

 

11. Variantenstudie

Wij missen de beschrijving van het startpakket van 7000 woningen. Dit is voor ons een heel voor de hand liggende variant voor de komende 15 jaar. Bezien vanuit het huidige beleid is dat min of meer de referentie.

11a. Waarom is dit startpakket niet beschreven in effecten?

11b. Hoe kan het startpakket ruimtelijk worden vormgegeven waarbij het uitgangspunt geldt dat er zo veel als mogelijk aan en in de bestaande dorpen wordt gebouwd? Wat zijn de effecten van het startpakket in vergelijking met de varianten A, B, C, D

11c. Hoeveel hectare open weide- en akkergebied gaat er bij de varianten A, B, C en D verloren?

11d. Is een inventarisatie gemaakt welke natuur/dieren nu gebruik maken van het gebied en wat de consequenties hiervan zijn voor natuur/dieren (zoals akker- en weidevogels)? Is duidelijk hoe dit is te mitigeren of te compenseren in de vier varianten/scenario’s.

11e. Waarom wordt het restveengebied, dat als natuurgebied omschreven wordt, met circa 20 nieuwe clusters van allen circa 6 woningen verstoord?

11f. Klopt het dat bij de vergelijking van de scenario’s onder de term ‘groen’ (mln m2) verstaan wordt dat het blijft zoals het nu is (dus geen natuurontwikkeling)? Zijn deze gronden dan wel in eigendom van de gemeente en zijn de kosten van de verwerving hiervan meegenomen in de businesscase per scenario?

11g. Wat beteken ‘te handhaven gebied’? Waar liggen deze gronden en wat zijn de functies hiervan?

 

12. Kwaliteitsborging

De impact van de voorliggende keuze is enorm, zowel ruimtelijk, landschappelijk als financieel. Daarom is het van belang dat de beslisinformatie klopt. De sommetjes komen op ons echter niet heel gedegen over. In korte tijd is een aantal conclusies op papier gezet, waarbij primair is ingezet op een mooi verhaal met mooie plaatjes.

12a. Hoe is de interne inhoudelijke kwaliteitsborging geregeld?

12b. Zijn de inhoudelijke resultaten extern getoetst en zo ja, kunnen we de resultaten van deze second opinion krijgen?

 

13. Planschadeclaims

13a. Zijn er afspraken gemaakt of explicite  toezeggingen gedaan met of aan de private investeerders in de Zuidplaspolder?

13b. Welke planschade of schadeclaims worden verwacht als de bouwclaim tot 2030 bij het startpakket blijft of geen bid wordt gedaan?

13c. Als er planschade of reden tot schadevergoeding van private partijen zou bestaan, waar is dat dan op gebaseerd en hoeveel zal dat naar schatting kunnen bedragen?

13d. Bestaat bij het herbestemmen van niet onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplannen eenzelfde recht op planschade (even groot) als bij wel vastgestelde bestemmingsplannen?

13e. In hoeverre geeft een niet ingevulde functie (woningbouw) bij een bestemmingsplan ouder dan 10 jaar nog recht op een planschadeclaim als deze terugbestemd wordt naar de huidige feitelijke functie (landbouw)?

Inbreng PvdA/GroenLinks in debat ontwikkeling Zuidplaspolder

Op 28 november 2017 heeft Johan Helmer in de gemeenteraad van Zuidplas het standpunt van PvdA/GroenLinks over het bid voor de ontwikkeling Zuidplaspolder samengevat:

- Angst is nooit een goede raadgever,

- Grootschalige gebiedsontwikkeling vraagt om uiterste zorgvuldigheid en maximale betrokkenheid van de inwoners,

- Geeft de gebiedsontwikkeling een politieke lading door de besluitvorming over de verkiezingen te tillen;

Vanuit onze optiek beperk, zo nodig, het bid nu tot het verzekeren van de groei in de woningvoorraad conform de afspraken rond het startpakket.

Hieronder het volledige betoog:

Beschouwing Ontwikkeling Zuidplaspolder Johan Helmer